Vydržanie pozemku

Otázka:

Dobrý deň,
rodičia už takmer 30 r obhospodarujú malý pozemok na pestovanie zeleniny, ktorý "vždy patril" k domu - chalupe, ktorú pred 30 r kúpili. Pozemok je evidovaný na katastri, vlastníci sú nezistení, je tam správa Slov. pozemkového fondu. Je podľa Vás možné tento pozemok vydržať? Ako postupovať? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.
S pozdravom
Martin Benko

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom vydržania pozemku uvádzame nasledujúce stanovisko:

V zmysle ustanovenia § 134 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť“.

 

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že v zásade každá nehnuteľnosť sa dá vydržať, avšak na platné vydržanie nehnuteľnosti sa vo všeobecnosti vyžaduje, aby osoba, ktorá nehnuteľnosť chce vydržať splnila nasledujúce podmienky:

  1. oprávnená a dobromyseľná držba dotknutej nehnuteľnosti;
  2. nepretržité trvanie držby po zákonom stanovenú dobu (10 rokov);
  3. spôsobilý predmet vydržania (nesmie ísť o pozemok, ktorý môže byť len vo vlastníctve štátu alebo len zákonom určených právnických osôb – napr. pozemok s prameňom minerálnej vody, alebo pozemok, na ktorom sa ťažia nerastné suroviny).

Čo sa týka procesných podmienok, ktoré musia byť pri nadobudnutí vlastníckeho práva vydržaním splnené, tak pri vydržaní nehnuteľností sa vyžaduje, aby oprávnený držiteľ urobil vyhlásenie o vydržaní, ktoré notár osvedčí vo forme notárskej zápisnice. Oprávnený držiteľ musí v tomto vyhlásení o vydržaní výslovne vyhlásiť, že splnil podmienky vydržania podľa Občianskeho zákonníka (viď. predchádzajúci odsek) a súčasne musí notárovi predložiť dôkazy, ktoré potvrdzujú tvrdené skutočnosti. Vo vyhlásení oprávneného držiteľa o vydržaní je potrebné uviesť najmä nasledujúce skutočnosti:

-        okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby k nehnuteľnosti alebo k právu zodpovedajúcemu vecnému bremenu;

-        skutočnosti preukazujúce trvanie oprávnenej držby;

-        skutočnosti preukazujúce nepretržitosť oprávnenej držby.

Podľa ustanovenia § 63 zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Notársky poriadok“) je oprávnený držiteľ povinný predložiť notárovi pri vyhlásení o vydržaní nasledujúce dokumenty:

  1. vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady;
  2. vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady;
  3. vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľností podľa osobitného predpisu alebo má právo nakladať s nehnuteľnosťami podľa osobitného predpisu, že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady (touto právnickou osobou sa rozumie napr. Slovenský pozemkový fond, ak sa vydržanie má týkať pozemkov neznámych vlastníkov, ktoré má tento orgán v správe).

V prípade, ak oprávnený držiteľ niektoré z týchto vyjadrení notárovi nepredloží, alebo vyjadrenie bude negatívne, tak notár vydržanie vlastníckeho práva neosvedčí.

V prípade, ak niektoré z hore uvedených vyjadrení by boli negatívne alebo ak by sa ich nepodarilo vôbec obstarať, tak oprávnený držiteľ má ešte možnosť obrátiť sa na príslušný súd so žalobou o určenie vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti podľa ustanovenia § 80 písm. c) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Žalovaným v tomto prípade bude osoba, ktorá je v katastri nehnuteľnosti uvedená ako posledný vlastník dotknutej nehnuteľnosti (ak je takýchto osôb viacero, tak žalované budú všetky tieto osoby). K žalobe je potrebné priložiť všetky dôkazy, ktoré osvedčujú vydržanie vlastníckeho práva. Príslušný súd potom v rámci súdneho konania preskúma splnenie zákonných podmienok vydržania a ak budú splnené vydá rozhodnutie, v ktorom uvedie, že od určitého dňa oprávnený držiteľ nadobudol vlastnícke právo k dotknutej nehnuteľnosti vydržaním. Na základe tohto rozhodnutia súdu bude oprávnený držiteľ záznamom do katastra nehnuteľností zapísaný ako vlastník dotknutej nehnuteľnosti.

Na záver si Vás dovoľujeme upozorniť, že konkrétny postup pri vydržaní nehnuteľnosti vždy závisí od konkrétnych okolností prípadu a konkrétnych pomerov dotknutej nehnuteľnosti. V tejto súvislosti Vám odporúčame, aby ste sa s touto záležitosťou obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celú záležitosť posúdi (najmä posúdi splnenie podmienok vydržania) a odporučí Vám najvhodnejší postup.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

24.09.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

10

2

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje