Majetkové vyporiadanie spoločného nájmu bytu manželmi

Otázka:

Chcem sa spýtat na § 705/1 občianského zákonika ak sa stane výhradným uživatelom bytu bytového družstva po rozvode či som povinný zaplatit podiel bývalej manželke.Nájomná zmluva bola na oboch ale sa odstahovala z tohto bytu a teraz žiada polovicu z trhovej ceny.

Odpoveď:

Vaša bývala manželka má nárok na náhradu, ktorá zodpovedá výške jej spoluvlastníckeho podielu z trhovej ceny členského podielu v bytovom družstve, pretože na základe ustálenej judikatúry je hodnota členského podielu v stavebnom bytovom družstve ku dňu zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov („ďalej len BSM“), teda počas trvania manželstva, spoločným majetkovým právom manželov. Teda je súčasťou BSM.

Rozhodnutím súdu o zrušení práva spoločného nájmu a o zániku spoločného členstva v družstve nedochádza k jeho vyporiadaniu. Rozvedení manželia si môžu toto spoločné majetkové právo, teda BSM, do troch rokov od zániku manželstva vyporiadať:

  1. vrámci dohody o vyporiadaní BSM;
  2. rozhodnutím súdu na návrh podaný na súd v tejto trojročnej lehote niektorým z rozvedených manželov.

Ak do troch rokov od zániku manželstva zaniklo spoločné členstvo rozvedených manželov v družstve, môže sa po uplynutí tohto obdobia ten z rozvedených manželov, ktorý sa nestal členom družstva, úspešne domáhať voči druhému manželovi zaplatenia polovice hodnoty členského podielu titulom vyporiadania spoločného majetkového práva. Toto majetkové právo sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe. Premlčacia doba začína plynúť nasledujúci deň po dni, od ktorého uplynuli tri roky od zániku manželstva (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn.: 2M Cdo 21/2005). 

 

20.10.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje