Navrátenie nehnuteľnosti v reštitúcií

Otázka:

Dobrý Deň,

Mama si žiadala o navrátenie pozemkov po otcovi. V dedičskom konaní bol otec uvedený ako jediný vlastník pozemkov po svojich rodičoch .O navrátenie pozemkov bolí podané dve žiadosti Mama a otcova sestra. Bolo nám povedané že nárok o navrátenie je možný len po pokrvnej línii. Otec ako najstarší syn cely život pracoval na gazdovstve ale jeho dedičia nemajú nárok na navrátenie pozemkov. Chcem sa opýtať či je to pravda a ako sa môžem brániť. Jedna sa o pozemky vo vojenskom obvode Javorina.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa navrátenia nehnuteľnosti v rámci reštitúcie uvádzame nasledujúce stanovisko:

Právo na navrátenie nehnuteľností (pozemkov) vo vojenskom obvode Javorina je upravené zákonom č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. v) zákona: „Oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku prechodu na štát podľa osobitného predpisu (zákon č. 169/1949 zb. o vojenských obvodoch), ak sa nachádzajú na území vojenského obvodu Javorina.“

Nárok na  navrátenie nehnuteľnosti mohla oprávnená osoba, v zmysle ustanovenia § 13 zákona,  uplatniť na okresnom úrade (pre vojenský obvod Javorina bol príslušný Okresný úrad Kežmarok) v lehote do 31.12.2004. Kto je oprávnenou osobou rieši zákon v ustanovení § 4.

Podľa ustanovenia § 4 zákona je oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na navrátenie nehnuteľnosti: „(1) Oprávnenou osobou je štátny občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt na jej území a ktorého pôda, budovy a stavby patriace k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti prešli na štát alebo na iné právnické osoby v dobe od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 spôsobom uvedeným v § 6 ods. 1.

(2) Ak osoba, ktorej nehnuteľnosť prešla v dobe od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby v prípadoch uvedených v § 6 zomrela pred uplynutím lehoty uvedenej v § 13 alebo ak bola pred uplynutím tejto lehoty vyhlásená za mŕtvu, sú oprávnenými osobami, pokiaľ sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a majú trvalý pobyt na jej území, fyzické osoby v tomto poradí:

a) dedič zo závetu, ktorý bol predložený pri dedičskom konaní, ktorý nadobudol celé dedičstvo,

b) dedič zo závetu, ktorý nadobudol vlastníctvo, ale iba v miere zodpovedajúcej jeho dedičskému podielu; to neplatí, ak dedičovi podľa závetu pripadli len jednotlivé veci alebo práva; ak bol dedič závetom ustanovený len k určitej časti nehnuteľnosti, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vydania, je oprávnený iba k tejto časti nehnuteľnosti,

c) deti a manžel osoby uvedenej v odseku 1, všetci rovným dielom; ak dieťa zomrelo pred uplynutím lehoty uvedenej v § 13, sú na jeho mieste oprávnenými osobami jeho deti, a ak niektoré z nich zomrelo, jeho deti,

d) rodičia osoby uvedenej v odseku 1,

e) súrodenci osoby uvedenej v odseku 1, a ak niektorý z nich zomrel, sú na jeho mieste oprávnenými jeho deti.“

Citované zákonné ustanovenie tak rieši aj situáciu ak osoba, ktorej nehnuteľnosť prešla v rozhodujúcom období do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby, zomrie pred uplynutím lehoty podľa § 13 (t.j. pred 31.12.2004). V tomto prípade sa oprávnenou osobou rozumejú aj iné osoby v poradí uvedenom v ustanovení § 4 ods. 2. Tvrdenie, že oprávnenými osobami sú len pokrvní príbuzní, ktoré Vám bolo prezentované, tak nie je v zmysle uvedeného možné považovať za správne. Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) oprávnenou osobou sú deti a manžel (v rovnakom podiele), t.j. nárokovať si navrátenie nehnuteľnosti je oprávnená tak manžel/ka osoby, ktorej nehnuteľnosť prešla do vlastníctva štátu (alebo inej právnickej osoby) ako aj jeho dieťa/deti. Preto pokiaľ nárok na navrátenie pozemkov uplatnila vaša mama, ako manželka osoby ktorej nehnuteľnosť prešla do vlastníctva štátu (alebo inej právnickej osoby), bola oprávnenou osobou. V každom prípade však podmienkou navrátenia majetku je, aby oprávnená osoba bola štátnym občanom SR a mala na území SR trvalý pobyt. Ak oprávnená osoba tieto podmienky nespĺňa, tak majetok jej nebude vrátený.       

Vo svojej otázke neuvádzate, či okresný úrad, na ktorom Vaša mama žiadala vrátenie nehnuteľnosti, vydal v tejto veci nejaké rozhodnutie, napr. zamietavé rozhodnutie- neschválenie dohody.

Podľa ustanovenia § 9 zákona: „(1) Nárok uplatní oprávnená osoba na okresnom úrade a zároveň vyzve povinnú osobu na vydanie nehnuteľnosti. Povinná osoba uzavrie s oprávnenou osobou do 60 dní od podania výzvy dohodu o vydaní nehnuteľnosti.

(2) Dohoda podlieha schváleniu okresným úradom formou rozhodnutia vydaného v správnom konaní.

(4) Ak k dohode podľa odseku 1 nedôjde, rozhodne o vlastníctve oprávnenej osoby k nehnuteľnosti okresný úrad.

 V súlade s citovaným teda po tom ako si oprávnená osoba uplatnila nárok na navrátenie nehnuteľnosti na Okresnom úrade, povinná osoba (najčastejšie ňou je štát ale aj iná právnická osoba, do vlastníctva ktorých prešla nehnuteľnosť) s ňou mala uzavrieť dohodu na vydanie nehnuteľnosti, ktorá mala byť ešte schválená okresným úradom. Ak k uzatvoreniu dohody nedošlo, o vlastníctve oprávnenej osoby má rozhodnúť príslušný okresný úrad.  

Pokiaľ okresný úrad doposiaľ žiadne rozhodnutie nevydal (neschválil dohodu, nerozhodol o vlastníctve oprávnenej osoby) odporúčame Vám zvážiť možnosť iniciovať konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení (ustanovenie § 250t a nasl.) v rámci ktorého sa budete domáhať toho, aby súd vylovil povinnosť orgánu verejnej správy vo veci konať a rozhodnúť.

Ak Vám okresný úrad vydal zamietavé rozhodnutie, môžete sa brániť podaním opravného prostriedku proti rozhodnutiu tohto správneho orgánu na príslušnom súde podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení (ustanovenie § 250l a nasl.).

Nakoľko však vo Vašej otázke neuvádzate bližšie skutkové okolnosti tohto prípadu, nevieme Vám odpovedať viac vyčerpávajúco, a v súlade s Vami poskytnutým informáciami Vám preto okrem vyššie uvedeného stanoviska odporúčame, aby ste sa v tejto veci obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, resp. na Centrum právnej pomoci (poskytuje bezplatnú právnu pomoc), ktorí celý prípad s odbornou starostlivosťou posúdia a poradia Vám konkrétnejšie, aké možnosti v tejto právnej veci máte.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

03.06.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje