Následky neuhradenia dlhu v lehote splatnosti

Otázka:

Dobrý deň,
môj priateľ si v roku 2005 vzal úver zo SLSP v prepočte vo výške cca 3000 eur, od roku 2007 do 2009 bol ale vo výkone trestu, takže neplatil mesačne splátky. Začitkom tohto roku mu prišlo oznámenie od exekútora o podaní návrhu na začatie súdneho konania v tejto veci, snažil sa dohodnúť s exekútorom na splátkovom kalendári, keďže má záujem tento dlh vyrovnať, ale ten len sucho skonštatoval, že sa mal snažiť skôr, že vec už je postúpená súdu a on s tým už nič nemôže robiť.
Chcem sa preto spýtať, aká je pravdepodobnosť, že sa zo súdom bude dať dohodnúť na splátkovom kalendári, resp. aký trest by priateľovi hrozil ak by mu splátkový kalendár nebol umožnený a túto sumu by neuhradil jednorazovo?
Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.
Daniela

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne neuhradeného dlhu zaujímame nasledobné stanovisko:

Zo znenia Vašej otázky nie je celkom zrejmá súvislosť medzi súdnym konaním a činnosťou exekútora. Spravidla v prípade neuhradenia dlhu v termíne splatnosti veriteľ (v tomto prípade banková inštitúcia) podá návrh na začatie súdneho konania, súd vydá rozsudok, v ktorom dlžníka zaviaže dlh uhradiť a určí mu na to lehotu, a ak v tejto lehote dlh neuhradí, veriteľ má právo podať voči dlžníkovi návrh na vykonanie exekúcie. Následne celú vec preberá exekútor, ktorý zisťuje majetok dlžníka a vymáha aj proti vôli povinného dlh v prospech veriteľa.

Z Vašej otázky však vyplýva, že návrh na začatie súdneho konania podal exekútor. Pre presné pochopenie situácie by bolo potrebné detailnejšie sa oboznámiť so všetkými okolnosťami prípadu. Pokiaľ ide o dohodu o splátkach, takáto dohoda sa počas súdneho konania neuzatvára so súdom, ale môžu ju uzatvoriť veriteľ s dlžníkom. Táto dohoda môže mať povahu súdneho zmieru, ktorý následne musí schváliť súd. Prípadne je možné uzatvoriť mimosúdnu dohodu o urovnaní s tým, že veriteľ následne vezme späť návrh na začatie konania.

Počas exekučného konania, ktoré nasleduje po skončení súdneho konania, v súlade s § 56 ods. 9 zákona č. 233/1995 z. Z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení „Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje.“ Takáto dohoda je však možná len v exekučnom konaní, len so súhlasom oprávneného a uzatvára sa s exekútorom, nie so súdom, nakoľko súdne konanie je skončené a prebieha konanie exekučné.

Pokiaľ dlh dlžníka nie je uhradený v lehote splatnosti, nemá to za následok trestnoprávne dôsledky, nejde o trestný čin. Následkom neuhradenia dlhu v lehote splatnosti je právo veriteľa podať voči dlžníkovi žalobu, a prípadne aj návrh na začatie exekúcie. V dôsledku toho exekútor môže siahnuť na majetok dlžníka, a to v závislosti od toho, aký spôsob vykonania exekúcie zvolí – buď na jeho hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, finančné prostriedky uložené na účte v banke, mzdu alebo iný príjem a pod.

Pre podrobnejšiu analýzu prípadu a posúdenie Vašich možností v danej situácii Vám odporúčame obrátiť sa osobne na advokáta.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

08.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje