Starosta ako sčítací komisár

Otázka:

Dobrý deň prajem,
prosím, v tomto období prebieha na Slovensku akcia "Sčítanie obyvateľov".
Chcem sa spýtať, môže by sčítacím komisárom samotný starosta obce? Na základe tejto činnosti si môže uzatvoriť dohodu o vykonaní práce, alebo prac. činnosti sám so sebou... na jednej strane ako zamestnávateľ na strane druhej - ako zamestnanec? Ďakujem za odpoveď i usmernenie.

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadne sčítacích komisárov Vám zasielame nasledujúce stanovisko:

Problematiku výkonu funkcie sčítacieho komisára upravuje zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v platnom znení (ďalej len „zákon o sčítaní“). Sčítacím komisárom podľa § 7 ods. 1 zákona o sčítaní môže byť štátny občan Slovenskej republiky, starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Sčítacích komisárov po ich predchádzajúcom súhlase vymenuje starosta, resp. primátor mesta.

Podľa nášho názoru, keďže zákon nestanovuje, že starosta je vylúčený z možnosti vykonávať funkciu sčítacieho komisára, nie je to zakázané, pokiaľ spĺňa podmienky pre výkon tejto funkcie v zmysle citovaného ustanovenia zákona o sčítaní. Pravdepodovne to bude prichádzať do úvahy najmä v menších obciach, kde bude potrebné zabezpečiť výkon tejto funkcie osobou odborne vyspelou, s komunikačnými zručnosťami a fyzicky schopnou na plnenie úloh súvisiacich so sčítaním. Tieto nároky kladie na sčítacích komisárov Metodický pokyn Štatistického úradu SR k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov z 3.2.2011. Upozorňujeme, že v zmysle tohto metodického pokynu výber sčítacích komisárov mal byť ukončený do 18.04.2011.

Pokiaľ ide o odmenu za výkon funkcie sčítacieho komisára, v zmysle § 7 ods. 6 zákona o sčítaní obec vyplatí odmenu sčítacieho komisára do 30 dní po ukončení činnosti sčítacieho komisára. Zákon o sčítaní nestanovuje, že je nevyhnutné za tým účelom uzatvárať dohodu o pracovnej činnosti, resp. vykonaní práce. Ak by sa takáto dohoda uzatvárala, neuzatváral by ju starosta sám so sebou, pretože na strane zamestnanca by vystupoval ako fyzická osoba, avšak na strane zamesrnávateľa by vystupovala príslušná obec ako právnická osoba, ktorej je starosta iba štatutárnym zástupcom.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

16.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje