Neuhradená faktúra

Otázka:

Dobry den,
Pracovala som v predajni ako zivnostnik bez zmluvy. Po odpracovani celeho mesiaca som sa rozhodla z prace odist a vystavila som fakturu, ktoru mi majitel odmietol zaplatit. Pracovali sme v predajni spolu s kolegynou a boli sme nonstop monitorovane kamerami vo vsetkych miestnostiach okrem WC. Predajna nebola oznacena, ze je objekt monitorovany. Myslite si, ze mam nejaku sancu ziskat peniaze za odpracovany mesiac?
Dakujem za odpoved.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom možnosti domôcť sa úhrady nezaplatenej faktúry uvádzame nasledujúce stanovisko:

Vo Vašom prípade ste Vy, ako živnostník – podnikateľ, uzatvorili s majiteľom predmetnej predajne, rovnako podnikateľom, tzv. nepomenovanú zmluvu, predmetom ktorej bol Váš záväzok poskytnúť tomuto majiteľovi predajne dohodnutú službu (Váš výkon práce), za čo sa on zaviazal vyplatiť Vám dohodnutú odmenu. Aj keď medzi Vami nedošlo k uzatvoreniu písomnej zmluvy, tak po právnej stránke však medzi Vami a majiteľom predajne došlo ku vzniku dvojstranného právneho vzťahu, a to ústnou dohodou. Tento právny vzťah vznikol v momente, keď ste sa s majiteľom predajne dohodli na obsahu Vašej činnosti, ktorú ste pre neho mali vykonávať a na odmene, ktorá Vám mala patriť za túto činnosť.

Tento dvojstranný právny vzťah ma rovnaké účinky, ako keby ste s majiteľom predajne uzatvorili písomnú zmluvu. Teda Vám z tohto právneho vzťahu vyplývajú určité povinnosti (povinnosť vykonať určitú činnosť), ale aj práva (právo na odmenu za vykonanú činnosť). Na strane druhej majiteľ predajne má z tohto právneho vzťahu určité práva (právo, aby ste Vy pre neho vykonali určitú činnosť) a tak isto aj povinnosti (povinnosť zaplatiť Vám dohodnutú odmenu). Právu jedného účastníka právneho vzťahu zodpovedá zrkadlová povinnosť druhého účastníka.

Obidvaja účastníci tohto právneho vzťahu majú v zmysle ustanovenia čl. 46 ods. 1 Ústavy SR právo domáhať sa ochrany svojich práv na nezávislom a nestrannom súde. Teda inými slovami, ak si jeden účastník právneho vzťahu neplní svoje povinnosti vyplývajúce z tohto právneho vzťahu, tak druhý účastník právneho vzťahu sa môže splnenia tejto povinnosti domáhať na súde podaním príslušnej žaloby.

Z doteraz uvedených skutočností teda vyplýva, že jedinou legálnou možnosťou, ako sa môžete domáhať zaplatenia Vašej faktúry je podanie žaloby o zaplatenie predmetnej sumy na príslušnom súde.

Pred podaním samotnej žaloby je však potrebné, aby ste majiteľa predmetnej predajne písomne vyzvali na dobrovoľné uhradenie faktúry v určitej dodatočnej lehote (napr. 7 dní od doručenia tejto výzvy), pričom odporúčame, aby ste ho v tejto výzve výslovne upozornili na skutočnosť, že v prípade, ak v tejto dodatočnej lehote nebude Vaša faktúra uhradená, tak sa splnenia tejto povinnosti budete domáhať súdnou cestou.

V prípade, ak ani na základe tejto výzvy Vám majiteľ predmetnej predajne Vašu faktúru nezaplatí, tak Vám nezostáva nič iné len žalobu o zaplatenie predmetnej sumy podať na príslušný súd. Podmienkou však je, aby už uplynula splatnosť tejto faktúry, teda aby majiteľ predmetnej predajne bol už v omeškaní s úhradou tejto faktúry.

Na tomto mieste si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že za podanie žaloby sa platí súdny poplatok v sume 6 % z Vami požadovanej sumy, najmenej však 16,50,- €. V prípade, ak súdny poplatok nebude zaplatený ani na výzvu súdu, tak súd, aj napriek podanej žalobe, nebude o tejto žalobe rozhodovať. V prípade, ak v súdnom spore budete úspešná, tak máte právo požadovať, aby Vám majiteľ predmetnej predajne tento súdny poplatok nahradil po skončení súdneho konania.

Samotné súdne konanie sa začína podaním žaloby a zaplatením súdneho poplatku. V žalobe môžete navrhnúť, aby súd vo Vašej veci vydal platobný rozkaz. V prípade, ak žaloba bude obsahovať takýto návrh, tak súd po preskúmaní obsahových náležitosti tejto žaloby najprv vydá platobný rozkaz, a to bez toho, aby v tejto veci nariadil ústne pojednávanie a zároveň aj bez toho, aby žalovaného (majiteľa predmetnej predajne) žiadal o vyjadrenie k tejto veci. Po vydaní platobného rozkazu má žalovaný do 15 dní od jeho doručenia právo voči nemu podať odpor, v ktorom je povinný uviesť dôvody, pre ktoré tento platobný rozkaz považuje za nesprávny. Ak v tejto lehote žalovaný odpor nepodá, tak platobný rozkaz nadobúda právoplatnosť a už ho nie je možné zmeniť. Právoplatný platobný rozkaz má účinky právoplatného rozsudku a môže slúžiť ako exekučný titul, na podklade ktorého možno voči žalovanému vykonať exekúciu. Ak však žalovaný v zákonom stanovenej lehote odpor podá, a tento odpor bude odôvodnený, tak súd automaticky platobný rozkaz zruší a vo veci nariadi ústne pojednávanie. Účelom tohto ústneho pojednávania bude zistiť konkrétny skutkový stav a odstrániť prípadné rozpory v tvrdeniach žalobcu a žalovaného.

Súd však platobný rozkaz môže vydať aj bez výslovného návrhu uvedeného v žalobe.

Žaloba podaná na súd však musí spĺňať určité predpísané náležitosti. Žaloba musí obsahovať:

-        identifikáciu súdu, ktorému je adresovaná (na rozhodnutie Vášho sporu je príslušný ten súd, v územnom obvode ktorého má žalovaný svoje sídlo – konkrétny súd, na ktorý je potrebné žalobu podať si môžete zistiť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/-SudPrislusnost.aspx);

-        identifikačné údaje žalobcu (Vaše obchodné meno uvedené v Živnostenskom registri SR, miesto podnikania, IČO);

-        identifikačné údaje žalovaného (obchodné meno, miesto podnikania, IČO – údaje uvedené na faktúre, ktorú ste vystavili);

-        presný opis skutkového stavu;

-        dôkazy preukazujúce Vaše tvrdenia;

-        návrh, čoho sa touto žalobou domáhate (napr. vydania platobného rozkazu, ktorým súd žalovanému uloží povinnosť zaplatiť fakturovanú sumu do 15 dní od doručenia platobného rozkazu);

-        dátum;

-        podpis.

Vzor žaloby – návrhu na vydanie platobného rozkazu s podrobným popisom a návodom na jeho spracovanie si môžete zakúpiť na webovej stránke http://www.e-pravo.sk/agreements/view/64/zaloba-navrh-na-vydanie-platobneho-rozkazu.

Pre úspech v súdnom konaní, ako žalobca, budete musieť v rámci tohto súdneho konania každopádne preukázať nasledujúce skutočnosti:

  1. skutočnosť, že medzi Vami a majiteľom predmetnej predajne skutočne došlo k vzniku právneho vzťahu (že ste sa skutočne dohodli na podmienkach, za ktorých ste mali vykonávať danú činnosť);
  2. skutočnosť, že činnosť, za výkon ktorej ste vystavili faktúru bola z Vašej strany skutočne vykonaná.

Tieto skutočnosti je možné preukázať buď listinnými dôkazmi, ktoré je potrebné k žalobe priložiť, alebo inými dôkaznými prostriedkami (napr. svedeckou výpoveďou Vašej kolegyne, svedeckou výpoveďou zákazníkov danej predajne alebo aj Vami uvádzaným kamerovým záznamom). V tejto súvislosti poukazujeme na skutočnosť, že Vy ako žalobca, ste povinná v súdnom konaní znášať dôkazné bremeno.   

V tejto súvislosti ešte poukazujeme na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 369 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov máte právo od žalovaného požadovať aj zaplatenie úrokov z omeškania, ako určitú sankciu za nesplnenie povinnosti zo strany žalovaného v určenej lehote. Aktuálny výška úrokov z omeškania je 5,5 % ročne z dlžnej sumy. Nárok na zaplatenie týchto úrokov z omeškania je však potrebné uplatniť v samotnej žalobe.

Na záver si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že informácie uvedené v tejto odpovedi sú iba všeobecného charakteru a konkrétny postup uplatňovania Vášho nároku sa môže od znenia tejto odpovede líšiť, nakoľko nám nie sú známe konkrétne okolnosti Vášho prípadu. Každopádne však máte možnosť obrátiť sa s Vaším problémom na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi (aj s prihliadnutím na konkrétne okolnosti tohto prípadu) a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.

Tento advokát Vás taktiež môže zastupovať pri podaní žaloby a počas nasledujúceho súdneho konania. V prípade Vášho úspechu v súdnom spore rovnako môžete od žalovaného požadovať, aby Vám nahradil náklady, ktoré Vám v súvislosti s právnym zastúpením advokátom vzniknú.                 

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

05.06.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

6

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje