Nesprávny úradný postup súdneho exekútora

Otázka:

Dobrý den,moj problem je v exekucii.V roku 2002 mi bol exekutorom vzatý moj rodinný dom ,avšak peniaze neboli dodnes doručené opranvenemu.To som sa dozvedel teprve minulý rok.Exekutor na otazku prečo, odpovedal,že navrh na okresný sud dal a ten dodnes nerozhodol.Odvtedy exekutor vzal další majetok ručitelom,jednemu ručitelovi dokonca strha 100eur z dochodku už tri roky.Pýtam sa,je to normalne v našom pravnom systeme ,peniaze su niekde v šupliku u exekutora,dlh stale narasta o uroky.Prosim o radu,čo možem ako občan SR urobit,ako sa branit,možem dat stažnost na exekutora na exekutorsku komoru,,alebo zažalovat trnavský sud pre nečinnost?som schopný ako jednotlivec v tomto uspiet,alebo si mam najat pravnika,som vlastne v prave?mam nejaku šancu vyhrat a dočkat sa spravodlivosti,alebo mam požiadat o osobný bankrot?Mohli by ste mi poprípade poradit nejaku spoločnost alebo pravnika,ktorý by moj pripad vzal.Som z trnavskeho kraja.Dakujem za odpoved.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom nesprávneho úradného postupu súdneho exekútora uvádzame nasledujúce stanovisko:

Pri výkone exekučnej činnosti je súdny exekútor povinný postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“).

Podľa ustanovenia § 3 Exekučného poriadku „exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydaným v exekučnom konaní.“ V zmysle citovaného ustanovenia sa teda súdny exekútor pri vykonávaní exekučnej činnosti nesmie odchýliť od pravidiel uvedených v platnej právnej úprave, predovšetkým od pravidiel uvedených v Exekučnom poriadku. Ak však súdny exekútor tieto pravidlá porušil, tak sa dopustil pochybenia, za ktoré je povinný znášať zodpovednosť.

Pri vykonávaní exekúcie predajom nehnuteľnosti vo všeobecnosti platí nasledujúci postup (§ 134 a nasl. Exekučného poriadku):

  1. nehnuteľnosť sa predá na exekučnej dražbe (momentom udelenia príklepu tomu, kto na exekučnej dražbe urobí najvyššie podanie - § 146 ods. 1 Exekučného poriadku);
  2. udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom, pričom súd je povinný o schválení/neschválení príklepu rozhodnúť do 60 dní odo dňa, kedy súdny exekútor súdu doručí písomnú žiadosť o schválenie príklepu (§ 148 ods. 1 Exekučného poriadku);
  3. po schválení príklepu súdom je súdny exekútor povinný zvolať tzv. rozvrhové pojednávanie, na ktorom sa výťažok z exekučnej dražby rozdelí medzi veriteľov (§ 154 ods. 1 Exekučného poriadku);
  4. po uspokojení veriteľov sa zvyšná časť výťažku vyplatí povinnému (§ 157 ods. 4 Exekučného poriadku).

V tejto súvislosti Vás upozorňujeme, že načrtnutý postup súdneho exekútora sa môže zmeniť v závislosti od konkrétnych okolností každého prípadu.

Na základe Vami uvádzaných skutočností teda k pochybeniu mohlo dôjsť ako na strane súdneho exekútora, tak aj na strane súdu. Uvedené opätovne závisí od konkrétnych okolností Vášho prípadu, ktoré nám nie sú známe.

Ak vo Vašom prípade pochybil súdny exekútor, tak podľa ustanovenia § 218a ods. 1 Exekučného poriadku máte právo na postup súdneho exekútora podať sťažnosť. So svojou sťažnosťou sa môžete obrátiť na Slovenskú komoru exekútorov, so sídlom: Šustekova 49, 851 04 Bratislava, ktorá je povinná každú takúto sťažnosť vybaviť. Sťažnosť je potrebné podať písomne alebo ju môžete podať ústne do zápisnice v sídle komory. V sťažnosti je potrebné čo najpodrobnejšie uviesť všetky skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že súdny exekútor porušil svoje povinnosti podľa exekučného poriadku, pričom za porušenie povinnosti sa považuje aj nečinnosť súdneho exekútora.

Slovenská komora exekútorov je povinná každú sťažnosť vybaviť najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia (táto lehota môže byť predĺžená, ak na vybavenie sťažnosti je potrebné zabezpečiť ďalšie podklady). Exekútor, proti ktorému sťažnosť smeruje má právo sa k sťažnosti vyjadriť. O vybavení sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený.

V prípade, ak s vybavením sťažnosti komorou nebudete spokojný, tak podľa ustanovenia § 218b ods. 4 Exekučného poriadku máte právo požiadať Ministerstvo spravodlivosti SR o prešetrenie vybavenia sťažnosti komorou. Na podanie takejto žiadosti sa primerane použijú už uvedené pravidlá pre podávanie sťažností.

V rámci vybavovania Vašej sťažnosti Slovenská komora exekútorov preverí postup súdneho exekútora a v závislosti od konkrétnych okolností Vášho prípadu môže nariadiť kontrolu exekučnej činnosti daného súdneho exekútora podľa ustanovenia § 218d a nasl. Exekučného poriadku. V tejto súvislosti Vám odporúčame, aby ste vykonanie takejto kontroly vo svojej sťažnosti výslovne navrhli.

Kontrolu exekučnej činnosti vykonáva kontrolná komisia určená prezídiom Slovenskej komory exekútorov zložená z troch nezávislých súdnych exekútorov a zástupcu Ministerstva spravodlivosti SR. Rovnako výsledku tejto kontroly Vás Slovenská komora exekútorov musí písomne informovať.

V prípade, ak sa v rámci vybavovania Vašej sťažnosti zistí, že súdny exekútor porušil svoje povinnosti podľa Exekučného poriadku, tak sa tento súdny exekútor dopustil disciplinárneho previnenia podľa ustanovenia § 220 ods. 1 Exekučného poriadku. Za disciplinárne previnenie môže komora súdnemu exekútorovi uložiť jedno z nasledujúcich disciplinárnych opatrení (v závislosti od závažnosti prípadu):

  1. pokarhanie;
  2. písomné pokarhanie;
  3. peňažnú pokutu až do sumy 3.310,- €;
  4. zbavenie výkonu funkcie súdneho exekútora.

V prípade, ak Vám v dôsledku činnosti súdneho exekútora vznikla škoda, tak máte právo domáhať sa náhrady tejto škody. Keďže súdny exekútor sa pri výkone exekučnej činnosti považuje za verejného činiteľa a zároveň za orgán verejnej moci (§ 5 Exekučného poriadku), tak za túto škodu zodpovedá štát podľa ustanovení zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci).

Podľa ustanovenia § 3 Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, štát zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci, pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím, nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody, rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe, alebo nesprávnym úradným postupom. Za nesprávny úradný postup sa považuje aj porušenie povinnosti orgánu verejnej moci urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, ďalej nečinnosť orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci, zbytočné prieťahy v konaní alebo iný nezákonný zásah do práv, právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb. V zmysle ustanovenia § 4 citovaného zákona je vo veci náhrady škody, ktorá bola spôsobená súdnym exekútorom pri výkone exekučnej činnosti, príslušný konať v mene štátu Ministerstvo spravodlivosti SR.

Nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom musí byť vopred predbežne prerokovaný na základe písomnej žiadosti poškodeného o predbežné prerokovanie nároku. Ak príslušný orgán neuspokojí váš nárok na náhradu škody alebo jeho časť do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o predbežné prerokovanie, môžete sa domáhať uspokojenia svojho nároku alebo jeho neuspokojenej časti na súde.

Uhrádza sa skutočná škoda (to, o čo sa Váš majetok reálne zmenšil v dôsledku škodovej udalosti) a ušlý zisk (to, o čo sa Váš majetok v dôsledku škodovej udalosti nezvýšil, hoci pri pravidelnom behu vecí by k takémuto zväčšeniu Vášho majetku došlo). Náhrada škody zahŕňa aj náhradu trov konania, ktoré poškodenému vznikli v konaní, v ktorom došlo k nesprávnemu úradnému postupu. Podmienkou je, že tieto trovy konania priamo súviseli s nesprávnym úradným postupom. Ak by iba samotné konštatovanie porušenia práva nebolo pre vás dostatočným zadosťučinením vzhľadom na ujmu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, môžete sa domáhať aj uhradenia nemajetkovej ujmy v peniazoch, ak nie je možné uspokojiť ju inak.

Na strane druhej, ak sa pochybenia dopustil exekučný súd, ktorý mal rozhodnúť o schválení príklepu, tak v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov máte možnosť podať sťažnosť na postup súdu. Táto sťažnosť sa podáva predsedovi toho súdu, ktorý vo veci rozhodoval, resp. mal rozhodnúť. Postup vybavovania sťažnosti je obdobný, ako v prípade sťažnosti na postup súdneho exekútora.

Aj v prípade pochybenia na strane súdu máte právo na náhradu škody (ak Vám v dôsledku tohto pochybenia bola spôsobená). Pre náhradu škody v tomto prípade rovnako platia hore uvedené pravidlá pre náhradu škody spôsobenú nesprávnym úradným postupom.

Konkrétny postup vo Vašom prípade však vždy závisí od konkrétnych okolností Vášho prípadu, ktoré nám nie sú známe. Preto Vám každopádne odporúčame, aby ste sa so svojím problémom obrátili na ktoréhokoľvek advokáta v miesta Vášho bydliska, ktorý Vašu situáciu s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie. V prípade, ak si advokáta z finančných dôvodov nemôžete dovoliť, tak sa môžete obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktorá Vám v tejto veci bezplatne poskytne právnu pomoc (po splnení zákonom stanovených podmienok). Kontakty na Centrum právnej pomoci nájdete na tejto webovej stránke - http://www.cpp.finalarea.com/kde-a-kedy-nas-najdete

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

26.06.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

17

6

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje