Hrubé a vulgárne nadávky suseda

Otázka:

Srdecne Vas pozdravujem,

chcela by som Vas poprosit o radu a moznosti obrany a riesenia.

Byvam v rodinnom dome so svojou rodinou. Pred pol rokom ku mne prisla byvat aj moja tazko chora mama.
Vedla nas byva sused, ktory nam vulgarne a hrubo nadava, slovne vykrikuje o nas nepravdy. O uvedenom spravani vedia aj ludia na ulici. V poslednej dobe takto utoci aj na moju choru matku s pouzitim vulgarnych nadavok a slovnych utokov v zmysle, ze co uz neskape. Uz som ho slovne a raz aj pisomne vyzvala, aby sa uvedeneho konania zdrzal, ale zatial
to nepomohlo.

Rada by som to zacala riesit, prosim o Vasu radu.

Dakujem Vam vopred.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa hrubých a vulgárnych nadávok, ktorými na Vás útočí Váš sused uvádzame nasledujúce stanovisko:

V súvislosti s konaním Vášho suseda, ktorý na Vás vulgárne a hrubo nadáva a hovorí o Vás nepravdu, Vám dávame do pozornosti  zákona č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v platnom znení (ďalej len „zákon o priestupkoch“). V danej veci by sa mohlo jednať o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu

Podľa ustanovenia § 49 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch: „Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,“

Na konanie o priestupku je príslušný okresný úrad podľa miesta, kde došlo k spáchaniu priestupku (t.j. vo vašom prípade je miesto spáchania priestupku obydlie vášho suseda). Návrh na prejednanie tohto priestupku sa teda podáva na príslušnom okresnom úrade, a je v ňom potrebné uviesť: 1. kto je postihnutou osobou/osobami, 2. koho označuje navrhovateľ za páchateľa, 3. kde sa priestupok spáchal, 4. kedy sa priestupok spáchal, 5. ako, akým spôsobom sa priestupok spáchal. Návrh je potrebné podať v lehote do troch mesiacoch od kedy sa navrhovateľ o priestupku dozvedel. Vo svojej otázke uvádzate, že o správaní vášho suseda vedia aj vaši iní susedia bývajúci na rovnakej adrese, preto by bolo vhodné v návrhu označiť aj dôkazný prostriedok, výsluch svedkov - vašich susedov (zvýšila by sa nimi úspešnosť podaného návrhu).

Ako navrhovateľ by ste v priestupkovom konaní mali určité práva (napr. právo disponovať so svojim návrhom až do vydania rozhodnutia, to znamená, že ho môže meniť, môže ho vziať späť; právo nazerať do spisov, robiť si výpisky, odpisy, žiadať fotokópie, alebo informácie zo spisu; právo navrhovať dôkazy; právo byť v konaní zastúpený advokátom alebo iným zvoleným splnomocneným zástupcom a i), ale na druhej strane aj určité povinnosti (napr. povinnosť dostaviť sa na ústne prejednanie, ak ste boli riadne a včas predvolaný, v opačnom prípade môže byť konanie zastavené a bude Vám uložená povinnosť nahradiť trovy konania).

Za uvedený priestupok môže byť vášmu susedovi uložená pokuta vo výške do 33,- Eur, a to aj opakovane.

Pokiaľ by sa pokutou pre páchateľa, t.j. pre Vášho suseda, nič na situácií nezmenilo, a teda by v slovných útokoch pokračoval aj naďalej, resp. by priestupkovým konaním nebol páchateľ priestupku uznaný za vinného (návrh by príslušný okresný úrad odmietol), odporúčame zvážiť podanie občianskoprávnej žaloby v zmysle ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“), teda žaloby na ochranu osobnosti, konkrétne ochranu občianskej cti a ľudskej dôstojnosti.     

Podľa ustanovenia § 11 OZ: „Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.“

Ďalej podľa ustanovenia § 13 ods. 1: „Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.“

V súlade s vyššie citovanými zákonnými ustanoveniami tak máte, ako fyzická osoba, právo na súdnu ochranu voči konaniam, ktoré zasahujú do vašej občianskej cti, a to domáhaním sa na súde (miestne príslušný všeobecný súd odporcu, t.j. vo vašom prípade vášho suseda) upustenia od neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti.  Ochrany osobnosti sa môžete domáhať podaním žaloby na súde, v ktorej sa budete domáhať, aby Váš sused upustil od týchto neoprávnených zásahov, a teda, aby mu súd uložil povinnosť zdržať sa konania, ktorým zasahuje do vašej cti, t.j. aby sa zdržal vulgárnych a hrubých nadávok. Konanie je spoplatnené, teda pri podávaní návrhu budete musieť zaplatiť súdny poplatok v sume 66,- eur. 

Na tomto mieste ešte upozorňujeme, že zákon tu poskytuje ochranu len proti takým konaniam, ktoré sa dotýkajú osobnosti občana tým, že znižujú jeho dôstojnosť, česť a vážnosť z hľadiska jeho vzťahu k spoluobčanom a ohrozujú jeho postavenie a uplatnenie v spoločnosti. Podmienkou občianskoprávnej ochrany cti je to, aby zásah bol objektívne spôsobilý takú ujmu osobnosti fyzickej osoby privodiť. Zákon chráni fyzickú osobu najmä proti rozširovaniu nepravdivých tvrdení (napr. nepravdivé tvrdenia, tvrdenia znižujúce mravný profil fyzickej osoby, jej vlastnosti, zmýšľanie a správanie), a to bez rozdielu, akými prostriedkami k nemu dôjde (slovom, obrazom a akýmkoľvek iným konaním). Preto, aby ste boli v konaní úspešná, budete musieť vyššie uvedené preukázať.

Vo svojej otázke uvádzate, že Váš sused o Vás vykrikuje aj nepravdivé tvrdenia. Za týchto okolností by mohlo prichádzať do úvahy aj podanie trestného oznámenia na polícií, nakoľko by mohli byť naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu ohovárania v zmysle ustanovenia § 373 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení. Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. V prípade uznania viny, hrozí dotknutej osobe trest odňatia slobody až na dva roky. Ak by ste teda chceli Vašu situáciu riešiť týmto spôsobom, odporúčam Vám podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a nazvať ho ako Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, aby ste sa Vy nedopustili trestného činu krivého obvinenia.

Nakoľko však vo Vašej otázke neuvádzate bližšie skutkovú okolnosti tohto prípadu, nevieme Vám odpovedať viac vyčerpávajúco a v súlade s Vami poskytnutým informáciami Vám preto okrem vyššie uvedeného stanoviska odporúčame, aby ste sa v tejto veci obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, resp. na Centrum právnej pomoci (poskytuje bezplatnú právnu pomoc), ktorí celý prípad s odbornou starostlivosťou posúdia a poradia Vám konkrétnejšie, aké možnosti v tejto právnej veci máte.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

23.04.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

72

5

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje