Vyplatenie peňazí z notárskej úschovy

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na postup jednej pani notárky: byt po nebohej mame išiel do dražby, peniaze išli do úschovy k notárke, tá nám peniaze nechce vydať (sme na to 4 - otec má polovicu a 3 súrodenci po 1/6) lebo otec si nechce založiť účet a nemôžeme ho k tomu nijako donútiť, vôbec s nami nekomunikuje a povedal že on peniaze nechce, pani notárka hovorí že peniaze nám dá až v tedy keď si otec založí účet, inak ich môže držať až 10 rokov. Ja so sestrou nemáme žiadne podlžnosti tak mi nie je jasné prečo nemôže vydať peniaze aspoň nám. Preto sa chcem spýtať či je postup pani notárky pravdivý, že môže vyplatiť peniaze všetkým naraz alebo ich môže držať 10 rokov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom postupu notára pri výplate peňažných prostriedkov z notárskej úschovy uvádzame nasledujúce stanovisko:

Postup notára pri notárskych úschovách je všeobecne upravený v zákone č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Notársky poriadok“). Úschovou peňazí sa konkrétne zaoberá ustanovenie § 70 a nasl. Notárskeho poriadku.

Čo sa týka výplaty peňazí z notárskej úschovy určeným príjemcom, tak žiadne ustanovenie Notárskeho poriadku neupravuje konkrétny spôsob, akým má notár peňažné prostriedky z notárskej úschovy vyplatiť (či na bankový účet alebo v hotovosti). Túto otázku však nepriamo rieši ustanovenie § 73 ods. 1 Notárskeho poriadku, podľa ktorého „ak odovzdá notár peniaze určitému príjemcovi určenému zložiteľom osobne, spíše o vydaní peňazí zápisnicu, ktorá má tieto náležitosti:

a)     miesto a čas odovzdania;

b)     meno a priezvisko príjemcu a údaj o zistení jeho totožnosti;

c)     presný údaj o výške peňažnej sumy a menovej jednotke;

d)  označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a čísla účtu príjemcu, na ktorý sa vydané peniaze poukážu, najneskôr v nasledujúci deň po spísaní zápisnice;

e)  údaj, že príjemca peniaze prevzal.“

Z citovaného ustanovenia Notárskeho poriadku teda vyplýva, že notár môže peňažné prostriedky z notárskej úschovy vyplatiť iba na bankový účet určeného príjemcu, a teda v tejto časti postup Vami uvádzanej notárky považujeme za správny.

Rovnako aj informácia, že notár je oprávnený peňažné prostriedky v notárskej úschove držať po dobu 10 rokov, je správna. V tejto súvislosti sa odvolávam na ustanovenie § 70a ods. 6 Notárskeho poriadku, v zmysle ktorého „ak sa notárovi z dôvodov, ktoré on nezapríčinil a ktoré nemohol ovplyvniť, nepodarí naložiť s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy podľa odseku 5 do desiatich rokov odo dňa ich prijatia do úschovy, zloží prijaté peniaze do úschovy súdu“.

Na strane druhej však nepovažujeme za správny ten postup dotknutej notárky, keď vydanie peňažných prostriedkov z notárskej úschovy podmieňuje tým, že tieto peňažné prostriedky vyplatí len naraz všetkým určeným príjemcom. Pre takýto postup notára neexistuje legislatívna opora ani v Notárskom poriadku, ani v inom relevantnom právnom predpise.

Keďže podľa ustanovenia § 4 ods. 3 Notárskeho poriadku má notár pri výkone notárskej činnosti (za ktorú sa považujú aj notárske úschovy) postavenie verejného činiteľa, tak takýto postup dotknutej notárky je podľa nášho názoru v rozpore s ustanovením čl. 2 ods. 2 Ústavy SR („štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“).

V zmysle uvedeného máme za to, že notárovi nič nebráni v tom, aby peňažné prostriedky z notárskej úschovy vyplatil aj len niektorým určeným príjemcom, u ktorých sú na vydanie peňazí splnené zákonné podmienky, a vo vzťahu k ostatným určeným príjemcom (u ktorých nie sú splnené podmienky) uložené peňažné prostriedky ponechal aj naďalej vo svojej úschove, a to až do doby, kým tieto osoby nesplnia všetky zákonné podmienky.   

Inými slovami to znamená, že podľa nášho názoru je dotknutá notárka oprávnená z notárskej úschovy nezávisle vydať aj len časť peňažných prostriedkov, ktorá pripadá na Vás a Vašich súrodencov, zatiaľ čo zostávajúcu časť pripadajúcu Vášmu otcovi si notárka aj naďalej ponechá vo svojej úschove. V opačnom prípade sa táto notárka môže dopustiť neoprávneného zásahu do Vášho vlastníckeho práva a vlastníckeho práva Vašich súrodencov (nakoľko z Vašej strany a strany Vašich súrodencov sú splnené všetky podmienky na vydanie peňažných prostriedkov z úschovy).   

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

25.06.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje