Vystúpenie spoločníka a konateľa zo spoločnosti s ručením obmedzeným

Otázka:

Dobry den,
chcel by som sa opytat na problematiku vystupenia z SRO.
V spolocnosti sme dvaja spolocnici a tiez dvaja konatelia (kazdy kona samostatne). Ak by som chcel vykonavat podobny(rovnaky) predmet podnikania v novozalozenej sro (jednoosobovej, teda bez terajsieho spolocnika) bude to posudzovane ako zakaz konkurencie.

Je mi jasne, ako postupovat v "standardnom" pripade, teda klasicky odpredaj obch. podielu a odstupenie konatela, za predpokladu, ze s tym druhy spolocnik suhlasi. Ide mi o pripad, kedy by som chcel uplne odist z firmy (konatel aj spolocnik).

Mna by skor zaujimalo, co v pripade:
1. Ak druhy spolocnik nebude suhlasit na valnom zhromazdeni s mojim odstupenim z pozicie konatela , pripadne bude valne zhromazdenie ignorovat
2. Ak druhy spolocnik nebude chciet odkupit moj obchodny podiel a neviem najst inu osobu na tento podiel

Na zaklade Spolocenskej zmluvy rozhodujeme nadpolovicnou vecsinou, teda pre mna patova situacia.
Ide vlastne o klasicky pripad rozchodu 2 spolocnikov, avsak na zaklade jednostrannej iniciativy

Za prakticke rady vopred dakujem
S pozdravom

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom vystúpenia spoločníka a konateľa zo spoločnosti s ručením obmedzeným uvádzame nasledujúce stanovisko:

Vo Vami uvádzanom prípade je po právnej stránke potrebné rozlišovať dva úplne samostatné aspekty, a to:

  1. zánik funkcie konateľa spoločnosti;
  2. zánik účasti spoločníka v spoločnosti.

V platnom Obchodnom zákonníku je totiž každý z týchto aspektov riešený samostatne.

Čo sa týka zániku funkcie konateľa spoločnosti, tak v tomto prípade je riešenie pomerne jednoduché. V zmysle platnej legislatívy nikoho nemožno nútiť, aby proti svojej vôli vykonával funkciu konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným. Osoba vykonávajúca funkciu konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným sa môže tejto svojej funkcie kedykoľvek vzdať.

Podľa ustanovenia § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka postačuje, ak na valnom zhromaždení jednoducho vyhlásite, že sa vzdávate funkcie konateľa spoločnosti. Súhlas spoločníkov so vzdaním sa funkcie konateľa zákon nevyžaduje a táto funkcia Vám zanikne v deň konania tohto valného zhromaždenia. Podmienkou účinnosti tohto právneho úkonu je to, aby Vaše vyhlásenie bolo riadne zaznamenané v zápisnici z valného zhromaždenia. Zostávajúci konateľ je následne povinný do 30 dní podať na príslušnom registrovom súde návrh na výmaz Vašej osoby, ako konateľa, z Obchodného registra SR.

V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť zrealizovať vzdanie sa funkcie konateľa na valnom zhromaždení, tak sa funkcie konateľa môžete platne vzdať aj listom zaslaným na adresu sídla spoločnosti. V tomto liste je potrebné výslovne uviesť, že sa v súlade s ustanovením § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka vzdávate funkcie konateľa a tento list je potrebné poslať doporučenou poštou s doručenkou (aby ste mali doklad o jeho odoslaní a o jeho doručení spoločnosti). Vo Vašom prípade je potrebné dohliadnuť na to, aby spoločnosť tento list prevzala.

Pri vzdaní sa funkcie konateľ listom je toto vzdanie sa funkcie účinné dňom prvého zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti po doručení listu spoločnosti. V súlade s ustanovením § 129 ods. 2 Obchodného zákonníka Vy, ako spoločník a konateľ, máte právo zvolať valné zhromaždenie spoločníkov. Pri zvolávaní valného zhromaždenia je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy, resp. v súlade s ustanovením § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

V prípade, ak sa Vám valné zhromaždenie zvolať nepodarí v lehote troch mesiacov odo dňa doručenia listu so vzdaním sa funkcie spoločnosti, resp. ak valné zhromaždenie nebude v tejto lehote uznášaniaschopné, tak vzdanie sa funkcie konateľa sa stáva účinným dňom nasledujúcim po uplynutí tejto trojmesačnej lehoty.

Aj v tomto prípade je zostávajúci konateľ povinný do 30 dní od nadobudnutia účinnosti vzdania sa funkcie konateľa podať na príslušnom registrovom súde návrh na výmaz Vašej osoby, ako konateľa, z Obchodného registra SR.

V prípade, ak zostávajúci konateľ návrh na výmaz v uvedenej lehote nepodá, tak máte právo iniciovať tzv. konanie o zhode, nakoľko údaje zapísané v Obchodnom registri SR už nebudú zodpovedať skutočnosti. Podnet na začatie konania o zhode je potrebné podať na príslušnom registrovom súde a musí byť podaný na predpísanom tlačive (Formulár č. 31, ktorý si môžete stiahnuť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR - http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Ine-formulare-(namietky-konanie-o-zhode)-LP.aspx). Podnet musí obsahovať opis rozhodujúcich skutočností, a to najmä:

-        identifikačné údaje dotknutej obchodnej spoločnosti (názov, sídlo, IČO, oddiel a vložku, v ktorej je daná obchodná spoločnosť v obchodnom registri zapísaná)

-        podrobný opis postupu, akým ste sa svojej funkcie konateľa vzdali spolu s uvedením všetkých dôležitých dátumov;

-        návrh na výmaz údajov o osobe, ktorá sa vzdala svojej funkcie konateľa.

K návrhu je potrebné pripojiť listinné dôkazy a to najmä fotokópiu zápisnice z valného zhromaždenia alebo fotokópiu listu, obsahom ktorého je vzdanie sa funkcie, doklad o odoslaní tohto listu a doklad o jeho doručení (doručenku).

Po doručení tohto podnetu registrovému súdu, tento vydá uznesenie o začatí konania, nakoľko sa jedná o konanie, ktoré môže začať aj bez návrhu. Následne súd preskúma doručený podnet a prílohy k nemu priložené a ak bude mať za preukázané skutočnosti uvedené v podnete na začatie konania o zhode, tak vykoná výmaz predmetných údajov z obchodného registra.

Zánik účasti spoločníka v spoločnosti je však podstatne komplikovanejší, nakoľko podľa ustanovenia § 148 ods. 1 Obchodného zákonníka spoločník nemôže zo spoločnosti jednostranne vystúpiť. Spoločník, ktorý už nechce ďalej zotrvať v spoločnosti sa však môže na príslušnom súde podať návrh na zrušenie jeho účasti v spoločnosti.

Súd však tomuto návrhu vyhovie iba v prípade, ak u tohto spoločníka existujú vážne dôvody, na základe ktorých nemožno od tohto spoločníka spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval. Ak u spoločníka tieto vážne dôvody existovať nebudú, súd jeho účasť v spoločnosti nezruší. Čo sa rozumie týmito vážnymi dôvodmi Obchodný zákonník bližšie nekonkretizuje, avšak podľa ustálenej judikatúry takýmto dôvodom bude napr.:

-        okolnosť, že spoločník nemohol ovplyvniť činnosť spoločnosti a v dôsledku konania ostatných spoločníkov  dochádzalo k nevýhodnému predaju majetku spoločnosti;

-        okolnosť, že spoločnosť alebo ostatní spoločníci závažným spôsobom porušujú svoje povinnosti, čím tomuto spoločníkovi vzniká ujma;

-        založenie inej spoločnosti druhým spoločníkom, čo narušilo vzťahy medzi spoločníkmi a vyvolalo nedôveru;

-        vážne zdravotné problémy spoločníka, ktorý podal návrh na zrušenie svojej účasti v spoločnosti;

-        dlhodobý pobyt v zahraničí, v dôsledku ktorého spoločník už nemôže plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo spoločenskej zmluvy. 

Samotná existencia rozporov medzi spoločníkmi a hospodársky úpadok spoločnosti však nie je vážnym dôvodom na zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti.

Existenciu vážnych dôvodov musí v následnom súdnom konaní preukázať spoločník, ktorý podal návrh na zrušenie svojej účasti v spoločnosti, pričom súd bude vždy skúmať konkrétne okolnosti každého prípadu a konkrétne pomery dotknutej spoločnosti s ručením obmedzeným. Ak súd po vykonanom dokazovaní vyhovie návrhu spoločníka na zrušenie jeho účasti v spoločnosti, tak jeho účasť v spoločnosti sa zrušuje ku dňu, ktorý súd uvedie vo svojom rozhodnutí.

Nakoľko z Vašej otázky nie sú zrejmé žiadne konkrétne okolnosti Vášho prípadu, tak Vám odporúčame, aby ste sa s otázkou zrušenia Vašej účasti v spoločnosti obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celú situáciu s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.  

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

28.01.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

105

9

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje