Započítanie materskej dovolenky a odbornej praxe pri odmeňovaní pedagogických zamestnancov

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, pracujem v materskej škole od roku 2010, zamestnávateľ mi nezapočítal materskú dovolenku do praxe,v čase MD som ešte nebola zamestnancom, na moje ústne požiadanie ma odbil tým, že sa to nezapočítava, na písomné požiadanie vo februári 2014 a doplatenie spätne 3 roky mi oznámil, že mi nič nedoplatí, lebo nedisponuje s mojimi dokladmi o dĺžke MD, tieto doklady som odovzdala pri nástupe do zamestnania, ale nemám to ako dokázať, je to slovo proti slovu, prosím vás existuje nejaký spôsob dokázania? Využívajú sa tieto doklady aj na nejaké iné účely u zamestnávateľa? napr. pri evidenčných listoch zamestnanca, soc. poisťovňa...Kto je zodpovedný za osobný spis zamestnanca? Je povinnosťou každého zamestnanca ovládať aké doklady má predložiť /alebo po ich strate doložiť/ zamestnávateľovi alebo mzdovej účtovníčke? Nie je to povinnosťou mzdovej účtovníčky viesť osobný spis so všetkými potrebnými náležitosťami pre správne vypracovanie platových dekrétov /a vyžiadať si podklady/? Nezapočítal mi ani 2 roky pedagogickej praxe ako majsterky odbornej výchovy s odôvodnením, že sa to netýka materskej školy, po písomnej žiadosti, som dopadla ako s MD. Je toho ešte viac, zlé zaradenie do triedy, nesprávny výpočet triednictva, na všetko reaguje, že som na to mala upozorniť skôr, neznalosť zákona neospravedlňuje pripúšťam, ale nedodržiavanie zákona o odmeňovaní má byť ospravedlnené? Upozornená bola aj hlavná kontrolórka obce, ktorá zdieľa názor so zamestnávateľom.
Je nejaký spôsob ako postupovať? Chcem vás ešte poprosiť či mám nárok na príplatok za zmennosť, ked pracujem v MŠ /bez právnej subjektivity/ s celodennou výchovou a vzdelávaním /od 7,00 do 15,30/, na pracovisku sa zdržiavame celú pracovnú dobu, lebo náš zamestnávateľ neuznáva priamu prácu a ostatné činnosti.., čiže ani základný úväzok 5,6 hodiny. Neriadi sa pracovným poriadkom pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, ktorý podpísal ešte v roku 2010.
Ďakujem veľmi pekne za odpoved.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa nezapočítania materskej dovolenky a odbornej praxe pri odmeňovaní pedagogických zamestnancov a nesprávneho zaradenia do platového stupňa uvádzame nasledujúce stanovisko:

Vaše odmeňovanie, ako zamestnanca v materskej škole, je regulované zákonom č. 533/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení (ďalej len „zákon“). V súlade s týmto zákonom je upravený plat týchto zamestnancov ich zadelením do platových tried podľa náročnosti pracovnej činnosti a do platových stupňov podľa dĺžky započítanej praxe.   

Čo sa považuje za započítanú prax upravuje zákon v ustanovení § 6 ods. 2 nasledovne:

Započítaná prax podľa tohto zákona je

a) odborná prax,

b) prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa; túto prax zamestnávateľ započíta v závislosti od miery jej využitia na úspešné vykonávanie pracovnej činnosti, najviac v rozsahu dvoch tretín.“

Pokiaľ ide o vašu prax odbornej majsterky výchovy, v tomto prípade je na zamestnávateľovi, aby ju porovnal s pracovnou činnosťou, ktorú bude zamestnanec u neho vykonávať a výsledkom tohto porovnania by malo byť rozhodnutie zamestnávateľa, či predchádzajúca prax je odbornou praxou, alebo ide o prax získanú v inom odbore ako je vykonávaná pracovná činnosť. V oblasti započítavania predchádzajúcej praxe má zamestnávateľ veľké kompetencie. Je len na ňom, aby posúdil vzťah pracovných činností vykonávaných u predchádzajúcich zamestnávateľov vo vzťahu k pracovným činnostiam, ktoré má zamestnanec vykonávať u neho, a teda len on rozhodne či predchádzajúcu prax započíta. Nakoľko je každý prípad iný, zamestnávateľ musí predchádzajúcu prax zamestnanca posudzovať vždy individuálne. Zákon neurčuje formu, akou má zamestnanec preukázať predchádzajúcu prax, avšak najčastejším spôsobom je pracovný posudok od predchádzajúceho zamestnávateľa, zápočtový list, alebo čestné prehlásenie zamestnanca, v ktorých sú podrobne uvedené druhy vykonávaných pracovných činností. Nakoľko je tento údaj dôležitý na účely rozhodnutia zamestnávateľa o tom, či predchádzajúca prax je odbornou praxou alebo je inou praxou, resp. či ju započíta, alebo nezapočíta a v akom rozsahu, je predovšetkým v záujme zamestnanca poskytnúť čo najpodrobnejšie informácie o svojej predchádzajúcej praxi. 

Ďalej podľa ustanovenia § 6 ods. 4 písm. c) bod 1. zákona:  „Do započítanej praxe sa ďalej započítava čas starostlivosti o dieťa zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ustanovenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, pričom na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky,“

V súlade s citovaným zákonným ustanovením teda doba materskej, resp. rodičovskej dovolenky sa na účely zaraďovania zamestnanca do platového stupňa započítava do započítanej praxe, a preto je Váš zamestnávateľ povinný toto obdobie ako prax započítať. Pokiaľ Váš zamestnávateľ už pri uzatváraní vášho pracovného pomeru bezdôvodne nevzal do úvahy obdobie materskej dovolenky (nezapočítal Vám toto obdobie do praxe), a z tohto dôvodu Vás zaradil do nesprávneho platového stupňa, na základe ktorého Vám bol určený nižší plat, máme za to, že sa takýmto konaní Váš zamestnávateľ voči Vám mohol dopustiť bezdôvodného obohatenia.

Bezdôvodné obohatenie zamestnanca a zamestnávateľa upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) v ustanovení § 222.

Podľa ustanovenia § 222 ods. 1 ZP: „Ak sa zamestnanec bezdôvodne obohatí na úkor zamestnávateľa alebo ak sa zamestnávateľ bezdôvodne obohatí na úkor zamestnanca, musí obohatenie vydať.“

V súlade s citovaným zákonným ustanovením, ak sa zamestnávateľ bezdôvodne obohatí na úkor zamestnanca, musí toto bezdôvodné obohatenie (získanie prospechu bez právneho dôvodu - vo vašom prípade Vám mal patriť vyšší plat a zamestnávateľ tým že Vám ho nevyplatil za obohatil bez právneho dôvodu) tomu na koho úkor sa obohatil vydať. Základným predpokladom vzniku bezdôvodného obohatenia je vznik majetkového prospechu, pričom dôkazné bremeno o existencií bezdôvodného obohatenia znáša postihnutý (Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Obdo 16/2008 z 16.12.2008). Postihnutý (teda Vy) musíte uniesť dôkazné bremeno, či skutočne došlo k bezdôvodnému obohateniu. Vo vašom prípade teda budete musieť vedieť preukázať, či zamestnávateľ v čase uzatvorenia Vášho pracovného pomeru vedel o vašej predchádzajúcej materskej dovolenke, resp. či vedel o vašej predchádzajúcej praxi, aj tak to nevzal do úvahy, nezapočítal ich a zaradil Vás do nesprávnej platovej triedy.  

Pokiaľ ide o Vašu otázku týkajúcu sa príplatku za zmennosť, ten je v zákone riešený v ustanovení § 13.

Podľa uvedeného ustanovenia: „Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke rozvrhol pracovný čas tak, že prácu vykonáva striedavo vo všetkých zmenách, patrí príplatok za zmennosť mesačne v rámci rozpätia 2,1 % až 16,7 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3. Príplatok za zmennosť sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor. Príplatok v rovnakom rozpätí patrí aj zamestnancovi, ktorý prácu vykonáva v jednozmennej prevádzke, ak jeho pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne“.

V súlade s citovaným teda zamestnancovi patrí príplatok za zmennosť len ak sa u zamestnávateľa vykonáva práca v dvojzmennej alebo trojzmennej nepretržitej prevádzke a zamestnávateľ zamestnancovi rozvrhol pracovný čas na všetky pracovné zmeny. Vy však uvádzate, že svoju prácu vykonávate v čase od 07:00 do 15:30 hod, teda len v jednej zmene, preto Vám príplatok za zmennosť v súlade s uvedeným nepatrí.

Pokiaľ sa Váš zamestnávateľ neriadi pracovným poriadkom pre pedagogických zamestnancov, ktorý sa zaviazal dodržiavať, odporúčame Vám obrátiť sa s upozornením na toto porušenie na zriaďovateľa Vašej materskej školy, teda na obec alebo na príslušný krajský školský úrad, ktoré toto pochybenie zamestnávateľa prešetria a prípadne mu uložia sankciu.

Nakoľko však vo Vašej otázke neuvádzate bližšie skutkovú okolnosti tohto prípadu, nevieme Vám odpovedať viac vyčerpávajúco, a v súlade s Vami poskytnutým informáciami Vám preto okrem vyššie uvedeného stanoviska odporúčame, aby ste sa v tejto veci obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, resp. na Centrum právnej pomoci (poskytuje bezplatnú právnu pomoc), ktorí celý prípad s odbornou starostlivosťou posúdia a poradia Vám konkrétnejšie, aké možnosti v tejto právnej veci máte.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

17.05.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

14

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje