Rodičovský príspevok, povinnosť matky platiť odvody

Otázka:

Dobry den, dcera bude mat 3 roky 20.10.2011 a od 1.9.2011 ju planujem dat do materskej skoly. Ako je to s poberanim rodicovskeho prispevku a hlavne s odvodmi do socialnej a zdravotnej poistovne, ked by som zostala doma az do 20.10.2011. Zamestnavatel suhlasil s rodicovskou dovolenkou do 20.10.2011. Bude pocas mesiacov sept-oktober platit za mna odvody stat alebo si ich budem musiet zaplatit sama? Dakujem za odpoved.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom vyplácania rodičovského príspevku a povinnosti matky platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne počas trvania rodičovskej dovolenky zaujímame nasledujúce stanovisko:

Otázka vyplácania rodičovského príspevku je komplexne riešená v zákone č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 513/2010 Z. z. (ďalej len „Zákon o rodičovskom príspevku“). V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 Zákona o rodičovskom príspevku „oprávnená osoba (rodič dieťaťa) má nárok na rodičovský príspevok, ak:

a.      zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a

b.      má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.“

Na účely citovaného ustanovenia sa dieťaťom rozumie dieťa do troch rokov veku, alebo dieťa do šiestich rokov veku (ak sa jedná o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo o dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov). Zákon o rodičovskom príspevku teda viaže nárok na vyplatenie tohto príspevku len na splnenie uvedených dvoch podmienok.

Ďalej podľa ustanovenia § 3 ods. 4 Zákona o rodičovskom príspevku „podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba (rodič dieťaťa) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou“. Z uvedeného teda vyplýva, že podmienka riadnej starostlivosti o dieťa je splnená aj v prípade, ak je dieťa zverené do starostlivosti materskej škôlky (právnickej osoby).

Čo sa týka zániku nároku na rodičovský príspevok, tak táto otázka je upravená v ustanovení § 6 ods. 2 Zákona o rodičovskom príspevku, podľa ktorého „nárok na rodičovský príspevok zaniká:

a.  od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek podľa § 3 ods. 2 (tri roky, resp. šesť rokov – pozn. redakcie);

b.  smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.“

Z uvedených skutočností vyplýva záver, že rodič dieťaťa má nárok na vyplatenie rodičovského príspevku až do momentu, kedy nenastane jedna zo skutočností podľa citovaného ustanovenia § 6 ods. 2 Zákona o rodičovskom príspevku, a to bez ohľadu na to, či sa tento rodič o dieťa stará osobne alebo je dieťa zverené do starostlivosti inej plnoletej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby (napr. MŠ).

Ohľadom povinnosti platiť odvody do zdravotnej poisťovne v zmysle ustanovenia § 11 ods.7 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov platí, že „štát je platiteľom poistného za fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok“. Z uvedeného vyplýva záver, že rodič dieťaťa nie je povinný platiť odvody do zdravotnej poisťovne počas celého obdobia, čo poberá rodičovský príspevok, teda najčastejšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Obdobne je táto otázka upravená aj v prípade odvodov do Sociálnej poisťovne. Tu sa však uplatňuje právna úprava zakotvená v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sociálnom poistení“). Podľa ustanovenia § 128 ods. 5 štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzickú osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, ak:

a.       dieťa má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky;

b.      fyzická osoba (rodič dieťaťa) nepoberá pravidelný mesačný príjem od svojho zamestnávateľa alebo zo samostatnej zárobkovej činnosti (živnosti);

c.       fyzická osoba (rodič dieťaťa)nedovŕšila vek na odchod do starobného dôchodku, resp. tejto osobe nebol priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok;

d.      fyzická osoba (rodič dieťaťa) podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu sústavnej starostlivosti o dieťa.

Z uvedeného teda vyplýva, že za súčasného splnenia uvedených podmienok bude odvody do Sociálnej poisťovne za rodiča, ktorý sa sústavne stará o dieťa odvádzať štát, a to až do doby, kedy sa tento rodič nevráti do svojho zamestnania po skončení rodičovskej dovolenky, resp. do doby, kedy tento rodič nezačne po skončení rodičovskej dovolenky opätovne prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť (živnosť).

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

11.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

7

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje