Podiely na zisku za rok 2010 a odvody do Sociálnej poisťovne

Otázka:

Podiely na zisku za rok 2010

Dobrý deň, chcela by som poznať Vaše stanovisko k problému vyplatených podielov na zisku za rok 2010, vyplatené v máji 2011.
Mali sme kontrolu so Sociálnej poisťovne a vyčíslili nám nedoplatok za uvedené vyplatené podiely. Podiely za rok 2010 mali byť vymeriavacím základom, alebo nie? V tom čase ani Sociálna poisťovňa nevedela zaujať jednoznačné stanovisko, ale dnes už im je to všetkým jasné.
Ďakujem za odpoveď a prajem úspešný deň

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom podielov na zisku vyplácaných za rok 2010 a povinnosti platiť z nich odvody do Sociálnej poisťovne uvádzame nasledujúce stanovisko:

Dňa 01.01.2011 nadobudol účinnosť zákon č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „novela Zákona o sociálnom poistení“). Týmto zákonom sa o. i. zmenila aj zákonná definícia vymeriavacieho základu na účely sociálneho poistenia uvedená v ustanovení § 138 Zákona o sociálnom poistení.

Podľa ustanovenia § 138 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení „vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 1 písm. a), je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného predpisu, príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Vymeriavací základ zamestnanca je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva. Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 2 a 3, je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa právnych predpisov štátu, podľa ktorých sa tento príjem zdaňuje.“

Ustanovenie § 138 Zákona o sociálnom poistení však neobsahuje žiadne pravidlá týkajúce sa vymeriavacieho základu sociálneho poistenia spoločníkov a štatutárnych zástupcov obchodných spoločností, ktorí nie sú zamestnancami týchto spoločností.

Výkladom citovaného ustanovenia Zákona o sociálnom poistení teda dospejeme k záveru, že v prípade odvodov na sociálne poistenie platených z podielu na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva je potrebné rozlišovať, komu (akej osobe) sa konkrétny podiel na zisku vypláca. Od pomerov osoby, ktorej sa podiel na zisku vyplatil teda závisí odpoveď na otázku, či táto osoba bude povinná platiť z tohto príjmu odvody do Sociálnej poisťovne (či tento príjem sa bude započítavať do vymeriavacieho základu tejto osoby).

Na základe uvedeného je teda potrebné rozlišovať 3 základné situácie:

  1. Podiely na zisku vyplácané zamestnancom bez účasti na základnom imaní danej obchodnej spoločnosti alebo družstva;
  2. Podiely na zisku vyplácané iným osobám bez účasti na základnom imaní danej obchodnej spoločnosti alebo družstva, ktoré zároveň nie sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva (najmä štatutárni zástupcovia obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak s touto obchodnou spoločnosťou alebo družstvom nemajú zároveň uzatvorenú pracovnú zmluvu);
  3. Podiely na zisku vyplácané osobám, ktoré majú účasť na základnom imaní danej obchodnej spoločnosti alebo družstva a ktoré zároveň nie sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva (najmä spoločníci obchodnej spoločnosti alebo členovia družstva, ak s touto obchodnou spoločnosťou alebo družstvom nemajú zároveň uzatvorenú pracovnú zmluvu).

 

Ad 1.:

V prípade, ak sú podiely na zisku vyplácané zamestnancom obchodnej spoločnosti, ktorí nie sú zároveň spoločníkmi tejto obchodnej spoločnosti, tak tieto podiely na zisku sa započítavajú do vymeriavacieho základu sociálneho poistenia a títo zamestnanci, ako aj ich zamestnávatelia, sú povinní z týchto podielov na zisku platiť odvody na sociálne poistenie. Pre platenie týchto odvodov sa použijú rovnaké pravidlá, ako pri platení odvodov z príjmu zo závislej činnosti (z príjmu zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy).

Ad 2.:

Čo sa týka podielov na zisku vyplácaných štatutárnym zástupcom obchodnej spoločnosti alebo družstva, tak v prípade, že tieto osoby nie sú zároveň aj zamestnancami danej obchodnej spoločnosti alebo družstva, tak tieto podiely na zisku sa do vymeriavacieho základu sociálneho poistenia nezapočítavajú a z tohto príjmu sa odvody do Sociálnej poisťovne neplatia.

V prípade, ak však štatutárny zástupca je zároveň zamestnancom obchodnej spoločnosti alebo družstva, tak platí pravidlo ako v prvom prípade, teda podiel na zisku sa v tomto prípade započítava do vymeriavacieho základu sociálneho poistenia.

Ad 3.:

Na záver v prípade podielov na zisku vyplácaných zo strany obchodnej spoločnosti jej spoločníkom alebo vyplácaných zo strany družstva jeho členom, tak v tomto prípade platí pravidlo, že tieto podiely na zisku sa do vymeriavacieho základu sociálneho poistenia nezapočítavajú a z tohto príjmu sa odvody do Sociálnej poisťovne neplatia. Tento záver v tomto prípade platí vždy, bez ohľadu na to, či dotknutý spoločník alebo člen družstva je zároveň zamestnancom tohto subjektu.

Na záver tejto odpovede uvádzame, že všetky doteraz uvedené závery sa vzťahujú aj na podiely na zisku za obdobie roka 2010, bez ohľadu na to, kedy tieto podiely na zisku boli vyplácané. V tejto súvislosti ešte poukazujeme aj na znenie ustanovenia § 138 ods. 1 písm. b) Zákona o sociálnom poistení pred zmenou vykonanou zákonom č. 543/2010 Z. z., podľa ktorého vymeriavací základ zamestnanca rovnako tvorí aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva. Toto pravidlo teda platí bez ohľadu na zmeny vykonané novelou Zákona o sociálnom poistení.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

09.07.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje