Vydržanie pozemku

Otázka:

Byvame v rodinnom dome. Po 20rok. sme prepísali dom aj s pozemkom na dospele deti. Zistili sme,  že časť pozemku po celu dobu užival sused. Dali sme pozemok zamerať a požadujeme od suseda vrátenie časti pozemku, ktory nam podľa katastra patri. Sused s tymto nesuhlasi a domaha sa vydržania. Davame to na sud aby rozhodol. Ma sused narok na pozemok vydržanim, keď sme vlastníkmi?

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom vydržania Vášho pozemku, uvádzame nasledujúce stanovisko:

Na úvod je potrebné uviesť, že vydržanie je jednou z foriem originárneho nadobúdania vlastníckeho práva a pojmovo predstavuje nadobudnutie vlastníckeho práva dlhodobou, pokojnou držbou oprávnenou osobou, ktorá nie je vlastníkom. Vydržanie je upravené v ustanovení § 134 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „OZ“) a to nasledovne:

„(1) Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.

(2) Takto nemožno nadobudnúť vlastníctvo k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva, alebo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb.

(3) Do doby podľa odseku 1 sa započíta aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca.

(4) Pre začiatok a trvanie doby podľa odseku 1 sa použijú primerane ustanovenia o plynutí premlčacej doby.“

Z uvedeného vyplýva, že ak má dôjsť k vydržaniu je potrebné, aby boli splnené všetky zákonné predpoklady a to:

  1. nadobúdateľ musí byť oprávneným držiteľom po celú vydržaciu dobu. Oprávneným držiteľom je vtedy, ak je dobromyseľný. Či je držiteľ dobromyseľný treba hodnotiť vždy objektívne. Nestačí jeho subjektívne presvedčenie, že mu vec patrí. Rozhodujúce pritom je, či držiteľ pri normálnej opatrnosti, ktorú možno so zreteľom na okolnosti konkrétneho prípadu rozumne požadovať od každého subjektu, mal, resp. mohol mať, alebo nemal, prípadne nemohol mať pochybnosti o tom, že mu vec patrí.
  2. táto dobromyseľná oprávnená držba musí nepretržite trvať zákonom stanovenú dobu (u nehnuteľností 10 rokov, pričom ešte poukazujeme na skutočnosť, že dobu dobromyseľnej oprávnenej držby právneho predchodcu osoby, ktorá chce vlastnícke právo vydržať je možné započítať do doby trvania dobromyseľnej oprávnenej držby tejto osoby);
  3. predmet, ktorý má byť predmetom vydržania musí byť na vydržanie spôsobilý (vydržaním nemožno nadobudnúť vlastnícke právo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb – napr. nerastné bohatstvo, vodné toky, podzemné vody a i.)

Všetky uvedené podmienky predstavujú tzv. hmotnoprávne podmienky vydržania a musia byť splnené nepretržite počas zákonom stanovenej doby.

Na vydržanie vlastníckeho práva sa vo všeobecnosti ešte vyžaduje ešte splnenie jednej procesnej podmienky, a to uskutočnenie vyhlásenia o nadobudnutí vlastníckeho práva vydržaním.

Vydržaním sa nadobúda vlastnícke právo bez toho, aby sa o tom muselo rozhodnúť. Na to, aby mohol byť nový vlastník nehnuteľnosti zapísaný v katastri nehnuteľnosti je potrebné osvedčenie o vydržaní, ktoré v zmysle zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Notársky poriadok“) vydáva notár formou notárskej zápisnice (v nesporových prípadoch). Podľa ustanovenia § 63 Notárskeho poriadku musí byť súčasťou notárskej zápisnice vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa osobitného predpisu (§ 134 OZ), najmä okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby. K vyhláseniu je účastník povinný doložiť:

a) vyjadrenie osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva výhrady, 

b) vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva,

c) vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľností podľa osobitného predpisu alebo má právo nakladať s nehnuteľnosťami podľa osobitného predpisu, že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady (touto právnickou osobou sa rozumie napr. Slovenský pozemkový fond, ak sa vydržanie má týkať pozemkov neznámych vlastníkov, ktoré má tento orgán v správe).

Notárska zápisnica musí obsahovať aj označenie dôkazov, ktoré boli notárovi predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností a uvedenie dňa, ktorým účastník nadobudol vydržaním vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu (§ 63 písm. b) a c) Notárskeho poriadku).

V prípade, ak oprávnený držiteľ niektoré z týchto vyjadrení notárovi nepredloží alebo vyjadrenie bude negatívne, notár vydržanie vlastníckeho práva neosvedčí.

V prípade, ak by ste Vášmu susedovi nedali vyjadrenie, že nemáte voči nadobudnutiu vlastníckeho práva žiadne výhrady, môže sa Váš sused obrátiť na súd so žalobou o určenie vlastníckeho práva vydržaním podľa ustanovenia § 80 písm. c) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“). Žalovaným v tomto prípade by bola osoba, ktorá je v katastri nehnuteľnosti uvedená ako posledný vlastník dotknutej nehnuteľnosti, teda podľa Vami poskytnutých informácii by žalovaným boli Vaše deti, na ktoré ste previedli vlastníctvo. Rovnako aj Vaše deti môžu podať na súd žalobu o určenie vlastníctva podľa ustanovenia § 80 písm. c) OSP.

V konaní o určenie vlastníctva bude rozhodujúce, kto unesenie dôkazné bremeno. Základnými predpokladmi úspešnosti takejto žaloby sú preukázanie vlastníckeho práva žalobcu a skutočnosť, že žalovaný vec neprávom zadržuje. Pri tejto určovacej žalobe je nevyhnutné aj preukázanie naliehavého právneho záujmu na žiadanom určení.  Pri skúmaní existencie naliehavého právneho záujmu ide o posúdenie, či podaná žaloba je vhodný (účinný a správne zvolený) procesný nástroj ochrany práva žalobcu, či sa ňou môže dosiahnuť odstránenie spornosti práva, a či snáď len zbytočne nevyvoláva konanie, po ktorom bude musieť aj tak nasledovať iné (ďalšie) súdne konanie alebo konania. Naliehavý právny záujem je spravidla daný v prípade, ak by bez tohto určenia bolo právo žalobcu ohrozené alebo ak by sa bez tohto určenia stalo jeho právne postavenie neistým.

Súd potom v rámci súdneho konania preskúma splnenie zákonných podmienok vydržania a ak budú splnené, vydá deklaratórne rozhodnutie, v ktorom buď:

a)     uvedie, že Váš sused splnil podmienky vydržania a od určitého dňa ako oprávnený držiteľ nadobudol vlastnícke právo k dotknutej nehnuteľnosti vydržaním. Na základe tohto rozhodnutia súdu bude oprávnený držiteľ záznamom do katastra nehnuteľností zapísaný ako vlastník dotknutej nehnuteľnosti;

b)     alebo rozhodne o nesplnení podmienok vydržania.

Ďalší konkrétny postup pri riešení tejto záležitosti však závisí od konkrétnych okolností prípadu, ktoré nám nie sú známe. V tejto súvislosti Vám preto odporúčame, aby ste sa v prípade komplikácii obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, predložili mu všetky relevantné doklady, on následne celú vec s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

24.09.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

42

5

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje