Možnosť skrátenia pracovného času zdravotnej sestry

Otázka:

Dobry deň, som poskytovateľkou zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo ako fyzická osoba.Chcela by som sa informovať:v ambulancii zamestnávam zdravotnú sestru s dĺžkou praxe 33 rokov, ktorá bola uznaná sociálnou poisťovňou ako čiastočná invalidná dôchodkyňa. Otázka: môžem jej po dohode s ňou zmeniť pracovnú dobu z 8 na 6 hodín denne?(eventuálne na 4 hodiny?)Teda len na čas ordinačných hodín?Je nutné na zvyšné 2 hodiny zamestnať niekoho iného i napriek tomu, že zvyšné 2 hodiny pracovej doby sa už neordinuje?Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne možnosti skrátenia pracovného času zamestnankyne a prípadnej povinnosti zamestnania ďalšej osoby Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Zmena pracovného času predstavuje zmenu pracovných podmienok, a táto je v súlade s § 54 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „Zákonník práce“) možná len po dohode zamestnávateľa so zamestnancom. Vzor dohody o zmene pracovných podmienok nájdete tu: http://www.e-pravo.sk/agreements/view/19/dohoda-o-zmene-pracovnych-podmienok.

Zdôrazňujeme, že zmena pracovných podmienok sa musí zakladať na dohode, zamestnankyňa nie je povinná na zmenu pristúpiť, rovnako ako Vy nie ste oprávnená túto zmenu jednostranne nariadiť.

V zmysle § 8 zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZPZS“) zdravotnícke zariadenia musia byť personálne zabezpečené a materiálno-technicky vybavené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade so svojím odborným zameraním. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení stanovuje Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. V zmysle uvedeného výnosu  vo všeobecnej ambulancii pre dospelých a všeobecnej ambulancii pre deti a dorast personálne zabezpečenie tvoria

a)      lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo;

b)      sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva.

Podľa § 79 ZPZS je poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie. V zmysle uvedeného teda zákon stanovuje poskytovateľovi zdravotníckej starostlivosti povinnosť personálneho zabezpečenia podľa konkrétnych požiadaviek konkrétneho zdravotníckeho zariadenia, avšak za dodržania podmienok stanovených zákonom.  Pre výkon zdravotnej starostlivosti predmetného zdravotníckeho zariadenia všeobecne záväzný právny predpis stanovuje požiadavku lekára a zdravotnej sestry s príslušnou špecializáciou. Ako by malo byť personálne zabezpečenie zmluvne realizované, či povinnosť zamestnania zdravotnej sestry po celú dobu výkonu zdravotnej starostlivosti nie je zákonom či výnosom upravené.

Záverom zhrňujeme:

Skrátenie pracovného času zdravotnej sestry je možné na základe obojstrannej dohody o zmene pracovných podmienok uzatvorenej podľa § 54 Zákonníka práce. ZPZS stanovuje poskytovateľovi zdravotníckej starostlivosti povinnosť personálneho zabezpečenia zdravotníckeho zariadenia v súlade s jeho požiadavkami. Pokiaľ bude po skrátení pracovného času zdravotnej sestry i naďalej zabezpečovaný riadny výkon zdravotnej starostlivosti, máme za to, že nie je potrebné zamestnávať ďalšiu osobu, ktorá by tento zvyšný pracovný čas pracovným výkonom pokryla.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk 

11.02.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje