Podnikanie SZČO v byte a daňové uplatňovanie nákladov

Otázka:

Dobrý deň,
prosí Vás o právnu radu v nasledovnej situácii:
Som SZČO,vykonávam voľnú živnosť.
Žijem sama v jednoizbovom byte ,ktorý mám v osobnom vlastníctve.Byt využívam súčasne na účely podnikania (kontaktné miesto so zamestnancami,obchodnými partnermi,administratívno-ekonomický servis,technické zabezpečovanie vykonávania živnosti).
Moja otázka znie:Môžem ako majiteľ bytu-súkromná osoba previesť vlastníctvo bytu na seba-ako SZČO?Ak mám daňový doklad o zaplatení kúpnej ceny bytu,môžem túto sumu uplatniť vo výdavkoch v účtovníctve?Ako riešiť náklady spojené s užívaním bytu(voda,energie,služby)? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašich otázok Vám predkladáme nasledujúce stanovisko:

1. otázka:

Môžem ako majiteľ bytu - súkromná osoba previesť vlastníctvo bytu na seba ako SZČO?

 

Pod pojmom fyzická osoba sa v občianskom práve rozumie človek ako ľudská bytosť bez ohľadu na jeho štátne občianstvo (štátnu príslušnosť).

Takáto fyzická osoba – nepodnikateľ môže po splnení zákonom stanovených podmienok vystupovať v oblasti podnikania v rôznom právnom postavení, a to ako fyzická osoba – podnikateľ, samostatne zárobkovo činná osoba a pod.. Fyzická osoba – podnikateľ ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom, a to aj keď tento majetok nebol zahrnutý do podnikania.

Rozlišovanie fyzickej osoby - nepodnikateľa a fyzickej osoby - podnikateľa však nemá význam v oblasti nadobúdania vlastníckeho práva. Bez ohľadu na to, či nadobudne vlastnícke právo k veci fyzická osoba - nepodnikateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ, vždy ide o jednu a tú istú fyzickú osobu.

Prevod bytu z jednej osoby na druhú sa uskutočňuje dvojstrannými právnymi úkonmi, a to napr. kúpnou zmluvou, darovacou zmluvou a pod..

Dvojstrannosť právneho úkonu znamená, že na každej zo zmluvných strán vystupuje iný subjekt práva. Nakoľko vo Vašom prípade by sa jednalo o prevod vlastníckeho práva z Vás ako fyzickej osoby – nepodnikateľa na Vás ako fyzickú osobu - podnikateľa, nebola by splnená dvojstrannosť právneho úkonu, nakoľko by na oboch stranách vystupovala tá istá fyzická osoba. Z uvedeného dôvodu nie je možné previesť vlastníctvo bytu z Vás ako fyzickej osoby - nepodnikateľa na Vás ako fyzickú osobu - podnikateľa.

 

2. a 3. otázka:

Ak mám daňový doklad o zaplatení kúpnej ceny bytu, môžem túto sumu uplatniť vo výdavkoch v účtovníctve? Ako riešiť náklady spojené s užívaním bytu (voda, energie, služby)?

 

Na úvod predkladáme zákonnú definíciu daňového výdavku.

V zmysle § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení „Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 alebo 14 zákona o dani z príjmov.“

Ak si chce daňovník uplatniť výdavok súvisiaci s podnikaním v byte v účtovníctve, tento výdavok musí byť spojený s užívaním bytu a daňovník ho musí vynaložiť na dosiahnutie alebo udržanie príjmov z podnikania. Všeobecne uznateľnými výdavkami spojenými s využívaním nehnuteľnosti na podnikanie sú nájomné, energie, údržba priestorov a pod..

Ak chcete byt používať na účely podnikania, je to možné uskutočniť niektorým z nižšie uvedených spôsobov, a to podľa druhu živnosti, ktorú chcete v byte vykonávať.

 I.               Zmena účelu užívania bytu

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“) v § 2 ods. 1 ustanovuje, čo sa rozumie bytom. Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky.“

Z uvedenej zákonnej definície vyplýva, na aký účel je možné byt používať. Ak máte v záujme používať byt na iný účel ako je stanovený v zákone o vlastníctve bytov, je potrebné príslušný stavebný úrad požiadať o zmenu účelu užívania bytu.

V zmysle § 85 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby; na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 84.“

V žiadosti o zmenu účelu užívania bytu určíte, akú podlahovú plochu budete používať na podnikanie. Alikvotne si potom môžete uplatňovať výdavky v účtovníctve. Nakoľko vlastníte jednoizbový byt, tak ak má rozlohu napr. 35m2 a Vy vyčleníte z tohto bytu 9m2 na podnikanie, tak 25% z celkovej výšky výdavkov na byt si budete môcť zahrnúť do daňových výdavkov, tzn. 25% z výdavkov na energie, internet, telefón a pod.

Nadobúdaciu hodnotu bytu si však nebudete môcť v účtovníctve odpisovať.

 II.              Vyňatie bytu z bytového fondu

Taktiež je možné požiadať príslušný stavebný úrad o vyňatie bytu z bytového fondu. Ako žiadateľ by ste požiadali, aby bol byt vyňatý z bytového fondu. Byt by sa zmenil na nebytový priestor. V zmysle § 2 ods. 3 zákona o vlastníctve bytov Nebytovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu5) ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.“ Za iný účel ako podnikanie sa považuje napr. vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.

V takomto prípade by ste mohli celú hodnotu bytu zmeneného na nebytový priestor v účtovníctve odpisovať. Taktiež by ste si mohli uplatňovať všetky výdavky, ktoré by Vám v súvislosti s týmto nebytovým priestorom vznikli (energie, internet, maľovanie, údržba a pod.). V súvislosti s vyňatím bytu z bytového fondu a jeho premenou na nebytový priestor sú však spravidla spojené zvýšené náklady, a to vyššia daň z nehnuteľnosti, vyššie preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, prípadne môžu vlastníci bytov v bytovom dome schváliť poplatok za nadmerné používanie výťahu alebo za nadmerné znečistenie spoločných priestorov.


S pozdravom,

 

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

12.08.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

10

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje