Exekúcia predajom spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti

Otázka:

dobrý deň, moja otázka sa týka exekučného konania... som spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ktorú som nadobudol po dedičskom konaní. Nehnuteľnosť bola rozdelená medzi 4 osoby v pomere 70:10:10:10, moja je jedna desatina nehnuteľnosti, ako som sa dozvedel, tak väčšinový vlastník si urobil dlžoby, za ktoré mu hrozí exekúcia, mám sa obávať toho, že prídem o svoj podiel na nehnuteľnosti,keď vlastne ja som nehnuteľnosť dlžobou nezaťažil? ako sa vlastne postupuje v takýchto prípadoch? vopred ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne postupu v exekúcii predajom nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve Vám zasielame nasledovné stanovisko:

V prvom rade je potrebné upozorniť, že podľa § 37 ods. 3 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“)  proti inému než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, možno vykonať exekúciu, len ak sa preukázalo, že naňho prešla povinnosť z exekučného titulu.

Vzhľadom na uvedené – pokiaľ na Vás neprešla povinnosť (napríklad ste neprevzali dlh dlžníka, nie ste jeho ručiteľom a pod.) exekúcia bude smerovať len voči dlžníkovi  - povinnému v exekučnom konaní (uvedenému majiteľovi spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti, ktorý sa zadlžil). Exekútor bude môcť uspokojiť práva oprávneného len z majetku povinného – teda jedného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti.

Exekučný poriadok ako jeden zo spôsobov uspokojenia práv na peňažné plnenie upravuje i exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti. Práve tento spôsob bude prichádzať do úvahy vo Vašom prípade, nakoľko povinný – dlžník – je vlastníkom iba podielu na nehnuteľnosti, nie celej nehnuteľnosti.

V zmysle § 166 Exekučného poriadku o vykonaní exekúcie uvedeným spôsobom musí exekútor  upovedomiť aj spoluvlastníkov nehnuteľnosti. Ako spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môžete zabrániť predaju predmetného podielu na nehnuteľnosti, ak najneskôr do začiatku dražby nehnuteľnosti zložíte u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak budete jediným zo spoluvlastníkov, ktorý zložil túto sumu na účet exekútora, budete sa považovať za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, uskutoční sa dražba, kde budú dražiteľmi uvedení spoluvlastníci. V prípade ak toto právo nevyužijete Vy ani žiaden z ďalších spoluvlastníkov, prebehne dražba spoluvlastníckeho podielu.

V tejto súvislosti nas rámec Vašej otázky ešte uvádzame, že v zmysle § 139 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Ďalej platí, že súd môže zrušiť podielové spoluvlastníctvo na návrh niektorého spoluvlastníka, pričom prihliadne na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Preto ak by vo Vami uvedenom prípade došlo až k exekúcii predajom spoluvlastníckeho podielu, navrhujeme zvážiť jeho vydraženie niektorým zo spoluvlastníkov, nakoľko v prípade vydraženia treťou osobou môže dôjsť k situáciám, na ktorých nemusíte mať záujem (napr. zrušenie spoluvlastníctva súdom).

Pre úplnosť ešte spomenieme, že právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba uplatniť voči oprávnenému na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie podľa § 79 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení. Právom na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, je predovšetkým vlastnícke právo. V prípade, ak by súdny exekútor viedol exekúciu na napr. i na Váš podiel alebo na hnuteľné veci nachádzajúce sa v nehnuteľnosti, pričom ich vlastníkom by ste boli Vy a nie dlžník – máte právo podať návrh na vylúčenie vec z exekúcie voči oprávnenému.

Na záver zhrňujeme: Súdny exekútor je oprávnený viesť exekúciu iba voči povinnému v zmysle konkrétneho exekučného titulu (pozn. exekučný titul – rozhodnutie súdu, notárska zápisnica a ďalšie v zmysle § 41  Exekučného poriadku). V prípade exekúcie na spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, je súdny exekútor povinný zaslať upovedomenie o začatí exekúcie aj spoluvlastníkom nehnuteľnosti. Ako spoluvlastník požívate v zmysle exekučného poriadku určité oprávnenia a síce môžete do začiatku dražby podielu na nehnuteľnosti, zložiť sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť – v prípade, že tak neurobí žiaden z ďalších spoluvlastníkov, stávate sa vydražiteľom spoluvlastníckeho podielu, v prípade, ak sumu zložia viacerí spoluvlastníci, prebieha dražba v okruhu uvedených spoluvlastníkov.

V prípade, ak by skutočne došlo k exekúcii predajom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti, odporúčame prípadné ďalšie nejasnosti k Vášmu postupu vo veci konzultovať so súdnym exekútorom.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk  

26.11.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

6

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje