Premlčanie dlžného poistného na zdravotné poistenie za obdobie rokov 1996 a 1997

Otázka:

Dobrý deň, na zaklade dorucenia vykazu nedoplatkov zdravotna poistovna ziada dlh za obdobie 1996 a 1997,aky zakon sa na toto obdobie vzahuje premlcana doba. Dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadne dlžného poistného na zdravotné poistenie Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Vo Vami uvádzanom časovom období rokov 1996 a 1997 bol v účinnosti zákon č. 273/1994 Zb. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

V zmysle § 21 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení „právo predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti.“

Uvedené znamená, že v prípade, ak bolo poistné splatné v rokoch 1996 a 1997, právo zdravotnej poisťovne predpísať toto poistné rozhodnutím sa premlčalo v rokoch 2006 a 2007.

Avšak upozorňujeme na to, že podľa § 21 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení právo predpísať poistné sa nepremlčovalo v prípade, ak:

a.       Zamestnávateľ neprihlásil svojho zamestanca do poistenia

b.      Zárobkovo činná osoba alebo osoba uvedená v § 10 ods. 2 nesplnili oznamovacu povinnosť, hoci tak podľa zákona o zdravotnom poistení boli povinné urobiť.

Osobami podľa § 10 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení boli osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré
a) nie sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky
b) nie sú samostatne zárobkovo činné osoby na území Slovenskej republiky,
c) nie sú osobami, za ktoré platí poistné štát, Sociálna poisťovňa a orgán, ktorý priznáva, vypláca, zastavuje a odníma dávky nemocenského zabezpečenia podľa osobitného predpisu s výnimkou osôb vyňatých zo zdravotného poistenia podľa § 3 ods. 3 písm. b) a c) zákona o zdravotnom poistení.“

Ak ste teda v danom období spĺňali niektorú z vyššie uvedených charakteristík a z Vašej strany došlo k nesplneniu oznamovacej povinnosti, ktorú zákon ukladal, právo zdravotnej poisťovne predpísať Vám poistné a následne ho v trojročnej lehote od predpísania aj vymáhať (§ 21 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení) sa nepremlčalo.

Odporúčame Vám preto obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska a predložiť mu všetky relevantné podklady a informácie. Na základe zanalyzovania všetkých podrobných okolností bude následne možné posúdiť, či vo Vašom prípade došlo alebo nedošlo k premlčaniu práva zdravotnej poisťovne predpísať Vám poistné.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

21.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje