Exekúcia po uhradení dlhu

Otázka:

Dobrý deň,
Chcel by som vás požiadať o právnu analýzu v mojej záležitosti ,pomenujem ju Dopravný podnik verzus ja.
Je to záležitosť stará od roku 2003 ktorú som už ja pokladal za uzatvorenú. Jedná sa vlastne oto že v roku 2003 prebiehal súdny spor D.podnik a ja. Kde na základe záchytov v mestskej hromadnej doprave ma nachytali na čierno sa voziť. To pokladám za jasnú vec a bol som si vedomý činu. Od vtedy nepoužívam mestskú dopravu.
Okresný súd v R.Sobote teda rozhodol že musím zaplatiť D.podniku cca na slovenské koruny 8-9000sk. To sa aj tak stalo. Tuto celú sumu som poukázal na bank.účet právneho zástupcu D.podniku.
Týmto som celú záležitosť pokladal za uzavretú a spisy som doma archivoval asi 2 roky. Ani by ma nenapadlo že ich budem niekedy potrebovať. Keďže rozsudok padol bolo mi prikázané platiť tak som to radšej zaplatil. 
A teraz začína dej veci. Istého dňa som sa tak viac pozeral po mojom bank.účte a pozerám že mínus 304 €. Tak som začal pátrať čo to znamená. Tak som sa dopátral k veci a tá znie: exekúcia na účte. No pokiaľ som dostal informácie od banky ktorý exekútor mi zablokoval sumu tak to trvalo no hrozné.
Tak som vyzval pána exekútora e-mailom o čo vlastne ide nakoľko ja nie som si vedomý toho žeby mala byť voči mne vedená exekúcia . Tak zase na e-mail do dnešného dňa nemám odpoveď od pána EX .Popri tom je to jeho oficiálna e-mailová adresa vedená na web stránke SKE. No tak som pristúpil na oficiálnu poštu a poslal som doporučený list na ktorý som dostal odpoveď asi po 40dnoch:
Tak a teraz už idem k veci : V jeho liste sa uvádza že Okresný súd R.S. vydal 18.9.2003 výkon exekučného titulu podľa rozsudku číslo atd. . Nejde mi jedna vec do hlavy ako mohol vydať exekučný titul keď prebehol spor a ja som sumu uhradil čo mi nariadil.
Druha vec : Pána EX poveril dňa 15.5.2012 na výkon exekúcie . Od roku 2003 až do roku 2012 je pár rokov nie?
Ako spomínam po vynesení rozsudku som sumu zaplatil. Ďalšia vec nikto mi nedal nič vedieť ani sud ani Dopravný podnik že ešte voči mne evidujú podlžnosť a to už isto sa nenamáhal pán EX že začala voči mne exekúcia. Z ničoho nič som mal blokáciu na bank. učte. 
Je tu ešte potom vec že keď prebiehal tento súdny spor mal som trvalý pobyt v R. Sobote/jedná sa o doručenie pošty/,lenže a to sa uvidí v spise lebo som požiadal O. sud v R. Sobote o kópie rozsudku kde som uviedol na jednaní aby mi poslal rozhodnutie mam pocit že už na terajšiu adresu. Minimálne Dopravný podnik ju isto má lebo keď mi teraz vydával papiere o platbách tak je tam uvedená adresa terajšieho trvalého pobytu a nie v R. Sobote. Ďalej aj keby mi to posielal na adresu v R. Sobote tak stále som tam mal rodičov ktorý isto by ma informovali o tom že ma čaká taká pošta. A mal som v R. Sobote presmerovanú poštu do BA. Chodieval som domov často takže isto by som si to vyzdvihol . Tento prípad mi pripadá ako o nás bez nás konali aj bezomna. A celkovo výpis od advokáta Dop. podniku ktorý vedie platby je dáky čudný 85% platieb uvádza že som zaplatil po čiastkach v troch rokoch 2003,2004,2005 keď som to zaplatil naraz po vynesení rozsudku.
Ako som vstúpil na vašu web. stránku tak akurát tam bol článok o doručený výzvy zo sudu alebo exekútora. Proste aké sú postupy keď majú doručiť takúto listinu. S článku som pochopil že sa majú pokúsiť doručiť či je to sud alebo exekútor výzvu alebo niečo podobne doručiteľovi. A to mi pán na D. podniku povedal že minimálne exekútor ma prístup k databáze kde si vie zistiť údaje o klientovi .Takže predpokladám aj adresu trvalého pobytu /aktuálnu/
Je mi jasne že je to zamotaný spor a nato všetko som dokumenty po dvoch rokoch zlikvidoval takže musím behať po archíve v banke kde prebehla platba a to iste na sude v R. Sobote kde sa nachádzajú spisy.
Je mi to všetko dáke cudne že 85% dlžnej sumy zaplatím a kvôli zvyšným sa nechám obháňať exekútorom?
Mne osobne to nedáva logiku. Vedeli by ste mi teda poskytnúť dáky právny názor na tuto moju záležitosť? V prípade postup ako sa brániť keď veci budú hrať do kariet mne . Či je to už suma určená sudom a bola v čas zaplatená alebo že disponovali mojim aktuálnym trvalým pobytom a mne nič od nikoho nedošlo? 
Veľmi pekne vám vopred ďakujem za poskytnuté informácie.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne sporu s dopravným podnikom Vám zasielame nasledovné stanovisko:

K Vašim otázkam, resp. nejasnostiam:

  1. Exekučný titul: Exekučný titul je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu. Keď Vás exekútor oboznámil s tým, že bol vydaný exekučný titul, povedal tým len inými slovami, že bolo vydané súdne rozhodnutie, ktoré (údajne) nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť, čo sú vlastnosti každého súdneho rozhodnutia. To, že vo veci bol vydaný rozsudok, uvádzate aj Vy vo Vašej otázke. Exekučným titulom sa teda myslí právoplatný a vykonateľný rozsudok Okresného súdu R. Soboty, ktorým ste boli zaviazaný zaplatiť Dopravnému podniku (ďalej aj "oprávnený") predmetnú sumu. K právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia sa ešte vrátime nižšie v našej odpovedi.
  2. Od roku 2003 do roku 2012 je naozaj značná doba, avšak podstatné tu nie je, kedy bol vydaný rozsudok, ale kedy Dopravný podnik podal návrh na vykonanie exekúcie (mal na to 10 rokov od právoplatnosti rozsudku). Každá exekúcia sa začína výlučne na návrh, takže exekútor nemohol dostať poverenie na vykonanie exekúcie skôr, ako Dopravný podnik podal návrh na vykonanie exekúcie, čo je dátum, ktorý nepoznáme (resp. ho vo svojej otázke neuvádzate).
  3. K blokácii účtu: Exekútor poverený vykonaním exekúcie je povinný doručiť Vám do vlastných rúk Upovedomenie o začatí exekúcie. Ide o listinu, v ktorej Vám oznámi, že bolo voči Vám začaté exekučné konanie, ohľadne akej sumy, určí predbežné trovy exekúcie, a vyzve Vás, aby ste dlžnú sumu uhradili alebo do 14 dní vzniesli proti exekúcii námietky. Spravidla v tomto Upovedomení exekútor aj uvedie, akým spôsobom exekúciu vykoná (zrážky zo mzdy, predaj nehnuteľnosti, zrážky z účtu v banke a pod.) Avšak exekútor má právo zablokovať Vám prostriedky na účte v banke ešte predtým, ako Vám doručí Upovedomenie o začatí exekúcie. Je to logické, keďže opačným postupom by hrozilo, že povinný (teda Vy) zmarí vymoženie dlžnej sumy tým, že prevedie alebo vyberie prostriedky z účtu. Exekútor teda postupuje štandardne tak, že najprv prikáže banke, aby zadržala predmetnú sumu (blokovala ju) a následne Vám doručí upovedomenie. Medzi týmito dvoma úkonmi môže prebehnúť istý čas, pričom Exekučný poriadok nestanovuje exekútorovi lehotu, do uplynutia ktorej je povinný po blokácii účtu Vám doručiť Upovedomenie o začatí exekúcie. To zrejme nastalo aj vo Vašom prípade - teda Upovedomenie o začatí exekúcie Vám zatiaľ doručené nebolo. Blokácia účtu bankou však ešte nie je samotným výkonom exekúcie, teda banka peniaze zadrží, ale nepoukáže ich exekútorovi alebo oprávnenému.

Na to, aby exekúcia ďalej pokračovala Vám musí byť teda doručené Upovedomenie o začatí exekúcie. Máme za to, že pokiaľ ste oznámili adresu na doručovanie a zároveň ste si nechali doposielať poštu do miesta súčasného bydliska, doručenie Upovedomenia by nemalo byť zmarené. Môžete sa však v každom prípade informovať u exekútora či Upovedomenie už bolo odosielané a kedy. Druhou možnosťou je, že "list od exekútora", ako ho nazývate, je Upovedomením o začatí exekúcie a teda Vám už doručené bolo. Listina by však mala mať názov "Upovedomenie o začatí exekúcie".

Máte niekoľko možností , ako ďalej postupovať.

V prvom rade je potrebné, aby ste si zabezpečili doklad o tom, že ste dlžnú sumu uhradili a kedy.

Ak je pravdou, že ste dlžnú sumu uhradili ešte pred tým, ako Dopravný podnik podal návrh na vykonanie exekúcie, potom bolo podanie tohto návrhu predčasné a exekúcia sa vôbec nemala začínať. Odporúčame Vám podať návrh na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučnej činnosti, pričom do úvahy prichádzajú dva možné dôvody pre zastavenie exekúcie:

- § 57 ods. 1 písm. a) – z dôvodu, že exekúcia sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným. Krátke vysvetlenie k tomu, čo to znamená: Každé súdne rozhodnutie musí nadobudnúť právoplatnosť a vykonateľnosť. Právoplatnosť znamená, že sa voči nemu už nie je možné odvolať. Vykonateľnosť znamená, že to, čo je v tomto rozhodnutí uložené ako povinnosť sa vykoná aj nútene, proti vôli povinného. Napr.: Súd Vám uložil zaplatiť Dopravnému podniku sumu 9 000 Sk plus trovy konania do 3 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku. Rozsudok nadobudol právoplatnosť povedzme 10.05.2003, tým pádom ste boli povinný zaplatiť do 13.05.2003. Ak ste to do tohto dňa nestihli, rozsudok nadobudol 14.05.2003 vykonateľnosť, stal sa exekučným titulom, podkladom pre vykonanie exekúcie. Ak ste však v lehote od 10.05.2003 do 13.05.2003 celú svoju povinnosť úplne splnili, rozsudok nenadobudol nikdy vykonateľnosť, t.j. nikdy sa nemohol stať právnym titulom pre vykonanie exekúcie. Tým pádom môžete odôvodniť svoj návrh na zastavenie exekúcie týmto dôvodom.

- § 57 ods. 1 písm. f) po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané.

Ak ste dlžnú sumu zaplatili kedykoľvek po vydaní rozhodnutia a zároveň predtým, ako bol podaný návrh na vykonanie exekúcie, môžete použiť tento dôvod a na základe neho žiadať o zastavenie exekúcie.

Máme však za to, že aj pokiaľ by ste neodkázali na konkrétne ustanovenie Exekučného poriadku, podstatné je, ak v tomto návrhu uvedieťe, že ste zaplatili, kedy ste zaplatili, a priložíte o tom doklad a budete žiadať, aby preto súd zastavil exekúciu.

Vzor návrhu na zastavenie exekúcie nájdete tu:

http://www.e-pravo.sk/agreements/view/61/navrh-na-zastavenie-exekucie

 Keď súd rozhodne o zastavení exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trovy exekúcie. Podľa § 203 ods. 1 EP „Ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.“ To prichádza do úvahy najmä v prípadoch, kedy oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie, hoci na to neboli splnené predpoklady, napr. preto, že pohľadávka bola už predtým uhradená, čo by mohol byť presne Váš prípad. V každom prípade Vám odporúčame v návrhu na zastavenie exekúcie sa o toto ustanovenie oprieť a žiadať súd, aby zaviazal na úhradu trov exekúcie oprávneného, nie Vás.

Je treba uviesť, že súčasťou vymáhaného nároku spravidla nie je len dlžná suma, ale aj napr. úroky z omeškania a trovy konania (pred Okresným súdom R. Sobota). Preto je dôležité, aby ste sa presvedčili, že ste uhradili naozaj celú dlžnú sumu tak, ako Vám to bolo uložené v rozsudku.  Ak tomu tak nie je, je možné, že exekúcia je vedená len napr. kvôli úrokom z omeškania, ktoré ste neuhradili, prípadne kvôli trovám. To však už bez detailného oboznámenia sa s prípadom nevieme posúdiť.

Záverom zhrňujeme:

Odporúčame Vám zabezpečiť si doklad preukazujúci úhradu celej dlžnej sumy a jej príslušenstva tak, ako to bolo určené v rozsudku a následne:

- obrátiť sa na súd a bezodkladne žiadať zastavenie exekúcie

- obrátiť sa aj na exekútora, preukázať sa mu týmto dokladom a žiadať, aby vydal príkaz na odblokovanie účtu. Podľa § 96 ods. 4 EP exekútor môže vydať príkaz na odblokovanie účtu z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Zákon síce tieto dôvody konkrétne nevymedzuje, avšak  domnievame sa, že skutočnosť, že suma, pre ktorú sa vedie exekúcia, bola uhradená, by takýmto dôvodom mohla byť. Rozhodnutie je však na exekútorovi.

Tiež Vám odporúčame žiadať od exekútora vyčíslenie dlhu, aby sa vyjasnilo, či bola v roku 2003 Vami uhradená celá dlžná suma a pre akú sumu sa vlastne exekúcia vedie.

Po tom, čo dosiahnete zastavenie exekúcie rozhodnutím súdu, môžete sa sám banke preukázať týmto rozhodnutím a žiadať odblokovanie účtu, ak takýto príkaz nevydá už skôr exekútor.

Pokiaľ by sa ukázalo, že k neoprávnenej exekúcii došlo nesprávnym postupom exekútora, máte možnosť podať naňho sťažnosť na Slovenskú komoru exekútorov a tiež sa domáhať náhrady škody (aj súdne), avšak máme za to, že je predčasné vyvodiť zo vzniknutej situácie takýto záver.

Opakujeme, že naša odpoveď vychádza výlučne z informácií Vami poskytnutných, pričom nepoznáme obsah listiny doručenej exekútorom, či išlo alebo nešlo o Upovedomenie o začatí exekúcie, nepoznáme dátum uhradenia dlžnej sumy ani dátum podania návrhu na vykonanie exekúcie Dopravným podnikom, znenie samotného rozsudku a pod. Preto Vám odporúčame celý prípad konzultovať aj osobne s advokátom v mieste Vášho bydliska, ktorý Vám po preštudovaní si všetkých podkladov bude vedieť v prípade Vášho záujmu poskytnúť hĺbkovú analýzu celého prípadu.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

23.10.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje