Odstúpenie od zmluvy o dielo

Otázka:

Dobry den
uzatvorila som zmluvu o dielo kde zhotovitel sa zaviazal zhotovit stavbu rodinneho domu a vsetky veci spojene s kupou pozemku, zapis do katastra, stavebne povolenie a pod. Pri podpise zmluvy som dala ako zalohu a bolo dohodnute , ze stavba domu sa zacne v najkratsom case. Tato doba sa natahuje uz pol roka bola som zavadzana a chcem od zmluvy odstupit s tym, ze mi vrati zhotovitel zalohu, ktora mu bola dana vo vyske 20000eur. Chcem poradit ako spisat ukoncenie zmluvy o diele a ci aj ustna dohoda o ukoncenie plati

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom odstúpenia od zmluvy o dielo uvádzame nasledujúce stanovisko:

Vo Vašej otázke neuvádzate, či je zmluva o dielo uzavretá podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Obchodného zákonníka. Nakoľko máme v slovenskom právnom poriadku dualizmus úpravy niektorých súkromnoprávnych inštitútov akým je aj zmluva o dielo, tak uvádzame odpoveď na vašu odpoveď v dvoch rovinách, t.j. v rovine občianskeho a obchodného práva.

 

I. Úprava podľa Občianskeho zákonníka

Podľa ustanovenia § 631 Občianskeho zákonníka sa zmluvou o dielo zaväzuje objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo.

V zmysle ustanovenia § 633 ods. 1  je zhotoviteľ povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. V otázke neuvádzate, či ste si v zmluve dohodli konkrétny termín začatia práce, avšak dielo je vykonané včas, ak sa tak stalo v dohodnutom čase. Ak je zhotoviteľ v omeškaní a neplnil ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť (§ 517 ods. 1). Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku (§ 48) a zanikajú všetky práva a povinnosti oboch strán, ktoré pre ne vyplývajú zo zmluvy. Každá strana je povinná vrátiť to, čo dovtedy od druhej strany prijala a to z titulu bezdôvodného obohatenia.

V prípade ak zhotoviteľ nie je v omeškaní, aplikuje sa ustanovenie § 642. Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote. Ide o preventívne právo na odstúpenie od zmluvy, ktorým objednávateľ môže zabrániť vzniku ďalších nepríjemností a prieťahov s ohľadom na postup prác zhotoviteľa.

Okrem jednostranného odstúpenia od zmluvy je možné so zhotoviteľom uzavrieť dohodu o zrušení záväzku. Dohoda sa musí uzavrieť písomne, ak sa zrušuje záväzok dojednaný písomne (§ 572 ods. 3). V zmysle ustanovenia § 573 ak nevyplýva výslovne z písomnej dohody o zrušení záväzku niečo iné, zaniká súčasne aj záväzok druhej strany, a ak už bol splnený, má druhá strana nárok na jeho vrátenie, a to pri peňažnom záväzku spolu s úrokmi.

Ak by ste uzatvorili zmluvu podľa Občianskeho zákonníka, tak v zmysle ustanovenia § 40 platí, že písomne uzatvorená zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba písomne.

 

II. Úprava podľa Obchodného zákonníka

Podľa ustanovenia § 536 ods. 1 Obchodného zákonníka sa zmluvou o dielo zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.

Medzi povinnosti zhotoviteľa patrí v zmysle ustanovenia § 537 ods. 1 Obchodného zákonníka vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.

Obchodný zákonník umožňuje odstúpiť od zmluvy iba  v prípadoch vymedzených v zákone alebo v zmluve (§ 344). Ak sú podmienky odstúpenia od zmluvy zakotvené v zmluve o dielo, sú ustanoveniami zmluvy obe strany viazané. Ak v zmluve odstúpenie od zmluvy nie je upravené, riadi sa Obchodným zákonníkom. Obchodný zákonník umožňuje jednej strane odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana so svojím plnením v omeškaní, čím porušuje svoju zmluvnú povinnosť. Rozlišuje sa pri tom, či omeškanie zhotoviteľa predstavuje podstatné porušenie zmluvy alebo nepodstatné.

O podstatné porušenie zmluvy ide v prípade, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. V konkrétnom prípade môže byť ťažké posúdiť, či porušenie zmluvy je podstatné. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

Pri nepodstatnom porušení zmluvy môžete od zmluvy odstúpiť až v prípade, že druhá strana (zhotoviteľ) nesplní  svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote (§ 346). Posúdenie primeranosti lehoty treba urobiť v každom konkrétnom prípade s prihliadnutím na rôzne skutočnosti (napr. na predmet a spôsob plnenia). Avšak podľa § 346 ods. 2 ak strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.

Pokiaľ ide o vrátenie zálohy vo výške 20.000,- Eur, uvádzame, že podľa ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka strana, ktorej pred odstúpením od zmluvy poskytla plnenie druhá strana, toto plnenie vráti; pri peňažnom záväzku spolu s úrokmi vo výške dojednanej v zmluve pre tento prípad, inak podľa § 502.

K forme ukončenia zmluvy o dielo uvádzame, že podľa ustanovenia § 272 ods. 2 Obchodného zákonníka ak písomne uzavretá zmluva obsahuje ustanovenie, že sa môže meniť alebo rušiť iba dohodou strán v písomnej forme, môže sa zmluva meniť alebo zrušiť iba písomne. Z čoho vyplýva, že ak ste v zmluve nemali dojednanú písomnú formu, tak možno ju platne zmeniť alebo zrušiť aj ústnou dohodou, prípadne konkludentne. Dohoda o zániku zmluvy sa môže uskutočniť len v písomnej forme. Avšak pre zachovanie právnej istoty Vám odporúčame zvoliť si písomnú formu.

Ako už bolo vyššie uvedené, konkrétny postup vo Vašom prípade vždy závisí od konkrétnych okolností Vášho prípadu, ktoré nám nie sú známe. Preto Vám každopádne odporúčame, aby ste sa so svojím problémom obrátili na ktoréhokoľvek advokáta v miesta Vášho bydliska, ktorý Vašu situáciu s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie. V prípade, ak si advokáta z finančných dôvodov nemôžete dovoliť, tak sa môžete obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktorá Vám v tejto veci bezplatne poskytne právnu pomoc (po splnení zákonom stanovených podmienok). Kontakty na Centrum právnej pomoci nájdete na tejto webovej stránke - http://www.cpp.finalarea.com/kde-a-kedy-nas-najdete.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

17.08.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

24

2

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje