Opravné prostriedky voči rozhodnutiu Sociálnej poisťovne

Otázka:

dobry den

Podľa akého zákona , alebo možno interneho predpisu Sociálna poistovňa,započítava uskutočnené platby na najstaršie nedoplatky?

T.Z. nemal som zaplatene v r.2004 6 mesiacov a predtym aj potom som platil naraz viac mesiacov a vzdy mi zaratavali najstarsie nedoplatky. Tu však vinou počitačoveho systemu 6 mesiacov vypadlo a ked mi to povedali a zaplatil som,prislo mi penale.Nechcem to zplatit!!
Chcem sa odvolat. ak existuje zakon alebo nejaky ich predpis ze to musia zauctovavat do najstarsich nedoplatkov, rad by som to do odvolania uviedol.Pracovnička mi povedala že je to ich chyba sytemu a preto mi to nezaratali.No a na zaklade tohoto nedoplatku mi vyratali penale ,ktore nechcem platit.
2. Aku mam dalsiu moznost ,ked sa na nasej pobocke v Trnave rozhodnu ze mi to penale neodpustia a v rozhodnuti bude napisane z sa uz nemozem odvolavat. Alebo sa mam odvolat zaroven aj niekde na ustredi social.poistovne??

dakujem velmi za odpoved

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadom platby poistného Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Základným právnym predpisom na úseku sociálneho poistenia je zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon“). Tento zákon neobsahuje v rámci ustanovení o platení poistného spôsob započítavania zaplateného poistného na najstaršie nedoplatky a spôsob fungovania vnútorného systému Sociálnej poisťovne. Rovnako tak túto problematiku neupravujú ani vykonávanie predpisy k tomuto zákonu a ani dostupné metodické usmernenia a interné predpisy Sociálnej poisťovne uverejnené na www.socpoist.sk.

Do 28.02.2012 nebola presne stanovená ani povinnosť osôb platiacich poistné identifikovať bežne uskutočňované platby. V súčasnosti od 01.03.2012 podľa § 142 ods. 7 zákona „Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné odvádzať poistné, sú povinné pri platení poistného platbu poistného identifikovať a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol. Bez uvedenia variabilného symbolu a špecifického symbolu k platbe poistného spôsob zaevidovania a priradenia platby poistného k obdobiu určí Sociálna poisťovňa. Variabilný symbol je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa.

Špecifický symbol je číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka. Pri platení poistného predpísaného rozhodnutím Sociálnej poisťovne je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia."

Na základe vyššie uvedeného Vám odporúčame buď Vaše odvolanie odôvodniť len skutkovými okolnosťami, prípadne sa obrátiť s touto otázkou na informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom elektronického formulára dostupného na www.socpoist.sk.

Pokiaľ ide o ďalšiu Vašu otázku, v zásade platí, že proti rozhodnutiu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne (vo Vašom prípade pobočka Trnava) má účastník konania právo podať odvolanie, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak sa účastník konania nevzdal odvolania písomne alebo ústne do zápisnice. Proti rozhodnutiu o uložení pokuty alebo penále môžete podať odvolanie do 15 dní od oznámenia rozhodnutia.

Pobočka môže o odvolaní sama rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako účastníka konania, ktorý sa odvolal, alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia.
Ak o odvolaní nerozhodne pobočka, predloží odvolanie spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu – ústrediu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odvolanie došlo. Nie je teda potrebné, aby ste sa Vy odvolávali „dvojmo“ na pobočku aj na ústredie.

Proti rozhodnutiu ústredia o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať.

Toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť.

Ďalšou Vašou možnosťou je nechať toto už právoplatné rozhodnutie preskúmať súdom podľa § 247 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení (ďalej len „OSP“) v rámci tzv. správneho súdnictva. Súdy v správnom súdnictve preskúmavajú zákonnosť právoplatných rozhodnutí orgánov verejnej správy. Za tým účelom Vám však odporúčame, vzhľadom na pomerne komplikovanú právnu úpravu správneho súdnictva, obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý Vám s prípravou a odôvodnením žaloby a prípadne s právnym zastupovaním v súdnom konaní pomôže, prípadne Vám vzhľadom na výsledky dovtedajšieho konania bude vedieť poradiť, či existujú relevantné argumenty pre podanie žaloby.

Žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zameškanie lehoty nemožno odpustiť.

Dodávame, že za určitých okolností prichádza do úvahy okrem preskúmania rozhodnutia súdom aj tzv. „obnova konania“ pred Sociálnou poisťovňou. 

Ide o osobitný typ opravného prostriedku, ktorého podstata spočíva v tom, že konanie, ktoré už bolo právoplatne skončené pred organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne, sa na návrh účastníka konania obnoví. To sa môže stať v prípade, ak
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a nemohli sa v nedávkovom konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania

b) rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne rozhodla inak,

c) nesprávnym postupom organizačnej zložky Sociálnej poisťovne sa účastníkovi nedávkového konania odňala možnosť zúčastniť sa na tomto konaní, ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní,

d) rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným činom.

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne nariadi obnovu konania z dôvodov vyššie uvedených, ak je na preskúmaní rozhodnutia všeobecný záujem.
Obnovu konania povolí na návrh účastníka konania alebo nariadi organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá vo veci rozhodla v poslednom stupni, teda ústredie.
V návrhu na obnovu konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že návrh je podaný včas.
Návrh sa podáva na ústrediu v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia; v rovnakej lehote môže organizačná zložka Sociálnej poisťovne obnovu nedávkového konania nariadiť. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

Po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia sa obnova povolí alebo nariadi len vtedy, ak sa rozhodnutie dosiahlo trestným činom. Proti rozhodnutiu o obnove nedávkového konania možno podať odvolanie. Rozhodnutie o povolení alebo nariadení obnovy má odkladný účinok, ak sa napadnuté rozhodnutie nevykonalo.

To, či by vo Vašom prípade bolo možné využiť aj inštitút obnovy konania, by záviselo od toho, či by existoval niektorý z dôvodov uvedených vo vyššie vymedzených bodoch a) až d).

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

 

 

 

05.04.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

2

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje