Premlčanie povinnosti vrátiť banke peňažné prostriedky čerpané v rámci povoleného prečerpania účtu

Otázka:

Dobrý deň.

Potreboval by som radu/pomoc, ohľadom bankového účtu, ktorý som si založil dňa 25.06.2007 v Poštovej banke. V roku 2008, mi bolo na tomto účte poskytnuté povolené prečerpanie, ktoré som aj využil, ale spätne už neuhradil. Následne odo mňa chcela banka, aby som tento dlh splatil, pričom dňa 01.10.2009, tento môj účet zrušila. Posledná výzva od banky na vysporiadanie tejto pohľadávky, je z 22.10.2010 a najneskoršia úhrada je do termínu 08.11.2010, pričom je tam uvedené, že ak dlh neuhradím do tohto termínu, dajú to externej spoločnosti, toto mi bolo adresované vymáhacím oddelením Poštovej banky. V súčasnosti odo mňa tento dlh vymáha externá spoločnosť, ktorá túto pohľadávku od PB odkúpila. Vyhrážajú sa mi žalobou na súde a preto chcem vedieť, či už tento dlh nie je premlčaný? ak áno tak na aký zákon sa mám v žalobnej odpovedi odvolať?, resp. o aké dátumy/skutočnosti sa opierať. Nakoniec dodávam, že som tento dlh nikdy písomne ani ináč neuznal a ani ho nesplácal. Banka mi nevedela povedať dátum splatnosti dlhu, nakoľko sa nejedná o pôžičku, ale o osobný účet.

Prosím o Vašu skorú odpoveď, za čo Vám vopred ďakujem.


Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom premlčania povinnosti vrátiť banke peňažné prostriedky čerpané v rámci povoleného prečerpania účtu uvádzame nasledujúce stanovisko:

Záväzkový právny vzťah založený na základe Zmluvy o bežnom účte, resp. na základe Zmluvy o vkladovom účte sa v zmysle ustanovenia § 261 ods. 6 písm. d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) riadi ustanoveniami tretej časti tohto zákona, a to bez ohľadu na povahu účastníkov tohto záväzkového právneho vzťahu. Inými slovami práva a povinnosti banky a majiteľa bežného/vkladového účtu sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Obchodný zákonník v ustanovení § 387 a nasl. obsahuje osobitnú právnu úpravu týkajúcu sa premlčania, ktorá je odlišná od právnej úpravy premlčania podľa Občianskeho zákonníka. Hlavný rozdiel predstavuje dĺžka premlčacej doby, ktorá v zmysle ustanovenia § 397 Obchodného zákonníka je štyri roky, ak Obchodný zákonník pre jednotlivé práva neustanovuje inak.

Vo Vami uvádzanom prípade sa použije práve táto všeobecná štvorročná premlčacia doba, nakoľko Obchodný zákonník neobsahuje osobitnú právnu úpravu, ktorá by sa vzťahovala na Váš prípad.

Čo sa týka momentu, kedy táto premlčacia doba mala začať plynúť, tak v tejto súvislosti poukazujeme na ustanovenie § 392 ods. 1 veta prvá Obchodného zákonníka, podľa ktorého „pri práve na plnenie záväzku plynie premlčacia doba odo dňa, keď sa mal záväzok splniť alebo sa malo začať s jeho plnením (doba splatnosti)“. Premlčacia doba pri peňažnom záväzku teda začína plynúť v posledný deň splatnosti tohto záväzku.

Čo sa ďalej týka určenia posledného dňa splatnosti Vášho záväzku tak táto skutočnosť závisí od konkrétnych zmluvných dojednaní medzi bankou a Vami ako klientom tejto banky. Prax väčšiny peňažných ústavov je, že tieto skutočnosti bývajú priamo uvedené v Zmluve o bežnom/vkladovom účte, resp. v obchodných podmienkach dotknutej banky.

V aktuálnych Obchodných podmienkach pre osobné účty Poštovej banky, a.s. je napr. v tejto súvislosti uvedené (bod 7.2.5):

„PPÚ (povolené prečerpanie účtu) sa poskytuje bez presnej konečnej splatnosti a PPÚ je splatné na požiadanie Banky v plnej výške. Banka poskytne PPÚ najviac na dobu platnosti Zmluvy o účte. V prípade ukončenia platnosti zmluvy o účte, posledný deň výpovednej doby alebo dohodnutý deň ukončenia platnosti Zmluvy o účte, alebo v deň uvedený v oznámení o zrušení PPÚ zaslaný Bankou, je dňom konečnej splatnosti PPÚ a Majiteľ účtu sa zaväzuje splatiť PPÚ s príslušenstvom najneskôr v deň konečnej splatnosti“.

Teda v zmysle aktuálnych obchodných podmienok banky vo Vašom prípade nastal konečný deň splatnosti dňom zrušenia Vášho účtu. V tento deň by za podmienok uvedených v aktuálnych obchodných podmienkach banky začala plynúť aj štvorročná premlčacia doba.

V tejto súvislosti Vás však upozorňujeme na skutočnosť, že banky zvyknú svoje obchodné podmienky pomerne často meniť, a teda súčasná úprava uvedená v obchodných podmienkach môže byť odlišná od obchodných podmienok platných v čase zrušenia Vášho účtu (práve úprava platná v tomto čase je pre Vás rozhodujúca).

Na základe uvedených skutočností Vám teda v prvom rade odporúčame zistiť, ako bol deň konečnej splatnosti povoleného prečerpania úveru určený vo vašej Zmluve o účte, resp. v obchodných podmienkach banky platných v čase zrušenia Vášho účtu. Od tohto dňa je následne potrebné počítať štvorročnú premlčaciu dobu.

Nakoľko nám nie sú známe konkrétne okolnosti Vášho prípadu, tak Vám zároveň odporúčame, aby ste sa s touto otázkou obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska a predložili mu všetky relevantné dokumenty. Tento advokát následne celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

17.07.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

14

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje