Speňaženie spoluvlastníckeho podielu v konkurze

Otázka:

Dobry den,

Mam takyto problem:

Na fyzicku osobu bol vyhlaseny kokurz. Do majetku jej patri aj dom, ktory vlastni s bratom. Na tomto dome ma pravo dozivotneho byvania ich matka, ktora tam sama byva. Kedze sa majtok v konkurze spenazuje, predkupne pravo ma brat, ktory ho vsak odmietol. Chcem sa spytat co sa da dalej robit. Ci predavat polovicu domu aj s tarchou, alebo sa to da nejakou sudnou cestou vysporiadat.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne predaja spluvlastníckeho podielu k domu v rámci konkurzu fyzickej osoby Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Pri konkurze, či už na právnickú alebo fyzickú osobu, je nutné postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) . Je tiež treba mať na zreteli účel konkurzu, ktorým je uspokojenie veriteľov dlžníka, a to speňažením jeho majetku v čo najkratšom čase, s vynaložením čo najnižších nákladov pri získaní čo najvyššieho výťažku.

Zákon o reštrukturalizácii jasne zakotvuje v § 93 ods. 1 ZKR, že „V prípade speňažovania majetku, ku ktorému sa viaže zákonné predkupné právo alebo predkupné právo zriadené ako vecné právo, správca písomne ponúkne predmet predkupného práva za podmienok ustanovených osobitnými predpismi tomu, kto je z predkupného práva oprávnený; ak osobitný predpis neustanovuje kratšiu lehotu, správca nie je týmto predkupným právom viazaný, ak oprávnený predkupné právo nevyužije do 60 dní od doručenia písomnej ponuky.“

 Vo Vašom prípade došlo k odmietnutiu využitia predkupného práva. ZKR ani iný právny predpis neustanovuje správcovi nijakú ďalšiu povinnosť týlajúcu sa nehnuteľnosti (v tomto prípade spoluvlastníckeho podielu na rodiinnom dome) pred tým, než pristúpi k jej speňaženiu. V zmysle § 92 ods. 6 ZKR speňaží správca nehnuteľnosť dražbou.

Čo sa týka „iného vysporiadania nejakou súdnou cestou“, i keď z Vašej otázky nie je zrejmé, aký spôsob vysporiadania máte na mysli (o aké usporiadanie vzťahov k nehnuteľnosti máte záujem), treba povedať, že jedným z účinkov vyhlásenia konkurzu podľa § 47 ZKR  je, že:

  1. Všetky prebiehajúce súdne a iné konania, týkajúce sa majetku podliehajúeho konkurzu, sa prerušujú
  2. Nijaké nové súdne a iné konania týkajúce sa tohto majetku nemôžu začať, iba ak na návrh samotného správcu, návrhom podaným voči správcovi v súlade so ZKR (to je napr.  žaloba o vylúčenie určitej veci zo súpisu majetku) alebo z podnetu orgánu príslušného na konanie (napr. súdu, katastra nehnuteľností a pod), pričom účastníkom konania namiesto úpadcu (dlžníka) je správca.

Z uvedeného vyplýva, že prípadné súdne konanie by musel začať sám správca svojim návrhom. Avšak podľa nášho názoru nijaké súdne konanie tak či tak neprichádza do úvahy a v tomto prípade pravdepodobne dôjde k predaju spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti. Nie je nám zrejmý iný spôsob, ako by sa dali vzťahy k nehnuteľnosti usporiadať pri zachovaní práva vecného bremena (predpokladáme že na jeho zrušení nie je záujem) a súčasne pri zachovaní účelu konkurzu. Upozorňujeme, že spoluvlastnícky podiel bude prevedený aj s ťarchou len v prípade, ak právo vecného bremena (doživotného bývania v dome) je zapísané v katastri nehnuteľností, t. j. má povahu vecného práva. Pokiaľ bolo dohodnuté len zmluvne medzi súčasným spoluvlastníkom a oprávnenou z vecného bremena (matkou) bez toho, že by bolo zapísané v katastri nehnuteľností, zaväzuje len ich a na nového spoluvlastníka nehnuteľnosti neprejde.

Pre úplnosť dodávame, že pokiaľ sa nepodarí majetok v konkurze speňažiť, správca ho môže vylúčiť zo súpisu majetku, čo oznámi v Obchodnom vestníku. Ak oňho následne prejaví záujem niektorý z veriteľov dlžníka, správca prevedie majetok na tohto veriteľa (ak by o tento majetok požiadalo dokonca viac dlžníkových veriteľov, správca ho prevedie na toho z nich, kto ponúkne najlepšie podmienky). Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu, teda k jeho predaju nedôjde. To však uvádzame len pre Vašu informáciu, nakoľko nie je možné predvídať, či k takejto situácii dôjde (t. j. či bude záujem o kúpu spoluvlastníckeho podielu k domu s prípadnou ťarchou).

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

06.12.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje