Odňatia invalidného dôchodku na základe zmeny rozhodujúceho zdravotného postihnutia

Otázka:

Prosím Vás o právnu radu:
Môže posudkový lekár (PL)spätne zmeniť stanovenie bodového ohodnotenia miery zniž.schopnostivykonávať zárobkovú činnosť a odňať inv.dôchodok (ID) okamžite? V júni 2011 sa mi stal úraz, v dôsledku toho som bol PN do marca 2013, podporná doba mi skončila 28. júna 2012. Obvodná posunula dokumentáciu soc.poisťovni (SP)a konanie bolo v novembri 2012, kde mi určili bodové ohodnotenie 35%, ale neuznali ID. Odvolal som sa a počas súdneho konania mi uznali v septembri ID tým istým dátumom, s čím som nesúhlasil a žiadal o priznanie od skončenia podpornej doby. Rozsudok súdu z novembra bol: nárok je dôvodný, ochorenie za čo som dostal navýšenie o 10% je degeneratívne ochorenie,ktoré už trvalo nielen v čase podania o ID, ale mohol byť dôvodom úrazu a dlhodobého ochorenia. Rozsudok zrušil rozh.SP a žiadal o zdôvodnenie dátumu, či degener.ochor. vzniklo náhle alebo malo dlhodobý priebeh. Nové posúdenie potvrdilo priznaný ID od setp.2013 s tým, že sa nemám už na súde odvolávať, inak mi zoberú aj to čo mi dali. Najprv som podľahol nátlaku a náporu na psychiku-ID je môj jediný príjem, mám 6 detí, z toho 3 sú školopovinní, manželka poberá opatrovateľský príspevok. V dôsledku ID som zostal po ukončení PN v marci 2014 bez práce, keĎže zamestnávateľ pre mňa - robotníka, závozníka nemal ani primeranú ani inú prácu. Už voči rozhodnutiu SP z februára som sa odvolal predsa len a trval na realizácii súdneho rozhodnutia. Konalo sa ďalšie posudzovanie v máji, na ňom mi uznal na základe lekárskeho vyšetrenia ID od marca 2013.SP mi doplatila ID za obdobie do sept.2013. V júni som bol predvolaný na ďalšie posúdenie, na ktorom mi v úvode oznámil PL, že ma nepoteší. Bez vyšetrenia, bez nálezov ma preradil na iné označenie choroby a z toho mi vyplynulo 25%, čím som nesplnil nárok na ID, aj ked mi priznal 10% (čo predtým nechceli)- tým som nemal body nad 41%.Vraj som bol priaznivo zaradený na minulých posudkoch a mám byť podľa mového. Všetci ostatní PL to prvotné zachovali, takisto rozsudok znel, že som tak správne zaradený, keďže následky sú trvalé a nemenné, jedine PL z júna mal iný názor a spätne zmenil do inej kategorie a poškodil ma znížením bodovania a následným odňatím ID.
výňatok z rozsudku:
„Z navrhovateľom predložených lekárskych nálezov aj podľa názoru súdu vyplýva, že u navrhovateľa rozhodujúcim zdravotným postihnutím je infekčná artropatia so správnym zaradením do kapitoly XV. odd. A, položka b),
Rozhodnutím SP mi podľa 112 od. 2 a 6 zákona o SP s okamžitou platnosťou odňali ID s preradením do XV. odd.G,pol, písm b), navyše podľa teraz platného zákona o SP, ktorý platí od 1.11.2013 a ja som bol zaraďovaný podľa predtým platného ZoSP. Urobili tak ako sa mi vyhrážali v januári.
V odbornom posudku PL použil znenie bodovania XV. odd.G,pol.6 písm b), kdežto v septembri 2013 takéto označenie ešte neplatilo, takže odňali retroaktívne na základe toho, čo neexistovalo v čase priznania ID. Myslím si, že konali protiprávne, ked v zmysle novely zákona mi odňali ID spätne podľa ešte neplatného zákona a navyše ani nepočkali na výsledok opravného prostriedku."Opravný prostriedok proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok." znie v rozh.z júna 2014.
Od augusta mi už nebudú vyplácať ID a mám opodstatnené obavy, že budú vymáhať exekučne vyplatený obnos ID,lebo ja nemám žiadny príjem. SP nerealizovala rozsudok, zamerala sa najprv na to, aby som odvolal nesúhlas s dátumom priznania ID a potom na moje potrestanie za to, že som sa predsa len odvolal voči rozhodnutiu a trval na posunutí dátumu. Že tak má byť som bol na súdnom konaní upozornený. Obdobie od skončenia podpornej doby do priznania ID som neplatil nijaké odvody, tým som nemal nárok na podporné dávky v nezamestnanosti. O arogantnom prístupe, zosmiešňovaní, bagatelizovaní a vystupovaní z pozície moci - viac nepíšem,len konštatujem, že posudzovanie sa nieslo v takom duchu. Prosím Vás o radu, ako sa môžem brániť? Podaním žaloby alebo sťažnosti na súde za nezákonné konanie z titulu retroaktivity a odopretie ochrany mojich úst. práv.Ďakujem Vám vopred.

Odpoveď:

Dobrý deň,

K Vašej otázke ohľadom odňatia invalidného dôchodku na základe zmeny rozhodujúceho zdravotného postihnutia posudkovým lekárom uvádzame nasledujúce stanovisko:

 V rámci dôchodkového poistenia sa v zmysle § 153 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) na účely invalidity posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Percentuálna miera poklesu zárobkovej činnosti je priradená konkrétnemu druhu zdravotného postihnutia podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení. Takéto posudzovanie si vyžaduje odborné lekárske znalosti, preto je zverené v súlade s § 153 ods. 5 zákona o sociálnom poistení posudkovým lekárom sociálneho poistenia príslušnej pobočky resp. ústredia.

Podľa § 153 ods. 6 zákona o sociálnom poistení „posudkový lekár posudzuje na účely sociálneho poistenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav, schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť a pracovnú schopnosť poistenca a poškodeného

a) v lehote určenej pri predchádzajúcom posudzovaní alebo aj skôr, ak zistí posudkovo významné skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky,
b) na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby“.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že vykonať kontrolnú prehliadku a opäť posúdiť, resp. prehodnotiť predchádzajúce posúdenie zdravotného stavu a s tým súvisiaceho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je nielen právo, ale aj povinnosť posudkového lekára. Následne na základe aktuálneho stavu posudkový lekár môže určiť mieru schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť odlišne od predchádzajúcich posudkov.

Podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnom poistení miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 8 zákona). Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (§ 71 ods. 1 zákona).

Na základe uvedeného ak posudkový lekár určil celkovú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 40% a menej, a teda osoba už nespĺňa podmienky nároku na priznanie invalidného dôchodku, nasleduje rozhodnutie podľa § 112 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, ktorým sa dávka odníme, pričom v súlade s § 112 ods. 6 zákona o sociálnom poistení dávka sa odníme, zníži alebo jej výplata sa zastaví odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa dávka už vyplatila. To znamená, že posudkový lekár môže odňať dôchodok takpovediac „okamžite“.     

Z Vášho podania vyplýva, že u Vás bola najskôr ako rozhodujúce zdravotné postihnutie určená infekčná artropatia zaradená do kapitoly XV odd. A, položka b) prílohy č. 4 k zákonu s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 25%-35%, a toto zaradenia bolo pri neskoršej prehliadke prehodnotené, pričom ako rozhodujúce zdravotné postihnutie bolo určené postihnutie podľa kapitoly XV odd. G, položka 6 písm. b)  prílohy č. 4 (obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu) s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť na 15%-25%. Pritom vzhľadom na závažnosť ostatných ochorení Vám lekár ešte zvýšil mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10%, čo však v súvislosti so zmenou rozhodujúceho zdravotného postihnutia nestačí na priznanie invalidného dôchodku. S uvedeným preradením nesúhlasíte, preto, ako vyplýva z Vášho podania, ste podali voči rozhodnutiu odvolanie, o ktorom nebolo zatiaľ rozhodnuté. K tomu uvádzame, že odkladný účinok nemá podľa § 215 ods. 6 odvolanie proti rozhodnutiu

a)     o priznaní, o znížení, o zastavení výplaty a o odňatí nemocenskej dávky, úrazového príplatku, rehabilitačného, rekvalifikačného a dávky v nezamestnanosti,

b)     o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.

Inak vo všeobecnosti podľa § 215 ods. 5 „včas podané odvolanie má odkladný účinok“.

Ak bola rozhodnutím odňatá dôchodková dávka, odvolanie proti takémuto rozhodnutiu odkladný účinok má.

K Vašej otázke ohľadne možného spôsobu obrany uvádzame nasledovné:

Ak nebudete súhlasiť s tým, ako bolo rozhodnuté o odvolaní, môžete podať v zmysle § 250b zákona č. 99/1963 Z. z. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „O. s. p.“) v lehote do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia žalobu proti rozhodnutiu a postupu správneho orgánu, a to na krajský súd. Podľa § 249 O. s. p. žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí.

Čo sa týka dôvodov, tu sa možno zamerať na otázku, či bol skutkový stav ohľadom Vášho zdravotného postihnutia zistený úplne, či posudkový lekár zohľadnil všetky ochorenia, či pri prehodnotení Vášho zaradenia a zmene rozhodujúceho ochorenia vo Vašom prípade túto zmenu aj dostatočne odôvodnil, či dostatočne odôvodnil odchýlku od predchádzajúcich posudkov.

Keďže však nepoznáme presný priebeh konania ani celý a úplný obsah rozhodnutí vydaných vo veci Vášho invalidného dôchodku, odporúčame sa obrátiť na advokáta, ktorý Vašu situáciu s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie. V prípade, ak si advokáta z finančných dôvodov nemôžete dovoliť, tak sa môžete obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktoré Vám v tejto veci bezplatne poskytne právnu pomoc (po splnení zákonom stanovených podmienok). Kontakty na Centrum právnej pomoci nájdete na tejto webovej stránke - http://www.cpp.finalarea.com/kde-a-kedy-nas-najdete

Na záver ohľadne povinnosti spätne vrátiť už vyplatený obnos invalidného dôchodku uvádzame nasledovné:

Podľa § 112 zákona o sociálnom poistení

1. Dávka sa prizná alebo sa zvýši odo dňa, od ktorého dávka alebo jej zvýšenie patrí, najviac tri roky spätne odo dňa zistenia, že sa dávka priznala alebo sa vyplácala v nižšej sume, ako patrí, alebo najviac tri roky spätne od uplatnenia nároku na dávku alebo nároku na jej zvýšenie, ak sa dodatočne zistí, že sa dávka

 a) priznala v nižšej sume, ako patrí,

 b) vypláca v nižšej sume, ako patrí,

 c) odoprela neprávom alebo

 d) priznala od neskoršieho dátumu, než od ktorého patrí.

2.  Dávka sa odníme, ak zanikol nárok na dávku alebo ak sa zistí, že sa dávka priznala neprávom.

3.  Dávka sa zníži, ak sa zistí, že sa dávka priznala vo vyššej sume, ako patrí.

Z citovaných ustanovení vyplýva, že zákon ukladá Sociálnej poisťovni povinnosť doplatiť spätne plnenie v prípade, ak sa dávka zvyšuje. V opačnom prípade, a teda v prípadoch odňatia či zníženia dávky však takúto povinnosť poistencovi zákon neukladá, a teda ak Vám bola dávka odňatá, nemožno spätne od Vás žiadať už poskytnuté plnenie.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

11.07.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

17

2

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje