Nároky pozostalých z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Otázka:

Máme právo na Odškodné z povinného zmluvného poistenia vozidla za nehodu ktorú sme nespôsobili a zahynuli pri nej naši dvaja blízki.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom nárokov pozostalých z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „povinné zmluvné poistenie“) uvádzame nasledujúce stanovisko:

Rozsah nárokov, ktoré si poškodený môže uplatniť v súvislosti s dopravnou nehodou a ktoré sú kryté povinným zmluvným poistením škodcu je rámcovo upravený v zákone č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o povinnom zmluvnom poistení“).

Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 Zákona o povinnom zmluvnom poistení „poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:

a.škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,

b.škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,

c. účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d),

d.ušlého zisku.“

Na základe citovaného ustanovenia má teda pozostalý voči škodcovi nárok na náhradu škôd, ktoré sú výslovne uvedené v tomto ustanovení. Podmienkou však je, aby si pozostalý tieto svoje nároky včas (najneskôr do 4 rokov odo dňa vzniku dopravnej nehody) uplatnil buď u škodcu alebo u poisťovne, s ktorou mal škodca uzatvorenú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení. Zároveň však musí pozostalý existenciu týchto nárokov preukázať.

Čo sa týka náhrady škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, tak v tejto súvislosti pozostalí budú mať nasledujúce nároky:

  1. nárok na pozostalostnú úrazovú rentu podľa ustanovenia § 448 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“);
  2. nárok na náhradu primeraných nákladov spojených s pohrebom podľa ustanovenia § 449 ods. 2 Občianskeho zákonníka, avšak za podmienky, že tento nárok nebol uhradený pohrebným vyplácaným Sociálnou poisťovňou podľa predpisov o nemocenskom poistení.

Na výšku týchto nárokov a podmienky ich priznania sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sociálnom poistení“).

Podľa ustanovenia § 92 Zákona o sociálnom poistení nárok na pozostalostnú úrazovú rentu má len osoba, voči ktorej mal zomrelý v čase svojej smrti vyživovaciu povinnosť. Zomrelý však nesmel v čase úmrtia dovŕšiť dôchodkový vek alebo mu nesmel byť priznaný predčasný starobný dôchodok. Pozostalostná úrazová renta sa vypláca mesačne vo výške určenej vyživovacej povinnosti, počas celej doby, po ktorú mala trvať vyživovacia povinnosť zomrelého. Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu teda budú mať nárok predovšetkým manžel zomrelého a jeho maloleté deti.

Čo sa týka nároku na náhradu nákladov spojených s pohrebom, tak v tejto súvislosti nárok na náhradu má osoba, ktorá zabezpečila pohreb, pričom táto náhrada zahŕňa úhradu nasledujúcich nákladov:

  1. nákladov účtovaných pohrebnou službou;
  2. nákladov na spopolnenie, ak neboli zahrnuté v nákladoch podľa písmena a.;
  3. cintorínskych poplatkov;
  4. nákladov na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule;
  5. nákladov na úpravu hrobu.

Celková suma náhrady nesmie presiahnuť sumu určenú Zákonom o sociálnom poistení (pre rok 2014 sumu 2.577,- €).

Pozostalí, ktorí v čase úmrtia zomrelého s ním žili v spoločnej domácnosti majú ešte nárok na náhradu:

  1. jednej tretiny výdavkov vynaložených na smútočné ošatenie, najviac v sume 99,60 eura pre každú fyzickú osobu a nezaopatrené dieťa
  2. cestovných výdavkov vynaložených na ich prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.

Rovnako tak celková suma súčtu týchto náhrad nesmie presiahnuť sumu určenú Zákonom o sociálnom poistení (pre rok 2014 sumu 2.577,- €).

Posúdenie otázky, či Vám podľa platných právnych predpisov prislúcha niektorý z hore uvedených nárokov však závisí od posúdenia konkrétnych pomerov zomrelých osôb. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame, aby ste sa s touto otázkou obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejší postup.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

23.01.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje