Generálny pardon Sociálnej poisťovne z roku 2010

Otázka:

Zo Sociálnej poistovne mi prišli dna 5.2.2014 predpísané penále za oneskorené platby za obdobie od januara 2004 do marca 2008 kedy som zamestnaval jednu pracovnicku . Po telefonate na socialnu poistovnu mi pracovnicka oznamila ze by sa na mna mal vztahovat generalny pardon , a ze mi pride vyrozumenie ak vstupi rozhodnutie do platnosti a ze nemusim podavat ziadne odvolanie. 28.7.2014 mi prisla vyzva na zaplatenie, po opetovnom telefonovani z pracovnickami socialnej poistovne mi bolo oznamene ze generalny pardon z roku 2010 sa na mna nevztahuje.Ako dovod uviedli to ze v roku 2003 som za treti kvartal uhradil cast poistneho v sume 70 SK dva dni po splatnosi , za co mi socialna poistovna vyrubila v juli 2010 penale , ktore oni volaju zvýsene poistne v sume 19,92EUR , ktore som obratom uhradil. Mali právo takto postupovat?

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom pôsobnosti generálneho pardonu Sociálnej poisťovne z roku 2010 uvádzame nasledujúce stanovisko:

Tzv. generálny pardon, ktorým Sociálna poisťovňa odpúšťala svojim klientom dlžné penále za obdobie pred 1. januárom 2010, bol zavedený zákonom č. 572/2009 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sociálnom poistení“).

Podľa ustanovenia § 293bl ods. 1 Zákona o sociálnom poistení „Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu za obdobie pred 1. januárom 2010 zaplatené najneskôr do 30. apríla 2010“.

Z citovaného ustanovenia teda pre Sociálnu poisťovňu vyplýva jednoznačný príkaz nepredpisovať penále za obdobie predchádzajúce 1. januáru 2010, resp. povinnosť odpustiť penále, ktoré Sociálna poisťovňa do tohto dátumu ešte stihla predpísať. Jedinou podmienkou pre uplatnenie tohto postupu Sociálnou poisťovňou je to, aby klient Sociálnej poisťovni uhradil všetko dlžné poistné (bez penále), a to najneskôr do 30. apríla 2010.

V prípade, ak ste k 30. aprílu 2010 mali voči Sociálnej poisťovni vysporiadané všetky svoje záväzky za dotknuté obdobia (01/2004 – 03/2008), okrem predmetných penále, tak máme za to, že aj na Vás sa vzťahuje generálny pardon podľa citovaného ustanovenia § 293bl ods. 1 Zákona o sociálnom poistení. Platná právna úprava totiž žiadne iné podmienky pre uplatnenie generálneho pardonu nestanovuje.

Na základe uvedených skutočností máme za to, že Sociálna poisťovňa vo Vašom prípade nepostupovala správne, keď Vám oznámila, že sa na Vás generálny pardon nevzťahuje a vyzvala Vás na zaplatenie penále, ktoré predpísala rozhodnutím zo dňa 05.02.2014. Odôvodnenie Sociálnej poisťovne, ktoré uvádzate v znení Vašej otázky, rovnako považujeme za nesprávne, nakoľko nemá oporu v platnej právnej úprave. Vami uvádzaná skutočnosť, že v roku 2003 ste oneskorene uhradili časť poistného, za čo Vám Sociálna poisťovňa vyrubila penále, ktoré ste uhradili, nemôže byť sama o sebe dôvodom, pre ktorý by sa na Váš prípad nevzťahoval generálny pardon podľa citovaného ustanovenia § 293bl ods. 1 Zákona o sociálnom poistení.

V tejto súvislosti bolo potrebné podať odvolanie voči predmetnému rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o vyrubení penále, pričom v tomto odvolaní bolo potrebné poukázať na skutočnosti uvedené v predchádzajúcich častiach tejto odpovede. Vzhľadom na skutočnosť, že takéto odvolanie nebolo z Vašej strany podané, tak rozhodnutie o vyrubení penále nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť, čo inými slovami znamená, že môže slúžiť ako exekučný titul, na podklade ktorého môže Sociálna poisťovňa iniciovať exekučné konanie na vymoženie dlžných penále.

Právoplatné rozhodnutie Sociálnej poisťovne vo všeobecnosti je možné ešte zvrátiť obnovou konania podľa ustanovenia § 221 a nasl. Zákona o sociálnom poistení. Obnovu konania povolí organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá predmetné právoplatné rozhodnutie vydala, ak v danom konkrétnom prípade je daný niektorý z dôvodov podľa ustanovenia § 221 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení, a to konkrétne, ak:

  1. vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a nemohli sa v nedávkovom konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania;
  2. rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne rozhodla inak;
  3. nesprávnym postupom organizačnej zložky Sociálnej poisťovne sa účastníkovi nedávkového konania odňala možnosť zúčastniť sa na tomto konaní, ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní;
  4. rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným činom.

Návrh na obnovu konania je potrebné podať organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá predmetné právoplatné rozhodnutie vydala, a to do troch mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania dozvedel o niektorom z dôvodov podľa predchádzajúceho odseku, najneskôr však do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia.

Na základe skutočností, ktoré uvádzate vo svojej otázke by vo Vašom prípade mohol prichádzať do úvahy dôvod obnovy konania podľa písm. b., avšak konkrétna odpoveď na otázku, či vo Vašom prípade sú splnené podmienky na obnovu konania závisí od posúdenia všetkých okolností Vášho prípadu, ktoré nám však nie sú známe.

Na základe uvedených skutočností Vám odporúčame, aby ste sa so svojím problémom obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, oboznámili ho z celou situáciou a predložili mu všetky písomnosti týkajúce sa Vášho prípadu. Tento advokáta následne celú situáciu s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.

Na záver ešte poukazujeme na ustanovenie § 147 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého „právo predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti, ak tento zákon neustanovuje inak“. V zmysle ustanovenia § 241 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení sa citované ustanovenie primerane vzťahuje aj na penále. Na základe uvedených skutočností vo Vašom prípade môžu byť splnené podmienky premlčania práva Sociálnej poisťovne predpísať predmetné penále, a to aspoň z časti. Premlčania podľa citovaného ustanovenia sa môžete voči Sociálne poisťovni domáhať kedykoľvek bez potreby splnenia ďalších povinností. Opätovne aj v tomto prípade Vás odkazujeme na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý by sa vo Vašom prípade mal zaoberať aj touto otázkou.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

08.08.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

11

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje