Odstúpenie od zmluvy o dielo

Otázka:

Dobry den,
Uzatvoril som ustnou dohodou zmluvu s firmou ktora sa zaobera programovanim na eshop s predajom pneumatik v case 11/2013. Spolocne sme prebrali detaily co potrebujem naprogramovat a zakupil som pozadovane veci na zacatie prace. V decembri s vedomim ze sa na tom pracuje aby som stihol jarnu sezonu som im na moju iniciativu zavolal a poziadal ich aby mi vystavili fakturu aby som im zaplatil istu cast penazi aby som mal toho nakoniec pri platbe menej, takze som uhradil 150 eur na ich ucet. Do marca sa nic nedialo a tak som im zacal volat a zdanlivo az vtedy sa zacali hybat a pracovat na mojom projekte. Kazdy tyzden sa nieco urobilo co mi ukazali no stale to nevedeli odovzdat hotove aj ked po mesiaci programovania mi to odovzdavali stale som to vracal kvoli chybam. V 5 mesiaci pred odovzdanim som to vratil z dovodu ze jeden program ktory tam mal byt zakupeny a nainstalovany tam vobec nebol a odovodnili to tym ze si ho mam kupit sam a ze to oni nainstaluju co som aj urobil. V 6 mesiaci 2014 mi projekt odovzdali s tym ze je hotovy no znova som to vratil s tym ze eshop nedokazem pouzivat kedze sa tam vzhladom na predaj hlavne pneumatik nedalo pouzivat ani nijako inac nastavit postovne kedze som planoval aj predaj olejov. Vsetka komunikacia prebiehala mailom no jeden z poslednych mailov bol ze mi uz vystavlili fakturu a ze ci ju registrujem a ze na moj podnet ohladom problemu s postovnym sa pozru no nic sa neudialo a nik na to nereagoval. Takze mi ostala faktura z ktorej som uradil 150 eur a eshop ktory nemozem pouzivat. Nasledne som oslovil inu firmu ktora sa na ten projekt pozrela a skonstatovala ze sa to musi cele prerobit alebo urobit nanovo kde som zvolil druhu variantu kedze prerobit by bolo casovo narocnejsie. Po 2 mesiacoch mi nova firma zriesila novy web ktory je uz podla mojich poziadaviek no stara firma sa ozvala ze chcu uhradit fakturu a zaroven ju postupili spolocnosti ktora sa tym zaobera. Chcem sa opytat ako dalej postupovat ohladom odstupenia od zmluvy kedze mi urobili nieco co nieje funkcne a bol som nuteny si zabezpecit novy web.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom odstúpenia od zmluvy o dielo uvádzame nasledujúce stanovisko:

Na základe informácií, ktoré uvádzate vo svojej otázke predpokladáme, že medzi Vami a predmetnou programátorskou firmou došlo k uzatvoreniu zmluvy o dielo podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Uvedené vyplýva z toho, že táto zmluvy bola uzatváraná medzi podnikateľskými subjektmi, v rámci ich podnikateľskej činnosti (viď. ustanovenie § 261 ods. 1 Obchodného zákonníka).

Tento zmluvný typ môže byť platne uzatvorený aj v ústnej forme, pričom konkrétne oprávnenia a povinnosti zmluvných strán vždy závisia od konkrétneho obsahu toho, na čom sa zmluvné strany výslovne dohodli.

Keďže však vo Vašom prípade bola zmluva o dielo uzatvorená v ústnej forme, tak o konkrétnom obsahu vzájomných dojednaní zrejme neexistuje žiadny písomný záznam, ktorý by slúžil ako dôkaz o obsahu Vašej dohody s programátorskou firmou. V tomto prípade teda bude potrebné postupovať len v súlade s platnou právnou úpravou uvedenou v Obchodnom zákonníku.

V zmysle ustanovenia § 344 Obchodného zákonníka platí, že „od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo tento alebo iný zákon“. Keďže, ako už bolo uvedené, Vaša zmluva nebola uzatvorená v písomnej forme, tak vo Vašom prípade na odstúpenie od zmluvy musí existovať niektorý z dôvodov uvedený v samotnom Obchodnom zákonníku alebo v inom zákone.

Čo sa týka účinkov odstúpenia od zmluvy, vo všeobecnosti platí, že v prípade, ak zmluvná strana doručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy, tak dňom doručenia tohto oznámenia tejto druhej zmluvnej strane sa predmetná zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú povinné navzájom si vrátiť všetko, čo si do tohto momentu už plnili.

Ako už bolo uvedené oznámenie o odstúpení od zmluvy musí mať povinne písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane reálne doručené. Ďalej na odstúpenie od zmluvy musí mať zmluvná strana zákonný (alebo v zmluve dojednaný) dôvod. V prípade, ak by zmluvná strana odstúpila od zmluvy bezdôvodne, tak takéto odstúpenie od zmluvy by nebolo platné a všetky zmluvné záväzky z dotknutej zmluvy by zostali zachované.

To, že dielo (predmetná webová stránka) nie je funkčné, resp. nezodpovedá Vašim požiadavkám, tak toto dielo je možné považovať za vadne vykonané. Podľa ustanovenia § 560 ods. 1 Obchodného zákonníka „dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve“. Inými slovami dielo vykazuje vady, ak nezodpovedá požiadavkám objednávateľa, ktoré sú obsahom predmetnej zmluvy o dielo.

Ďalej podľa ustanovenia § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka „zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania“. Teda, ak dielo v čase, kedy Vám bolo odovzdávané nebolo zhotoviteľom (programátorskou firmou) vykonané v takom rozsahu alebo takým spôsobom, ako bolo pôvodne dohodnuté, tak toto dielo (vo Vašom prípade webová stránka) vykazuje vady a Vám voči zhotoviteľovi vznikajú určité nároky z týchto vád diela.

Podľa ustanovenia § 436 ods. 1 v spojení s ustanovením § 564 Obchodného zákonníka platí, že v prípade, ak dodaním diela s vadami porušená zmluvy podstatným spôsobom, kupujúci môže:

 

  1. požadovať dodanie náhradného diela alebo dodanie chýbajúcich častí diela;
  2. požadovať odstránenie vád diela opravou (ak tieto sú opraviteľné);
  3. požadovať primeranú zľavu z ceny diela;
  4. odstúpiť od zmluvy.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že platná právna úprava Vám v tomto prípade nedáva možnosť svojpomocne si odstrániť vady diela, resp. dať vady diela odstrániť inej osobe, než je zhotoviteľ. To inými slovami znamená, že s novou firmou ste uzatvorili ďalšiu zmluvu o dielo, pričom zmluva o dielo uzatvorená s pôvodnou programátorskou firmou nezanikla a naďalej trvá.

Voľba medzi týmito nárokmi patrí vždy objednávateľovi (vo Vašom prípade Vám), avšak pre túto voľbu platia nasledujúce pravidlá:

-        objednávateľ musí zhotoviteľovi oznámiť, že dielo trpí konkrétnymi vadami, a to bezodkladne po prevzatí diela (odporúča sa v písomnej forme, aby objednávateľ mal dôkaz o tomto oznámení);

-        objednávateľ musí zhotoviteľovi oznámiť svoju voľbu, ktorým z hore uvedených spôsobov chce situáciu s vadným dielom vyriešiť (túto voľbu musí objednávateľ zhotoviteľovi oznámiť spolu s oznámením o vadách alebo najneskôr bez zbytočného odkladu po tomto oznámení).

Slovné spojenie „bez zbytočného odkladu“ však nikde v platnej právnej úprave nie je výslovne definované. V zmysle ustálenej judikatúry sa vo všeobecnosti prijíma názor, že časová lehota vymedzená týmto slovným spojením sa skúma osobitne vždy v každom jednotlivom prípade, bežne však zodpovedá lehote v trvaní 8 dní.

Ďalším dôležitým bodom, pri ktorom je potrebné sa v tejto súvislosti pozastaviť je porušenie zmluvy podstatným spôsobom. Obchodný zákonník v ustanovení § 345 ods. 2 poskytuje pomerne komplikovanú definíciu tohto pojmu, podľa ktorej porušenie zmluvy je podstatné, „ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzatvorenia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy“. Teda inými slovami za podstatné porušenie zmluvy sa považuje situácia, keď zmluvná strana v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou stratí záujem na ďalšom plnení zmluvy, pričom túto stratu záujmu bolo možné predvídať už pri uzatváraní zmluvy. Za porušenie zmluvnej povinnosti sa nepochybne považuje aj dodanie diela s vadami, resp. oneskorené dodanie diela.

Z doteraz uvedených skutočností teda vyplýva, že v prípade, ak vady dodaného diela predstavujú podstatné porušenie zmluvy, tak Vy, ako objednávateľ, máte nepochybne právo odstúpiť od zmluvy o dielo. V takom prípade postačuje, aby ste zhotoviteľovi zaslali písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy a dňom doručenia tohto oznámenia zmluva zaniká. Rovnako tak týmto dňom vzniká obidvom zmluvným stranám povinnosť vrátiť druhej zmluvnej strane to, čo už bolo plnené (Vy, ako objednávateľ budete povinný vrátiť zhotoviteľovi dielo a zhotoviteľ zase bude povinný Vám vrátiť zaplatenú zálohu). Ak si niektorá zo zmluvných strán túto povinnosť nesplní dobrovoľne, tak druhá zmluvná strana by ju mala na splnenie tejto povinnosti dobrovoľne vyzvať a v prípade, ak aj táto výzva sa ukáže ako neúspešná, tak poškodená zmluvná strana sa môže obrátiť so žalobou na príslušný súd.

V tejto súvislosti ešte poukazujeme na ustanovenie § 441 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého „objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil zhotoviteľovi“.

Ak však vady diela nepredstavujú podstatné porušenie zmluvy alebo v prípade, ak si objednávateľ neuplatnil svoju voľbu bez zbytočného odkladu, tak objednávateľ sa voči zhotoviteľovi môže domáhať iba toho, aby tento zhotoviteľ vady diela odstránil v primeranej lehote. Akým spôsobom zhotoviteľ vady odstráni už je na jeho rozhodnutí.

Lehotu na odstránenie vád určuje objednávateľ, avšak táto lehota musí byť primeraná (zhotoviteľ musí byť objektívne schopný v danej lehote vytýkané vady diela odstrániť). V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vád a zhotoviteľ ich v tejto lehote neodstráni, tak objednávateľ má aj v tomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Tu však ešte platí podmienka, že na objednávateľ na túto možnosť musí zhotoviteľa upozorniť pri určení lehoty na odstránenie vád.

Konkrétna odpoveď na Vašu otázku, aký bude postup pri odstúpení od zmluvy, na základe všetkých doteraz uvedených skutočností závisí od konkrétnych okolností Vášho prípadu, ktoré zo znenia Vašej otázky nie je možné zistiť. Z Vami uvádzaných informácií najmä nie je možné zistiť, či vady diela predstavujú podstatné porušenie zmluvy, ani či ste po odovzdaní diela oznámili vytýkané vady zhotoviteľovi.

Na tomto mieste Vám odporúčame, aby ste sa so svojím problémom čo najskôr obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska a čo najpodrobnejšie ho oboznámili so všetkými okolnosťami prípadu. Tento advokát následne celú situáciu s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.           

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

02.09.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

6

2

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje