Zlúčenie zamestnávateľa a ochranná doba tehotnej zamestnankyne na rodičovskej dovolenke

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu.
Momentálne som na rodičovskej dovolenke, ktorá mi končí dňom 22.5.2011 (vtedy moje dieťa dovŕši 3 roky). Čiže 23.5.2011 by som mala nastúpiť do práce. Ale kontaktovali ma z práce s tým, že spoločnosť sa počas trvania mojej rodičovskej dovolenky zlučovala a moje pracovné miesto bolo zrušené, takže mi nemajú čo ponúknuť. Nepriamo ma zamestnávateľ núti do ukončenia pracovného pomeru dohodou (s odstupným), čiže 23.5.2011 by som mala ukončiť pracovný pomer dohodou. Spomenuli mi aj možnosť klasickej výpovede, ale od tejto možnosti ma odhovárali, nakoľko mi počas trvania 3 mesačnej výpovednej lehoty nemajú ponúknuť akú prácu. Je tu ešte jedna vec, a síce, že som v 6-týždni tehotenstva (zatiaľ mi to doktor nepotvrdil, ale 17.5.2011, ak sa dovtedy nič nestane, by mi mal vystaviť materskú knižku). Podľa všetkého predpokladaný termín pôrodu by som mala 30.12.2011. Chcem sa preto informovať, či ma vôbec zamestnávateľ môže vyhodiť (ak som v ochrannej lehote), ak áno, tak či je pre mňa výhodné podpísať výpoveď dohodou alebo klasickú výpoveď s výpovednou lehotou. Či sa mám ísť po podpísaní výpovede hneď nahlásiť na úrad práce a či budem mať nárok na podporu v nezamestnanosti a tiež by ma zaujímalo, či budem mať potom nárok aj na materské a ak áno z čoho sa mi bude rátať? Alebo si mám počas evidencie na úrade práce platiť aj nemocenské poistenie? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Príjemný deň

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne skončenia rodičovskej dovolenky zaujímame nasledovné stanovisko:

Ochranná doba predstavuje zákonom presne vymedzené obdobie, počas ktorého je zamestnanec za istých stanovených okolností chránený pred tým, aby s ním zamestnávateľ jednostranne ukončil pracovný pomer výpoveďou (prípadne aj okamžitým skončením pracovného pomeru).

Podľa § 64 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) „Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

  1. v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,
  2. pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, keď bol zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením povolávacieho rozkazu alebo keď bol na výkon mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo mobilizačným oznámením, alebo ak bol zamestnancovi výkon mimoriadnej služby nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po jeho prepustení z tejto služby; to platí rovnako v prípade výkonu alternatívnej služby podľa osobitného predpisu,
  3. v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky,
  4. v dobe, keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie,
  5. v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu."

Z uvedeného vyplýva, že ste v ochrannej dobe teraz z dôvodu rodičovskej dovolenky a budete v nej aj z dôvodu tehotenstva, avšak len v prípade, že svoje tehotenstvo písomne oznámite zamestnávateľovi spolu s doložením lekárskeho potvrdenie. ZP totiž podľa § 40 ods. 6 za tehotnú zamestnankyňu považuje len zamestnankyňu, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie. Až od tohto momentu sa na Vás budú vzťahovať všetky ustanovenia Zákonníka práce upravujúce osobitné pracovné podmienky a právnu ochranu tehotných zamestnankýň, preto Vám odporúčame splniť si túto povinnosť čo najskôr.

Z dôvodu tehotenstva Vám teda zamestnávateľ nebude môcť dať výpoveď.

Upozorňujeme Vás, že ZP stanovuje aj prípady, na ktoré sa ochranná doba nevzťahuje, teda situácie, v ktorých je zamestnávateľ oprávnený tak či tak uplatniť voči zamestnancovi výpoveď:

"Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi

  1. z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a), (t. j. ak sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť)
  2. z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1); ak je daná zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu pred nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase tejto materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou,
  3. pre iné porušenie pracovnej disciplíny (§ 63 ods. 1 písm. e)), ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke,
  4. ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona."

Z Vašej otázky vyplýva, že došlo k zlúčeniu Vášho zamestnávateľa s inou spoločnosťou. Podľa § 69 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení „Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.“

Ak by spoločnosť, ktorá je Vašim zamestnávateľom, pri zlučovaní zanikla, znamenalo by to, že je naplnený dôvod podľa bodu 1 – zrušenie zamestnávateľa, ktorý by umožňoval zamestnávateľovi dať Vám výpoveď napriek Vašej prebiehajúcej rodičovskej dovolenke, resp. tehotenstvu.

Ak však Váš zamestnávateľ vystupoval v procese zlučovania ako tá spoločnosť, na ktorú prechádza imanie inej zanikajúcej spoločnosti (alebo viacerých spoločností), znamená to, že k jeho zrušeniu nedošlo, a tým pádom sa na Vás ochranná doba vzťahuje. Zo znenia Vašej otázky však usudzujeme, že Váš zamestnávateľ nezanikol, teda nebol zrušený.

Vzhľadom na vyššie uvedené a s ohľadom na to, že nedisponujeme úplnými informáciami o okolnostiach prípadu, predpokladáme, že sa na Vás bude vzťahovať zákaz výpovede.

Pokiaľ ide o Vaše ďalšie otázky ohľadne nároku na materské, evidencie na úrade práce, nemocenského poistenia a pod., v prípade Vášho záujmu Vám odporúčame obrátiť sa na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. príslušnú pobočku sociálnej poisťovne, kde Vám budú vedieť kvalifikovane poradiť. Napr. posúdenie nároku na materské a jeho výška závisí od veľmi špecifických okolností, dĺžky nemocenského poistenia počas pracovného pomeru, prípadné iných započítateľných dôb nemocenského poistenia a ďalších informácií, ktorými nedisponujeme.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

03.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje