Zastavenie exekúcie

Otázka:

Dobrý deň,prosím o nasledovnú radu.Dcéra si v roku 2009 zobrala v Pohotovosti s.r.o. úver vo výške 350Euro,nakoľko nesplatila 4x splátku, po rôznych vyhrážkach, požadovali splatiť naraz celú výšku dlhu.Dcéra začala splácať 50Euro mesačne,čo nebolo nič platné. V novembri 2011 prišla z RVD platobná poukážka vo výške 2020Euro,splatiť ihned.Dcéra to nemá z čoho zaplatiť.Dňa 19.1.2012 prišiel z OS-Zvolen dopis, že exekúcia sa zamieta.Rozhodnutie bolo vystavené 8.4.2011 Nie je nám jasné,či má dcéra splácať 2020Euro,alebo len tú sumu ktorá bola exekútorom určená v roku2011.Aké sú povinnosti povinného po zastavení exekúcie. Ďakujem za odpoved.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom exekúcie Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Vo svojej otázke uvádzate, že Vám z OS Zvolen bol doručený dopis, že sa exekúcia zamieta. Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) (ďalej len „EP“) však nepozná pojem „zamietnutie exekúcie“. EP hovorí iba o:
a. zamietnutí žiadosti o udelenie poverenia exekútorovi (krátke vysvetlenie: exekútor, na ktorého sa oprávnený obrátil s návrhom na vykonanie exekúcie proti povinnému môže túto exekúciu vykonať len v prípade, ak je mu udelené súdom poverenie na vykonanie exekúcie. O toto poverenie exekútor žiada súd, ktorý ho môže buď udeliť alebo zamietnuť. Ak udelenie poverenia zamietne, fakticky to znamená, že exekútor sa ani nedostane k tomu, aby zqčal reálne vykonávať exekúciu - zisťovať majetok povinného, speňažovať ho atď. Keď je uznesenie súdu o zamietnutí žiadosti právoplatné, súd exekúciu zastaví).
b. zamietnutí námietok proti exekúcii (povinný môže voči exekúcii vzniesť námietky do 14 dní odo dňa doručenia Upovedomenia o začatí exekúcie).

Predpokladáme, že námietky voči exekúcii ste nepodali (písm. b), avšak z Vašej otázky nevyplýva jasne, či dopis, ktorý Vám bol z OS Zvolen doručený, bol práve rozhodnutím súdu o zamietnutí žiadosti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi (písm. a).

V ďalšom texte sa pýtate na postup povinného po zastavení exekúcie, čo môže nasvedčovať tomu, že Vám bolo doručené uznesenie o zastavení (nie zamietnutí) exekúcie. K zastaveniu exekúcie môže dôjsť len zo zákonom stanovených dôvodov, a to:
a) exekúcia sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným,
b) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným,
c) zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie,
d) exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona
e) bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu,
f) po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané,
g) exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať,
h) majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,
i) oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie,
j) pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom.

Exekúciu môže súd zastaviť aj vtedy, ak to vyplýva z iných ustanovení Exekučného poriadku alebo osobitného zákona.

Ak Vám bolo doručené uznesenie OS Zvolen o zastavení exekúcie, neuvádzate dôvod, prečo k nemu došlo.

Pokiaľ ide o postup pri zastavení exekúcie, keď súd vydá rozhodnutie o zastavení exekúcie z dôvodov podľa písm. a), b), f) až h), proti takému rozhodnutiu je možné podať odvolanie. Proti rozhodnutiu o zastavení z exekúcie z ostatných vyššie vymenovaných dôvodov sa odvolať možné nie je. Nech už je dôvod zastavenia exekúcie akýkoľvek, pre všetky platí, že po tom, čo rozhodnutie o zastavení exekúcie nadobudne právoplatnosť (t.j. keď uplynie lehota na odvolanie resp. keď sa odvolaniu nevyhovie), už v tejto exekúcii nie je možné pokračovať, teda sa pohľadávka voči povinnému ďalej nevymáha. Exekútor vráti udelené poverenie na vykonanie exekúcie súdu.
Z pohľadu povinného a jeho povinností v prípade zastavenia exekúcie je dôležité uviesť, že v rozhodnutí o zastavení exekúcie súd určí, kto a v akej výške platí trovy exekúcie (trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie). Ak je povinnosť platenia trov uložená povinnému, musí ich tento uhradiť (aj keď exekúcia ako taká sa zastavuje). Neuvádzate, či v rozhodnutí, ktoré Vám bolo doručené, bol uvedený nejaký výrok súdu ohľadne trov exekúcie.

Keďže nepoznáme právnu povahu a obsah listín, ktoré Vám boli doručené, či už zo súdu, od exekútora alebo od spoločnosti na vymáhanie pohľadávok, a tieto dokumenty sme nevideli, nie sme spôsobilí Vám poradiť, čo a v akej výške máte splácať. Keďže občianska poradňa portálu e-pravo.sk je zameraná na poskytovanie všeobecných právnych rád, vo Vašom prípade Vám odporúčame obrátiť sa osobne na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý po prezretí všetkých relevantných dokumentov Vám bude vedieť náležite poradiť.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

08.02.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje