Vymáhanie výživného pre maloleté dieťa

Otázka:

Dobrý deň, prosím o radu, ako mám postupovať ak mi bývalý manžel neplatí na dieťa, resp. platí veľmi nepravidelne. Aký dlhý čas môžem pýtať dlžné výživné, je na to nejaká premlčacia lehota? Stačí ak pôjdem za exekútorom? Problém je v tom, že on totiž má už ďalšie dieťa, a pracuje bez prac. zmluvy (načierno)a často mení zamestnania.
A ešte či sa skúma ja zárobok môjho terajšieho manžela v tejto súvislosti. Vďaka za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne dlžného výživného zaujímame nasledovné stanovisko:

I keď to vo svojej otázke výslovne neuvádzate, predpokladáme, že ide o maloleté dieťa a že bolo vydané právoplatné rozhodnutie ukladajúce Vášmu bývalému manželovi povinnosť platiť výživné.

Ak je tomu tak, je potrebné, aby ste sa obrátili na Vami vybraného exekútora (menný zoznam exekútorov nájdete tu: http://www.exekutor.sk/zoznamy.htm) a podali návrh na vykonanie exekúcie, keďže Váš bývalý manžel – povinný – dobrovoľne neplní to, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie súdu. K návrhu na vykonanie exekúcie treba pripojiť rovnopis rozsudku, ktorý mu uložil povinnosť platiť výživné, tento rozsudok musí byť opatrený tzv. doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Túto doložku Vám na rozsudku vyznačia na informačnom centre toho súdu, ktorý rozsudok vydal. K návrhu je treba pripojiť aj kolky v hodnote 16,50 eur ako poplatok za žiadosť o udelenie poverenia exekútorovi na vykonanie exekúcie. Vzor návrhu na vykonanie exekúcie si môžete zakúpiť tu: http://www.e-pravo.sk/agreements/view/47/navrh-na-vykonanie-exekucie

Pokiaľ ide o premlčaciu dobu, v zásade platí, že „Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. (§ 110 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ďalej len „OZ“). Avšak keďže výživné je opakujúcim sa plnením priznávaným v mesačných intervaloch, platí že „Úroky a opakujúce sa plnenia sa premlčujú v troch rokoch; ak však ide o práva právoplatne priznané alebo písomne uznané, platí táto premlčacia doba, len pokiaľ ide o úroky a opakujúce sa plnenia, zročnosť ktorých nastala po právoplatnosti rozhodnutia alebo po uznaní.“

Tu treba rozlišovať, či hovoríme o zameškanom výživnom – nejakej pevnej sume, ktorá bola v rozusdku určená, že ju má Váš bývalý manžel zaplatiť, alebo iba o pravidelných mesačných platbách výživného určených do budúcna.

Pokiaľ bolo v rozhodnutí určené, že Váš manžel má zaplatiť zameškané výživné za určitú dobu a toto výživné bolo v rozsudku vyčíslené pevnou sumou, môžete sa ho domáhať v rámci desaťročnej premlčacej lehoty plynúcej odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

Iná je situácia pri pravidelných platbách tzv. bežného výživného. Teda napr. ak rozhodnutie o určení výživného nadobudlo právoplatnosť 30.05.2010, bolo v ňom určené, že Váš bývalý manžel má platiť výživné vždy k 10. dňu mesiaca a splatnosť prvej nezaplatenej platby výživného bola povedzme 10.07.2010 (čiže bývalý manžel je v omeškaní od 11.07.2010), tak premlčacia doba je tri roky, čiže Vaše právo vymáhať túto platbu cez exekútora sa premlčí 11.07.2013. Premlčanie plynie osobitne pri každej platbe.

Pokiaľ ide o sociálnu a ekonomickú situáciu Vášho manžela, tak v zmysle § 62 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. Z. o rodine v platnom znení „obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.“ „Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. (§ 75 ods. 1 ZR). Pri určovaní výšky výživného sa teda prihliada na schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča, ktorý má výživné platiť a tiež na odôvodnené potreby oprávneného, teda dieťaťa (podľa jeho veku, navštevovaných školských inštitúcií, zdravotného stavu a pod.). V tejto súvislosti sa teda neskúma zárobok Vášho terajšieho manžela, nakoľko sa rozhoduje o vyživovacej povinnosti Vášho bývalého manžela a posudzujú sa jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery.

Pokiaľ sa situácia Vášho manžela zmenila v tom zmysle, že mu pribudla ďalšia vyživovacia povinnosť k maloletému dieťaťu, má právo podať návrh na zníženie výživného, v ktorom bude žiadať súd, aby prihliadol na zmenu jeho životných podmienok a okolností a znížil jeho vyživovaciu povinnosť. „Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery.“ (§ 78 ods. 1 ZR). Je na rozhodnutí súdu, či mu vyhovie. Dovtedy však je Váš bývalý manžel povinný platiť súdom určené výživné a vy máte právo si ho vymáhať, a to cestou exekútora v premlčacích dobách, ktoré sme uviedli.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

11.08.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

5

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje