Pohľadávka správcu bytového domu

Otázka:

Dobry den,

rada by som Vas poprosila o radu.

Dna 7.5.2014 som obdrzala zasielku zo sudu s platobnym rozkazom na uhradu nedoplatku 160 EUR + trov konania + pravneho zastupenia 79 eur. Jedna sa o nedoplatok u spravcu bytov za poskytovanie plneni spojenych s uzivanim bytu a nebytovych priestorov z roku 2006 o ktorom som netusila, ze je a nadalej som v dobrej viere, ze sme si vsetko so spravcom pri predaji bytu vysporiadali. Proti uvedenemu platobnemu rozkazu mienim podat odpor do 15 dni od jeho dorucenia. V nasledujucich riadkoch uvadzam potrebne informacie:

Dna 04.06.2005 sme predali s byvalym manzelom byt (boli sme pravoplatne rozvedeni 05/2005), zavkladovany katastrom bol v 11.08.2005. Ku 31.07.2005 sme si so spravcom bytov vysporiadali vsetky nedoplatky.
Manzel 05/2006 zomrel. Ja som v uvedenom byte nemala trvaly pobyt od roku 2000, co bolo uvedene aj v kupnej zmluve pri predaji toho byt.

1. Prvu upomienku z bytoveho druzstva obdrzal manzel na povodnu adresu predaneho bytu 10/2006 s nedoplatkom. V danom case bol uz mrtvy, co bolo vyznacene postou aj na vratenej zasielke.
2. Druhu upomienku z bytoveho druzstva obdrzal zase on na povodnu adresu bytu 11/2011, opatovne s vyznacenim, ze zomrel.

O uvedenych zasielkach som nevedela, dozvedela som sa o nich az teraz, ked prisiel platobny rozkaz, zaloba, ktora je prilozena k platobnemu rozkazu je uvedena s nespravnou mojou adresou aj osobnymi udajmi + je v zalobe ako zalovany uvedeny aj manzel, ktory je mrtvy.

Chcem Vas poprosit o radu:
- ci nie je uz uvedeny nedoplatok premlcany, kedze prvu upomienku poslali v roku 2006 a nasledne dalsiu o 5 rokov neskor v roku 2011 a nedoplatok uplatnili na sude az v roku 2014,
- ak by aj nedoplatok nebol premlcany, ma pravo si bytove druzstvo nieco vyuctovat, kedze my sme byt predali 07/2005 a nedoplatky si k datumu predaja doplatili a po roku poslu nejake vyuctovanie s nedoplatkom o ktorom sa dozviem az v sucasnosti.

Dakujem Vam.

Vsetko dobre prajem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom pohľadávky, ktorú si voči Vám uplatňuje správca bytového domu uvádzame nasledujúce stanovisko:

Na základe Vami uvádzaných skutočností je potrebné v prvom rade skúmať, kedy predmetná pohľadávka správcu bytového domu vznikla, resp. kedy táto pohľadávka bola splatná. Dňom nasledujúcim po splatnosti pohľadávky totiž začína plynúť premlčacia lehota, ktorá v súlade s ustanovením § 101 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) je trojročná.

Podľa ustanovenia § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka „právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.“

V súvislosti s citovaným ustanovením § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa vykonaním práva rozumie jeho uplatnenie na súde, teda inými slovami podanie žaloby, ktorej cieľom je dosiahnuť splnenie povinnosti, ktorá tomuto právu zodpovedá. Vo Vašom prípade sa vykonaním práva rozumie situácia, kedy správca bytového domu podá na súde žalobu, ktorou sa voči Vám domáha zaplatenia predmetného nedoplatku.

Teda v prípade, ak správca bytového domu vo Vašom prípade nepodal žalobu na súd v lehote troch rokov odo dňa splatnosti predmetného nedoplatku, tak tento nedoplatok je možné považovať za premlčaný. Keďže, ako uvádzate vo svojej otázke, predmetný nedoplatok bol splatný v roku 2006 a správca bytového domu žalobu podal až v roku 2014, tak tento nedoplatok je možné považovať za premlčaný. Na tejto skutočnosti nič nemení ani skutočnosť, že správca bytového domu Vášmu nebohému bývalému manželovi dvakrát poslal upomienku, ktorou ho upozorňoval na existenciu tohto nedoplatku.

V zmysle citovaného ustanovenia § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka súd na premlčanie prihliadne iba v prípade, ak sa dlžník premlčania dovolá, teda iba v prípade, ak dlžník v konaní pred súdom vznesie námietku premlčania. Na základe uvedených skutočností Vám odporúčame v zákonom stanovenej lehote podať na súd odpor proti platobnému rozkazu, v ktorom uvediete, že predmetná pohľadávka správcu bytového domu (predmetný nedoplatok) je podľa ustanovenia § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka premlčaná. Zároveň je v tomto odpore potrebné poukázať na skutočnosť, kedy bola táto pohľadávka splatná a kedy správca bytového domu podal žalobu na súd, pričom medzi týmito dvoma skutočnosťami ubehla doba 8 rokov.

V závislosti od konkrétneho obsahu žaloby je však potrebné v odpore uviesť aj ďalšie významné skutočnosti, a to najmä skutočnosť, že Váš bývalý manžel medzičasom zomrel. Nakoľko však ste boli spoluvlastníkmi bytu, ktorého sa predmetný nedoplatok týkal, tak v súvislosti s touto skutočnosťou ste obaja (Vy aj Váš bývalý manžel) boli z tohto nedoplatku zaviazaní spoločne a nerozdielne. To znamená jednak to, že ktorýkoľvek z Vás mohol tento nedoplatok uhradiť s účinkami aj pre toho druhého, ale zároveň to znamená aj to, že ktorýkoľvek z Vás môže vzniesť námietku premlčania s účinkami aj pre toho druhého. Teda, ak Vy vznesiete námietku premlčania, tak táto námietka bude účinná aj vo vzťahu k Vášmu bývalému manželovi, resp. jeho právnym nástupcom.

Odpor proti platobnému rozkazu sa podáva na tom súde, ktorý ho vydal, pričom najneskôr v posledný deň 15-dňovej lehoty od jeho doručenia musí byť tento odpor doručený do podateľne príslušného súdu alebo aspoň podaný na poštovú prepravu (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Podľa ustanovenia § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

-        označenie súdu, ktorému je adresovaný;

-        identifikáciu osoby, ktorá odpor podáva (vo Vašom prípade v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, štátne občianstvo);

-        označenie veci, ktorej sa odpor týka (potrebné uviesť spisovú značku, pod ktorou bol platobný rozkaz vydaný a označenie sporových strán);

-        informáciu o tom, čo sa podaným odporom sleduje (vo Vašom prípade návrh na zamietnutie žaloby, ktorú podal správca bytového domu);

-        dátum spísania odporu;

-        podpis osoby, ktorá odpor podáva.

Okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcom odseku musí odpor proti platobnému rozkazu obsahovať aj odôvodnenie s uvedením všetkých významných skutočností tak, ako to už bolo uvedené v predchádzajúcich častiach tejto odpovede.

V prípade, ak odpor proti platobnému rozkazu bol podaný včas a obsahuje všetky zákonom požadované náležitosti (vrátane odôvodnenia) tak súd vydaný platobný rozkaz zruší a vo veci nariadi ústne pojednávanie. Na tomto ústnom pojednávaní je následne potrebné zopakovať vznesenie námietky premlčania, pričom súd by mal následne vyniesť rozsudok, ktorým žalobu zamietne. Uvedený postup však bude platiť iba v tom prípade, že vo Vašej veci neexistujú iné dôvody, ktoré by zamietnutiu žaloby bránili.

Čo sa ďalej týka nesprávnych údajov, ktoré sú o Vašej osobe uvedené v žalobe, tak túto skutočnosť je potrebné považovať za chybu v písaní, ktorá na priebeh súdneho sporu nemá vplyv. V tejto súvislosti Vám však odporúčame, aby ste si dôsledne skontrolovali, či sa predmetný platobný rozkaz a s ním súvisiaca žaloba skutočne týka Vašej osoby, ako aj bytu, ktorý ste v roku 2005 predali. Môže totiž nastať situácia, že správca bytového domu eviduje nedoplatok voči úplne inej osobe (napr. voči Vašej menovkyni) a nejakým nedopatrením ste boli za žalovanú v žalobe označená Vy. Tieto skutočnosti zistíte podrobnou kontrolou údajov uvedených v žalobe (identifikačné údaje Vášho bývalého manžela, číslo bytu s predmetným nedoplatkom a pod.).

Taktiež v tejto súvislosti je potrebné skúmať, za aké obdobie predmetný nedoplatok mal vzniknúť, pretože taktiež mohla nastať situácia, že predmetný nedoplatok vznikol až za obdobie nasledujúce po tom, čo ste predmetný byt predali. V takom prípade ani Vy a ani Váš nebohý bývalý manžel za takýto nedoplatok nezodpovedá a uhradiť ho mal až nasledujúci vlastník. Na tomto mieste ďalej poukazujeme na skutočnosť, že aj v roku 2005 bolo pri zmene  vlastníka bytu potrebné ku písomnej zmluve o prevode vlastníctva priložiť aj písomné vyhlásenie správcu bytového domu, že pôvodný vlastník nemá žiadne nedoplatky súvisiace s prevádzaným bytom (§ 5 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení účinnom do 31.10.2005). Ak teda takýmto písomným vyhlásením disponujete, tak ním správca bytového domu výslovne potvrdil, že nemáte žiadne nedoplatky súvisiace s predmetným bytom, a teda žalobou uplatňované právo správcu bytového domu je možné považovať za ničím nepodložené, a teda bezdôvodné.

V prípade, ak niektorá zo skutočností uvedených v predchádzajúcich dvoch odsekoch tejto odpovede sa ukáže ako pravdivá, tak práve tieto skutočnosti je potrebné uviesť v odpore proti platobnému rozkazu a prípadne predložiť súdu ako listinný dôkaz uvedené písomné potvrdenie o neexistencii nedoplatkov, ktoré tvorí prílohu zmluvy o prevode vlastníctva k bytu.           

Rovnako tak ešte môže nastať situácia, že správca bytového domu len neeviduje Vami už zaplatenú úhradu nedoplatku. V takom prípade je potrebné do odporu proti platobnému rozkazu uviesť, že nedoplatok už bol zaplatený a k odporu priložiť doklad o úhrade.

Žiadna z posledne uvedených skutočností však nevylučuje vznesenie námietky premlčania, ak už premlčacia doba uplynula bez to, aby správca bytového domu v tejto dobe podal voči Vám žalobu na súd.

Každopádne však máte možnosť obrátiť sa v tejto veci na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celú vec s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

12.05.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje