Exekúcia na spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti

Otázka:

Dobrý deň,

zdedil som 50% nehnuteľnosti (RD) od rodičov, brat ma tiež 50%. a problém je vtom že sa nevieme vôbec dohodnúť on mňa nevyplatí ja som chcel od neho odkúpiť jeho čiastku ale nesúhlasil. Komplet všetko ja platím... on sa vôbec o nič nestará. Rozhodol som sa odisť do podnájmu a odpojiť všetko čo mam na mene voda plyn elek. ale on ma v pláne to znova pripojiť už na vlastne meno.
Problém spočíva vtom že on to nebude môcť platiť lebo všetko minie na alkohol. Teda v blízkej budúcnosti bude mat exekútora na hlave. Nemá nič len 50% rod. domu 
na mene.

Otázka : exekútor môže zobrať aj moju čiastku z domu? alebo odo mňa vymáhať
nejaké peniaze? Ako sa proti tomu môžem chrániť aby moju čiastku nemohol exekútor zobrať. rad by
som počkal kým príde exekútor a od neho by som odkúpil 50% nehnuteľnosti čo vlastní brat. je to
možné?
Vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa exekúcie na spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti uvádzame nasledujúce stanovisko:

Exekučné konanie ako konanie, v ktorom dochádza k uspokojovaniu nárokov oprávneného z majetku povinného, upravuje zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „EP“).

Podľa ustanovenia § 37 ods. 3 veta prvá EP: „Proti inému než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo v prospech iného než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený, možno vykonať exekúciu, len ak sa preukázalo, že naňho prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu.“

V súlade s citovaným zákonným ustanovením teda pokiaľ na Vás neprejde povinnosť (napr. ak by ste prevzali dlhy svojho brata), exekúcia môže smerovať len voči Vášmu bratovi, t.j. povinnému v exekučnom konaní. Súdny exekútor teda môže siahnuť len na majetok Vášho brata a ten Váš (nakoľko nie ste účastníkom konania), či už ide o časť nehnuteľnosti, ktorej ste vlastníkom, váš iný hnuteľný majetok alebo vaše peňažné prostriedky, musí ostať exekútorom nedotknutý. Teda inými slovami exekútor v rámci exekučného konania môže siahnuť iba na spoluvlastnícky podiel Vášho brata. 

Pokiaľ by však súdny exekútor, napriek vyššie uvedenému, vykonával exekúciu na podiel nehnuteľností, ktorý patrí Vám a nie Vášmu bratovi ako povinnému, môžete sa chrániť tzv. žalobou o vylúčenie veci z exekúcie podľa ustanovenia § 55 EP.

Ak by z dôvodu nesplácania svojich peňažných povinností bolo na majetok Vášho brata začaté exekučné konanie, súdny exekútor (prípadne aj viacerí súdni exekútori) zvolí pre uspokojenie práv oprávneného jeden so spôsobov vykonania exekúcie upravených exekučným poriadkom v ustanovení § 63. Nakoľko ako uvádzate, Váš brat okrem spomínanej časti nehnuteľnosti nič iné nevlastní a nemá ani iné finančné prostriedky, spôsob vykonania exekúcie, ktorý pravdepodobne súdny exekútor zvolí, bude predaj spoluvlastníckeho podielu na tejto nehnuteľnosti podľa ustanovenia § 166 EP.

V zmysle ustanovenia § 166 EP: „(1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov.

(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.

(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.“

 

V súlade s citovaným zákonným ustanovení teda v prípade exekúcie na spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, je súdny exekútor povinný zaslať upovedomenie o začatí exekúcie aj ostatným spoluvlastníkom nehnuteľnosti. Ako spoluvlastník tak v zmysle exekučného poriadku požívate určité oprávnenia, a síce môžete do začiatku dražby podielu na nehnuteľnosti, zložiť sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Nakoľko vo vašom prípade tak už neurobí žiaden z ďalších spoluvlastníkov (keďže vy a váš brat máte zhodný podiel vo výške 50 % nehnuteľnosti), stávate sa vydražiteľom spoluvlastníckeho podielu vy.

Ak by vo vašom prípade skutočne došlo k exekúcii predajom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti, odporúčame prípadné ďalšie nejasnosti k Vášmu postupu vo veci konzultovať so súdnym exekútorom, ktorý bude túto exekúciu vykonávať.

 

V tejto súvislosti ešte na záver dodávame, že pokiaľ sa na vyporiadaní spoluvlastníctva so svojím bratom neviete dohodnúť, môžete požiadať o zrušenie spoluvlastníctva súd podľa ustanovenia § 142 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“). Nikoho totiž nemožno nútiť zotrvať v spoluvlastníckom vzťahu proti jeho vôli.

Podľa ustanovenia § 142 ods. 1 OZ:  „Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.“

 

V súlade s citovaným zákonným ustanovení teda máte možnosť podať na súd (pozn. súd miestne príslušný podľa miesta kde sa nehnuteľnosť nachádza) Návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva. Súd s prihliadnutím na veľkosť podielov a účelné využitie nehnuteľností prikáže nehnuteľnosť za primeranú náhradu jednému z vlastníkov nehnuteľnosti, prípadne nariadi jej predaj a výťažok z neho spoluvlastníkom rozdelí.       

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

29.06.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

14

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje