Vzdanie sa funkcie konateľa a zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či sa môže vzdať funkcie konateľa konateľka v jednoosobovej s.r.o. Ide totiž o to, že s.r.o. je zadĺžená a konateľka by sa rada "dopracovala" k zrušeniu ex offo. Iný spôsob by asi neprichádzal do úvahy, keďže sú podĺžnosti voči Sociálnej a zdravotnej poiťovni. Je dôvodom na zrušenie spoločnosti aj zníženie základného imania napr. na sumu 1000 eur? Ďakujeme pekne.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom vzdania sa funkcie konateľa a zrušenia spoločnosti s ručením obmedzeným uvádzame nasledujúce stanovisko:

Na úvod čo sa týka vzdania sa funkcie konateľa, tak vo všeobecnosti platí pravidlo, že nikto nemôže byť nútený vykonávať funkciu konateľa spoločnosti, pokiaľ túto funkciu vykonávať nechce alebo má v tejto súvislosti iný dôvod. Uvedené pravidlo platí pre všetky druhy spoločnosti s ručením obmedzeným, vrátane jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným. Teda inými slovami svojej funkcie sa môže platne vzdať aj jediný konateľ jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Vzdanie sa funkcie konateľa je upravené v ustanovení § 66 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa ktorého „ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, je odvolanie z funkcie účinné prijatím rozhodnutia príslušným orgánom spoločnosti.“

V zmysle citovaného ustanovenia § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka má konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným v zásade dve možnosti, ako sa vzdať svojej funkcie:

 1. písomne – listom zaslaným na adresu sídla spoločnosti s ručením obmedzeným;
 2. osobným vyhlásením na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným.

V prvom prípade, kedy sa konateľ svojej funkcie listom, tak toto vzdanie sa funkcie je spravidla účinné odo dňa zasadnutia valného zhromaždenia danej spoločnosti s ručením obmedzeným, ako orgánu oprávneného na vymenovanie nového konateľa. Ak však valné zhromaždenie nie zvolané ani v lehote 3 mesiacov odo dňa doručenia listu so vzdaním sa funkcie spoločnosti, tak funkcia konateľa zaniká dňom nasledujúcim po uplynutí tejto 3-mesačnej lehoty.

V prípade jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným je však situácia trochu komplikovanejšia, nakoľko úlohy valného zhromaždenia v tejto spoločnosti plní jej jediný spoločník. Podľa ustanovenia § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka však jediný spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným plní úlohy valného zhromaždenia vydávaním rozhodnutí mimo akýchkoľvek zasadnutí. To inými slovami znamená, že funkcia konateľa jednosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným zanikne až dňom nasledujúcim po uplynutí 3-mesačnej lehoty počítanej odo dňa doručenia písomného vzdania sa funkcie dotknutej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Čo sa ďalej týka vzdania sa funkcie konateľa na zasadnutí valného zhromaždenia, tak v tomto prípade vzdanie sa funkcie nadobúda účinnosť dňom zasadnutia valného zhromaždenia. Avšak, ako už bolo uvedené, v prípade jednoosobových spoločností s ručením obmedzeným sa žiadne zasadnutia valného zhromaždenia nekonajú, a teda tento spôsob vzdania sa funkcie vo Vašom prípade neprichádza do úvahy.

Na základe uvedených skutočností Vám teda odporúčame, aby sa predmetná konateľka vzdala svojej funkcie písomne, a to tak, že na adresu sídla spoločnosti s ručením obmedzeným zašle doporučený list, v ktorom výslovne uvedie, že sa svojej funkcie vzdáva. Tento list je potrebné poslať aj s doručenkou, na ktorej poštový doručovateľ vyznačí deň doručenia tohto listu spoločnosti. Od tohto dňa následne začne plynúť 3-mesačná lehota podľa ustanovenia § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka, po uplynutí ktorej tejto konateľke zanikne jej funkcia.

Skutočnosť, že danej konateľke zanikla funkcia je potom následne potrebné zapísať do Obchodného registra SR. V tejto súvislosti odkazujeme na už publikovanú odpoveď – Vzdanie sa funkcie konateľa a jeho výmaz z obchodného registra zo dňa 29.11.2010, ktorú nájdete na tejto webovej adrese: http://www.e-pravo.sk/questions/view/30/vzdanie-sa-funkcie-konatela-a-jeho-vymaz-z-obchodneho-registra.

Keďže vo Vašom prípade sa jedná o jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným, tak ešte považujeme za potrebné poukázať na ustanovenie § 66 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého „ak sa osoba, ktorá je jediným štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom dozornej rady spoločnosti (ďalej len „člen orgánu spoločnosti“), vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti“.

Pre Vašu jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným to znamená, že potom, ako sa konateľka tejto spoločnosti vzdá svojej funkcie, je jediný spoločník tejto spoločnosti povinný v lehote 3 mesiacov vymenovať nového konateľa. Na strane druhej však nedodržanie tejto povinnosti nie je nijako osobitne sankcionované, avšak môže mať za následok zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným rozhodnutím súdu podľa ustanovenia § 68 ods. 6 písm. a) Obchodného zákonníka.

Čo sa týka „ex offo“ zrušenia spoločnosti, tak tento spôsob zrušenia spoločnosti je upravený v ustanovení § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého dôvodom na zrušenie spoločnosti je:

 1. ak sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako 3 mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti;
 2. ak spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie;
 3. ak zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti;
 4. ak spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa § 67 Obchodného zákonníka;
 5. ak spoločnosť porušuje povinnosť podľa ustanovenia § 56 ods. 4 Obchodného zákonníka (nemá ustanoveného zodpovedného zástupcu – fyzickú osobu na výkon činností, ktoré podľa osobitných zákonov môžu vykonávať iba fyzické osoby);
 6. ak spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe;
 7. ak spoločnosť nespĺňa podmienky podľa ustanovenia § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka (spoločnosť stratí oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je v Obchodnom registri SR zapísaná ako sídlo spoločnosti).

V prípade existencie niektorého z hore uvedených dôvodov súd rozhodne o zrušení spoločnosti. Súd však konanie o zrušení spoločnosti začne buď na návrh oprávnenej osoby, alebo aj z vlastného podnetu. Čo sa týka osôb oprávnených podať návrh na zrušenie spoločnosti súdom , tak touto osobou môže byť:

 1. štátny orgán;
 2. osoba, ktorá osvedčí právny záujem na zrušení spoločnosti.

Osobou podľa písmena b. predchádzajúceho odseku môže byť predovšetkým spoločník predmetnej spoločnosti, člen niektorého orgánu dotknutej spoločnosti alebo aj iná osoba, ktorá súdu preukáže záujem na zrušení danej spoločnosti (z akéhokoľvek dôvodu).

Súd pri rozhodovaní o zrušení spoločnosti z hore uvedených dôvodov v prvom rade skúma, či dôvod zrušenia spoločnosti je odstrániteľný, ak áno, tak určí spoločnosti lehotu na odstránenie tohto dôvodu. V prípade, ak v danej lehote k odstráneniu dôvodu na zrušenie nedôjde, tak súd pristúpi k ďalším krokom zrušenia spoločnosti.

Následne súd začne skúmať otázku, či spoločnosť vlastní nejaký majetok. Ak spoločnosť nevlastní žiadny majetok, súd rozhodne o zrušení spoločnosti bez likvidácie a po právoplatnosti rozhodnutia súdu bude spoločnosť vymazaná z Obchodného registra SR.

Ak však spoločnosť vlastní nejaký majetok, tak súd síce o zrušení spoločnosti rozhodne, avšak nariadi likvidáciu tejto spoločnosti podľa ustanovenia § 70 a nasl. Obchodného zákonníka. Likvidáciou spoločnosti sa rozumie proces, kedy sa speňažuje majetok spoločnosti a z výťažku sa uspokojujú prípadné záväzky spoločnosti. K výmazu predmetnej spoločnosti z Obchodného registra SR tak môže dôjsť až po ukončení likvidácie tejto spoločnosti.

Na záver, zníženie základného imania spoločnosti nie je dôvodom na zrušenie spoločnosti, nakoľko základné imanie spoločnosti nesmie počas celej existencie spoločnosti s ručením obmedzeným klesnúť pod zákonom stanovenú úroveň 5.000,- €. Na prípadné zníženie základného imania (na účinnosť rozhodnutia o znížení základného imania) sa vyžaduje zápis tejto skutočnosti do Obchodného registra SR. Avšak registrový súd do Obchodného registra SR nezapíše hodnotu základného imania nižšiu, než je zákonom stanovená výška (každý návrh v takomto znení bude registrovým súdom odmietnutý).  

Konkrétny postup krokov však vždy závisí od konkrétnych pomerov Vašej spoločnosti, ktoré nám nie sú známe. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame, aby ste sa so svojimi otázkami obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.      

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

06.05.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

49

3

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje