Ústne dojednaná zmluva o pôžičke

Otázka:

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať. Som rozvedená 1,5 roka, s exmanželom sme spolu pracovali v zahraničí, pričom každý mal vlastné peniaze.Požičala som mu viackrát peniaze na základe ústnej dohody, že mi ich vráti. Zo zahraničia som poslala peniaze aj na kúpu bytu, v ktorom sme síce spolu bývali, ale keďže to vybavoval jeho otec, byt je písaný len na ňho ešte z času pred svadbou. Chcela by som vedieť, či mám aspoň nejakú šancu dostať peniaze späť. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom vrátenia peňažnej pôžičky dojednanej v ústnej forme uvádzame nasledujúce stanovisko:

Po právnej stránke je Zmluvy o pôžičke upravená v ustanovení § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zákon pri uzatváraní takejto zmluvy nepredpisuje písomnú formu, čo inými slovami znamená, že aj Vami uvádzaná ústna dohoda založila medzi Vami a Vaším bývalým manželom platný záväzkový vzťah. Na základe tohto záväzkového vzťahu vzniká Vášmu bývalému manželovi povinnosť vrátiť Vám peniaze, ktoré ste mu požičali (po uplynutí doby, na ktorú ste mu ich požičali).

V prípade, ak Vám Váš bývalý manžel nechce dobrovoľne vrátiť požičané peniaze, tak Vám neostáva nič iné, len podať žalobu na príslušnom súde a súdnou cestou sa domáhať vrátenia požičaných peňazí. V rámci tohto súdneho však Vy, ako žalobca, budete musieť znášať dôkazné bremeno a preukázať skutočnosť, že:

  1. ste Vášmu bývalému manželovi skutočne peniaze požičali;
  2. Vám Váš bývalý manžel požičané peniaze nevrátil v dohodnutej dobe.

Ako však uvádzate vo Vašej otázke, tak nedisponujete žiadnou písomnou zmluvou a ani iným listinným dôkazom, ktorý by hore uvedené skutočnosti preukazoval. Týmto je Vaše postavenie v prípadnom spore veľmi sťažené. Skutočnosti uvedené v predchádzajúcom odseku tak bude potrebné v prípadnom súdnom konaní preukázať inými dôkaznými prostriedkami.

Ako iné dôkazné prostriedky prichádzajú vo Vašom prípade do úvahy najmä svedecké výpovede. Svedkami by mali byť predovšetkým osoby, ktoré vedia potvrdiť výšku pôžičky a skutočnosť, že ste peňažné prostriedky Vášmu bývalému manželovi skutočne odovzdali. Ako svedkovia sú najvhodnejšie osoby, ktoré boli osobne prítomné pri odovzdávaní peňazí. Ako ďalšie podporné dôkazy môžu slúžiť napr.:

-        výpisy z bankových účtov;

-        výzvy, ktorými ste Vášho bývalého manžela vyzývali na vrátenie požičaných peňazí;

-        e-maily alebo textové správy, ktorými by Vás Váš bývalý manžel žiadal o poskytnutie pôžičky;

-        a pod..

Vo Vašom prípade však odporúčame dôsledne zvážiť, či žalobu na vrátenie peňažnej pôžičky podáte. Najmä je potrebné dôsledne zvážiť, či svoje tvrdenia viete podložiť nejakými ďalšími dôkazmi tak, ako je to uvedené v predchádzajúcich odsekoch (teda zvážiť, či unesiete dôkazné bremeno v súdnom konaní). Uváženie týchto otázok je významné z toho dôvodu, že v prípade, ak by ste dôkazné bremeno neuniesli a Vaša žaloba by bola zamietnutá, tak budete povinná zaplatiť ešte aj súdne trovy, ktoré môžu predstavovať pomerne vysokú sumu (suma súdnych trov závisí predovšetkým od sumy pôžičky, ktorá bola predmetom súdneho konania a od skutočnosti, či sa účastníci tohto súdneho konania nechajú zastúpiť advokátom).

Posúdenie otázky, či žalobu podať alebo nie, však vždy závisí od konkrétnych okolností prípadu, ktoré nám nie sú známe, a teda Vám odporúčame, aby ste sa s touto vecou obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celú Vašu vec s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám ďalší postup.

Čo sa týka peňazí, ktoré ste, ako uvádzate, posielali na kúpu bytu, tak v tejto súvislosti je potrebné zobrať do úvahy viaceré konkrétne okolnosti, a to najmä:

-        komu ste tieto peniaze posielali;

-        kedy ste tieto peniaze posielali, či počas trvania manželstva alebo v čase pred uzavretím manželstva;

-        či bol predmetný byt kúpený na úver a kto je v úverovej zmluve uvedený ako povinná osoba;

-        konkrétny obsah prípadnej zmluvy o úvere.

Žiadna z týchto konkrétnych okolností prípadu však z Vašej otázky nevyplýva, a teda sa k tejto časti Vašej otázky nemôžeme bližšie vyjadriť. Vo všeobecnosti však aj na tieto peniaze platí všetko to, čo sme uviedli v predchádzajúcich častiach tejto odpovede.

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

22.10.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

10

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje