Postup súdneho exekútora pri výkone exekúcie predajom hnuteľných vecí

Otázka:

Dobrý deň,exekútor vykonal súpis hnuteľných vecí dňa 19.8.2009,konkrétne motorového vozidla.Vozidlo nechal v mojej držbe.Zápis o súpise mi zaslal,vlastne nebol tu ani osobne.Do dnešného dňa je automobil u mňa.Podľa všetkého nebola vykonaná verejná dražba do spisu som nenahliadol,takže aké úkony boli v tejto veci vykonané nemám známosť.Dnes mi prišlo vyrozumenie,že môj dlh samozrejme narástol,nakoľko istina nebola vyplatená v plnej výške.V rozhodnutí,ktoré mi bolo doručené nariadil zrážky zo mzdy.Na predmetné vozidlo vydali blokáciu ešte ďalší exekútory,ktorý ani jeden z nich nebol v tejto veci aktívny.Takouto nečinnosťou exekútora došlo k tomu že auto je o 5 rokov staršie a má samozrejme o to viac najazdených km a tým pádom aj nižšiu úžitkovú hodnotu a nie je ho možné speňažiť v sume, ktorá by bola v roku 2009 samozrejme iná.Touto svojou činnosťou resp.nečinnosťou spôsobil to že mi dlh narástol o úroky,jemu sa zvýšili trovy(príjem)a oprávnený nedostal peniaze z víťažku predaja automobilu.Je možné podať v tejto veci sťažnosť a zároveň žalobu na náhradu škody ktorá mi vznikla nekonaním exekútora?Musím ešte podotknúť že auto už nepoužívam nezaplatil som zákonnú poistku a hrozí mi reálne pokuta za nezaplatenú poistku nakoľko auto nemôžem odhlásiť z evidencie.Môžete mi poradiť aké mám možnosti?

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom postupu súdneho exekútora pri výkone exekúcie predajom hnuteľnej veci uvádzame nasledujúce stanovisko:

Súdny exekútor je povinný pri výkone exekučnej činnosti riadiť sa ustanoveniami zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“).

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Exekučného poriadku sa výkon exekučnej činnosti súdnym exekútorom považuje za výkon verejnej moci, a teda súdny exekútor je povinný pri vykonávaní exekúcie postupovať z úradnej moci tak, aby sa účel exekúcie (vymoženie dlžnej pohľadávky) dosiahol čo najskôr a za použitia čo najefektívnejších prostriedkov. Zároveň je súdny exekútor povinný dbať na to, aby osoba povinného bola na svojich právach a oprávnených záujmoch dotknutá iba v nevyhnutnej miere.

Za samotný výkon exekučnej činnosti zodpovedá výlučne súdne exekútor, ktorý zároveň ako jediný rozhoduje o tom, aký bude postup výkonu exekúcie a aké právne prostriedky budú pri výkone exekúcie použité (samozrejme pri zachovaní pravidiel a podmienok uvedených v Exekučnom poriadku). Inými slovami závisí výlučne na súdnom exekútorovi, aký konkrétny spôsob výkonu exekúcie v danom konkrétnom prípade zvolí.

Postup súdneho exekútora pri vykonávaní exekúcie predajom hnuteľných vecí je upravený v ustanovení § 114 a nasl. Exekučného poriadku. V praxi sa vykonanie exekúcie predajom hnuteľných vecí začína vykonaním súpisu hnuteľných vecí, ktoré podliehajú exekúcii. Zároveň pri súpise súdny exekútor zároveň doručí povinnému písomné Upovedomenie o začatí exekúcie, v ktorom zároveň zakáže povinnému nakladať s hnuteľnými vecami uvedenými v súpise.

Súdny exekútor však nie je povinný tento súpis vykonať fyzicky v byte povinného, resp. na mieste, kde sa predmetné hnuteľné veci nachádzajú. V tejto súvislosti poukazujeme na ustanovenie § 119 ods. 1 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého „ak to vyžaduje účel exekúcie, exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má povinný svoj majetok...“. Z citovaného ustanovenia teda vyplýva, že súdny exekútor má právo (a nie povinnosť) vstúpiť do nehnuteľnosti povinného za účelom vykonania súpisu, ak to vyžaduje účel exekúcie. Ak to účel exekúcie nevyžaduje, súdny exekútor je oprávnený súpis vykonať aj napr. vo svojej kancelárii.

Ako uvádzate vo svojej otázke, tak vo Vašom prípade predmetom súpisu bolo motorové vozidlo. Každé motorové vozidlo musí byť zapísané v príslušnej evidencii, v ktorej je uvedený aj vlastník tohto vozidla. Súdny exekútor tak nevyhnutne nemusel si osobne prehliadnuť predmetné vozidlo pri vykonaní súpisu. Avšak súdny exekútor bol povinný Vás informovať o vykonaní tohto súpisu a zároveň Vás informovať o hnuteľných veciach, ktoré boli predmetom tohto súpisu.

Po vykonaní súpisu sa odhadne hodnota spísaných hnuteľných vecí, pričom tento odhad vykoná znalec určený súdnym exekútorom. Ak však predpokladaná hodnota veci neprevyšuje 665,- €, tak na odhad hodnoty tejto veci sa nevyžaduje znalec, ale postačí odhad vykonaný súdnym exekútorom.

Následne je súdny exekútor povinný vydať exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie predajom hnuteľných vecí), v ktorom súdny exekútor uvedie o. i. aj prehľad spísaných vecí a ich hodnotu určenú spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku. Po uplynutí lehoty na podanie opravného prostriedku, resp. po tom, čo exekučný súd rozhodne o podanom opravnom prostriedku proti exekučnému príkazu, môže súdny exekútor pristúpiť ku dražbe spísaných hnuteľných vecí. Dražbu rovnako vedie tento súdny exekútor.

Peňažné prostriedky získané predajom hnuteľných vecí na dražbe sa v stanovenom poradí (§ 46 ods. 4 a 5 Exekučného poriadku) použijú na uspokojenie nárokov oprávneného a na úhradu trov exekúcie.

V tejto súvislosti však poukazujeme na skutočnosť, že na vykonanie exekúcie po doručení návrhu na jej vykonanie súdny exekútor nemá stanovenú žiadnu lehotu a v zásade je povinný exekúciu vykonávať dovtedy, kým nároky oprávneného nie sú v celom rozsahu uspokojené.

Uvedené pravidlá vedenia exekúcie predajom hnuteľných vecí je však potrebné považovať iba za všeobecné a v každom konkrétnom prípade môže byť postup súdneho exekútora aj iný (vždy v závislosti od konkrétnych okolností každého prípadu). V tejto súvislosti Vám odporúčame, aby ste sa s touto otázkou obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska a oboznámili ho so všetkými okolnosťami Vášho prípadu. Tento advokát následne postup súdneho exekútora s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.

Ak vzhľadom na konkrétne okolnosti Vášho prípadu ste toho názoru, že súdny exekútor vo Vašom prípade nepostupoval správne, tak podľa ustanovenia § 218a ods. 1 Exekučného poriadku máte právo na postup súdneho exekútora podať sťažnosť. So svojou sťažnosťou sa môžete obrátiť na Slovenskú komoru exekútorov, so sídlom: Šustekova 49, 851 04 Bratislava, ktorá je povinná každú takúto sťažnosť vybaviť. Sťažnosť je potrebné podať písomne alebo ju môžete podať ústne do zápisnice v sídle komory. V sťažnosti je potrebné čo najpodrobnejšie uviesť všetky skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že súdny exekútor porušil svoje povinnosti podľa exekučného poriadku, pričom za porušenie povinnosti sa považuje aj nečinnosť súdneho exekútora.

Slovenská komora exekútorov je povinná každú sťažnosť vybaviť najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia (táto lehota môže byť predĺžená, ak na vybavenie sťažnosti je potrebné zabezpečiť ďalšie podklady). Exekútor, proti ktorému sťažnosť smeruje má právo sa k sťažnosti vyjadriť. O vybavení sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený.

V prípade, ak s vybavením sťažnosti komorou nebudete spokojný, tak podľa ustanovenia § 218b ods. 4 Exekučného poriadku máte právo požiadať Ministerstvo spravodlivosti SR o prešetrenie vybavenia sťažnosti komorou. Na podanie takejto žiadosti sa primerane použijú už uvedené pravidlá pre podávanie sťažností.

V rámci vybavovania Vašej sťažnosti Slovenská komora exekútorov preverí postup súdneho exekútora a v závislosti od konkrétnych okolností Vášho prípadu môže nariadiť kontrolu exekučnej činnosti daného súdneho exekútora podľa ustanovenia § 218d a nasl. Exekučného poriadku. V tejto súvislosti Vám odporúčame, aby ste vykonanie takejto kontroly vo svojej sťažnosti výslovne navrhli.

Kontrolu exekučnej činnosti vykonáva kontrolná komisia určená prezídiom Slovenskej komory exekútorov zložená z troch nezávislých súdnych exekútorov a zástupcu Ministerstva spravodlivosti SR. Rovnako výsledku tejto kontroly Vás Slovenská komora exekútorov musí písomne informovať.

V prípade, ak sa v rámci vybavovania Vašej sťažnosti zistí, že súdny exekútor porušil svoje povinnosti podľa Exekučného poriadku, tak sa tento súdny exekútor dopustil disciplinárneho previnenia podľa ustanovenia § 220 ods. 1 Exekučného poriadku. Za disciplinárne previnenie môže komora súdnemu exekútorovi uložiť jedno z nasledujúcich disciplinárnych opatrení (v závislosti od závažnosti prípadu):

  1. pokarhanie;
  2. písomné pokarhanie;
  3. peňažnú pokutu až do sumy 3.310,- €;
  4. zbavenie výkonu funkcie súdneho exekútora.

V prípade, ak Vám v dôsledku činnosti súdneho exekútora vznikla škoda, tak máte právo domáhať sa náhrady tejto škody. Keďže súdny exekútor sa pri výkone exekučnej činnosti považuje za verejného činiteľa a zároveň za orgán verejnej moci (§ 5 Exekučného poriadku), tak za túto škodu zodpovedá štát podľa ustanovení zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci).

Podľa ustanovenia § 3 Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, štát zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci, pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím, nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody, rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe, alebo nesprávnym úradným postupom. Za nesprávny úradný postup sa považuje aj porušenie povinnosti orgánu verejnej moci urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, ďalej nečinnosť orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci, zbytočné prieťahy v konaní alebo iný nezákonný zásah do práv, právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb. V zmysle ustanovenia § 4 uvedeného zákona je vo veci náhrady škody, ktorá bola spôsobená súdnym exekútorom pri výkone exekučnej činnosti, príslušný konať v mene štátu Ministerstvo spravodlivosti SR.

Nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom musí byť vopred predbežne prerokovaný na základe písomnej žiadosti poškodeného o predbežné prerokovanie nároku. Ak príslušný orgán neuspokojí váš nárok na náhradu škody alebo jeho časť do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o predbežné prerokovanie, môžete sa domáhať uspokojenia svojho nároku alebo jeho neuspokojenej časti na súde.

Uhrádza sa skutočná škoda (to, o čo sa Váš majetok reálne zmenšil v dôsledku škodovej udalosti) a ušlý zisk (to, o čo sa Váš majetok v dôsledku škodovej udalosti nezvýšil, hoci pri pravidelnom behu vecí by k takémuto zväčšeniu Vášho majetku došlo). Náhrada škody zahŕňa aj náhradu trov konania, ktoré poškodenému vznikli v konaní, v ktorom došlo k nesprávnemu úradnému postupu. Podmienkou je, že tieto trovy konania priamo súviseli s nesprávnym úradným postupom. Ak by iba samotné konštatovanie porušenia práva nebolo pre vás dostatočným zadosťučinením vzhľadom na ujmu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, môžete sa domáhať aj uhradenia nemajetkovej ujmy v peniazoch, ak nie je možné uspokojiť ju inak.

Ako už bolo vyššie uvedené, konkrétny postup vo Vašom prípade vždy závisí od konkrétnych okolností Vášho prípadu, ktoré nám nie sú známe. Preto Vám každopádne odporúčame, aby ste sa so svojím problémom obrátili na ktoréhokoľvek advokáta v miesta Vášho bydliska, ktorý Vašu situáciu s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie. V prípade, ak si advokáta z finančných dôvodov nemôžete dovoliť, tak sa môžete obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktorá Vám v tejto veci bezplatne poskytne právnu pomoc (po splnení zákonom stanovených podmienok). Kontakty na Centrum právnej pomoci nájdete na tejto webovej stránke - http://www.cpp.finalarea.com/kde-a-kedy-nas-najdete.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

22.07.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje