Vyporiadanie BSM podľa zákona

Otázka:

Dobrý deň,
zaujímalo by ma, ako máme postupovať s vysporiadaním majetku. S bývalou manželkou sme sa rozviedli pred viac ako troma rokmi, v manželstve sme spoločne nadobudli rodinný dom s pozemkami, ktoré chceme teraz predať. Zaujíma ma, aký podiel mám na daných veciach. Počas manželstva som v LV figuroval podielom 1/6 ( máme dve deti ) , mení sa na tomto podiele niečo, keď nedošlo k vysporiadaniu BSM a doba po rozvode je dlhšia ako 3 roky? Ako mám postupovať, keď bývalá manželka si stanovila nereálne sumy na predaj daného majetku?? Dom už dlhé roky stojí, ani ja ani ona ho nevyužíva, a logicky jeho cena z roka na rok klesá. Za odpoveď vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom veľkosti spoluvlastníckych podielov na veci po zániku BSM zaujímame nasledujúce stanovisko:

Otázka bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) a jeho prípadného vyporiadania je upravená v ustanovení § 143 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). V zmysle uvedených ustanovení Občianskeho zákonníka BSM zaniká ku dňu zániku manželstva.

Po zániku manželstva je však potrebné majetok, ktorý manželia počas trvania manželstva nadobudli vyporiadať. V prípade, ak sa na vyporiadaní BSM bývalí manželia nedohodli, alebo o tomto vyporiadaní nerozhodol súd, tak v tomto prípade dôjde k vyporiadaniu podľa pravidiel uvedených v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka:

„Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.“

Z uvedeného teda vyplýva záver, že v prípade nehnuteľností, ktoré bývalí manželia nadobudli počas trvania manželstva a BSM nebolo v trojročnej lehote vyporiadané dohodou alebo súdom, tak bývalí manželia sa stávajú podielovými spoluvlastníkmi danej nehnuteľnosti, pričom ich spoluvlastnícke podiely sú rovnaké. V prípade, ak sa v BSM nachádzal spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, tak po zániku BSM sa tento spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti rozdelí medzi bývalých manželov, a to rovným dielom.  

Konkrétne určenie veľkosti spoluvlastníckych podielov vo Vami opísanej veci však závisí od bližšieho posúdenia konkrétnych okolností tohto prípadu, ktoré nám však nie sú známe.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

10.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje