Právo prechodu a prejazdu cez pozemok

Otázka:

Dobrý deň


potrebujem poradiť ohľadom práva prechodu a prejazdu

takže kúpili sme pozemok(je to dvor ) pri bytovke v ktorej aj vlastníme byt, kedže sme povinný poskytnúť vlastníkom bytov ďalších dvoch bytov právo prechodu a prejazdu cez náš pozemok aby sa vôbec dostali do svojich bytov (mali sme snahu,že ten pozemok kúpime všetci vlastníci bytovky spolu , ale oni nemali záujem kúpili si iba svoje parkovacie miesto 20m2)

chcem sa spýtať

- sme povinný napr. v zime uhŕňat sneh aby sa mohli dostať autom na svoje parkovisko/pozemok na parkovanie majú odkúpený/ alebo peši do bytu

- čo ak sa im stane napr. v zime úraz na neupravenom pozemku cez ktorí majú právo prechodu a prejazdu ( napr.sme odcestovaný, alebo neužívame tú časť pozemku po ktorej chodia oni)

- aké majú oni povinnosti voči nám ako majiteľom pozemku cez ktorí majú oni právo prechodu a prejazdu / udržiavanie daného pozemku, prispievanie na údržbu pozemku.....

- a čo znamená právo prechodu a prejazdu voči vlastníkom bytov jedná sa iba o osoby ktoré majú trvalé bydlisko v danom byte alebo sa jedná aj o osoby ktoré nemajú trvalé bydlisko v byte......

- a či môžu parkovať okrem svojho parkoviska /pozemok na parkovanie majú odkúpený/ aj mimo čiže na našom pozemku

ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Odpoveď:

Dobrý deň,

 

na základe Vašich otázok súvisiacich s právom prechodu a prejazdu cez pozemok uvádzame nasledujúce stanovisko:

Na začiatok právo prechodu a prejazdu cez pozemok sa v zmysle platnej právnej úpravy považuje za vecné bremeno podľa ustanovenia § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Podstatou každého vecného bremena je, že obmedzuje vlastnícke právo vlastníka určitej nehnuteľnosti v tom zmysle, že tento vlastník je povinný niečo strpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať.

Vo Vašom prípade ste Vy, ako vlastníci predmetného pozemku (dvora) povinní strpieť to, že vlastníci susedných nehnuteľností (bytov a parkovacích miest) budú po vašom pozemku:

  1. pešo prechádzať;
  2. jazdiť motorovými a inými vozidlami.

Konkrétny rozsah toho, čo ste Vy, ako vlastníci pozemku, povinní strpieť a toho, na čo sú vlastníci susedných nehnuteľností oprávnení, však vždy závisí:

  1. od konkrétnych pomerov v dotknutej lokalite;
  2. od okolností, za ktorých toto vecné bremeno bolo zriadené; 
  3. od konkrétneho znenia zápisu o vecnom bremene v katastri nehnuteľností alebo v zmluve, ktorou toto vecné bremeno bolo zriadené.

Vo všeobecnosti však možno zhrnúť, že základným účelom vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu je zabezpečiť vlastníkom susediacich nehnuteľností prístup k týmto nehnuteľnostiam v ich vlastníctve. Vecné bremeno totiž nemá umožniť napr. prechádzky po susedovom pozemku.

Z doteraz uvedených skutočností môžeme vyvodiť aj odpoveď na Vašu poslednú otázku, teda či Vaši susedia môžu parkovať mimo svojich vyhradených parkovacích miest. Na základe doteraz uvedených skutočností sú Vaši susedia oprávnení parkovať len na ich vyhradených miestach. Cez predmetný pozemok majú títo susedia len právo prechodu a prejazdu, čo v žiadnom prípade nezahŕňa právo zaparkovať nejaké vozidlo na Vašom pozemku.

Čo sa týka Vašej ďalšej otázky ohľadom toho, kto je na základe hore uvedeného vecného bremena oprávnený prechádzať cez Váš pozemok, tak v tejto súvislosti uvádzame, že oprávnenými z tohto vecného bremena sú predovšetkým vlastníci nehnuteľností susediacich s Vaším pozemkom (vlastníci bytov, nebytových priestorov a parkovacích miest), ako aj osoby, ktoré tieto susediace nehnuteľnosti užívajú so súhlasom ich vlastníkov, čo zahŕňa predovšetkým rodinných príslušníkov, nájomníkov, návštevy a pod.. Teda tieto osoby sú oprávnené cez Váš pozemok prechádzať na podklade uvedeného vecného bremena.

Ďalej čo sa týka povinnosti zimnej údržby daného pozemku (odhŕňanie snehu, posyp zľadovatených plôch a pod.) tak v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov sa táto povinnosť vzťahuje výlučne na chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam, ktoré sa nachádzajú v súvislom zastavanom území. V uvedenom ustanovení sa konkrétne uvádza: „Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvislom zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.“

Inými slovami z citovaného ustanovenia vyplýva, že v prípade, ak sa na predmetnom pozemku nachádza chodník, tak na tomto chodníku musí byť zabezpečená zimná údržba, a to buď zo strany vlastníka tohto pozemku, jeho správcu alebo užívateľov. V opačnom prípade tieto osoby zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne v súvislosti so zanedbaním zimnej údržby tohto chodníka.

Za výkon zimnej údržby v prvom rade zodpovedá vlastník nehnuteľnosti priľahlej ku chodníku, na ktorom má byť táto zimná údržba vykonaná, avšak v zmysle ustanovenia § 151n ods. 3 Občianskeho zákonníka by sa na tejto zimnej údržbe mali podieľať aj osoby oprávnené z hore uvedeného vecného bremena (teda Vaši susedia).

Podľa uvedeného ustanovenia § 151n ods. 3 Občianskeho zákonníka totiž „pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerané náklady ne jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania.“

Z citovaného ustanovenia teda vyplýva aj to, že Vaši susedia by sa mali podieľať aj na údržbe predmetného pozemku, resp. hradiť časť nákladov na túto údržbu, a to spoločne s Vami a v primeranej miere. Čo sa však rozumie primeranou mierou zákon bližšie nekonkretizuje, pričom v prvom rade by sa na rozsahu týchto povinností mali všetky zainteresované strany dohodnúť.    

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

08.10.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

48

3

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje