Pracovný čas tehotnej zamestnankyne a dávky sociálneho poistenia

Otázka:

Som zamestnaná v jednej firme ako upratovačka. Zostala som tehotná ale keďže zamestnávateľ chce znížiť pracovnú silu o jednu čiže by v tej firme zostala jedna upratovačka čo by nestíhali upratovať dve a nie to ešte jedna. A chce to riešiť tak, že jedna by robila celý mesiac sama a druhý neplatené voľno a opačne. Keže je to na jednu veľa, tak sme súhlasili s tým, že by nám skrátil pracovnú dobu na polovicu čiže každý deň by sme chodili na 4 hodiny. No a ja by som sa chcela opýtať či mi vôbec môže skrátiť pracovnú dobu ako tehotnej pretože aj v prípade , že by som zostala na Pn by som nedostala asi veľké nemocenské. A chcela by som od Vás radu či mu to mám v piatok podpísať tú zmluvu zo skrátenou pracovnou dobou či nebudem škodná a to vlastne ešte zarábam minimálnu mzdu.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne skrátenia pracovného času zaujímame nasledovné stanovisko:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) za tehotnú zamestnankyňu považuje v zmysle § 40 ods. 6 „zamestnankyňu, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie.“

V prvom rade Vám preto odporúčame, ak ste tak ešte neurobili, písomne informovať zamestnávateľa o svojom tehotenstve a doložiť aj príslušné potvrdenie, a to aj v prípade, ak o tom zamestnávateľ fakticky vie. Až od tohto momentu sa na Vás totiž vzťahujú príslušné ustanovenia Zákonníka práce o zvýšenej ochrane tehotných žien, predovšetkým zákaz výpovede podľa § 64 ods. 1 písm. c) ZP za predpokladu, že máte uzatvorený pracovný pomer na sobu neurčitú.

Pokiaľ ide o skrátenie pracovného času, takáto úprava je možná, avšak len po vzájomnej dohode zamestnávateľa a zamestnanca. Podľa § 49 ods. 1 ZP „zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.“ Pôjde o dohodu o zmene pracovných podmienok uzatvorenú podľa § 54 ZP. Zamestnávateľ Vám nemôže jednostranne nariadiť skrátenie pracovného času. Ak k dohode o skrátení pracovného času nepristúpite, nemôže voči Vám z toho dôvodu uplatniť výpoveď, nakoľko počas tehotenstva ste v ochrannej dobe. Samozrejme, ako sme už uviedli, iba za predpokladu, že ste mu tehotenstvo vyššie popísaným spôsobom oznámili.

Pokiaľ v súčasnosti pracujete povedzme 8 hodín denne a pracovný čas by sa Vám skrátil na 4 hodiny denne, pravdepodobne by s tým bolo spojené aj zníženie mzdy. To, č takéto zníženie by malo vplyv na výšku nemocenských dávok, ktoré vo Vašom prípade prichádzajú do úvahy – nemocenské a materské, zavisí od viacerých okolností.

Pokiaľ by ste počas tehotenstva pred nástupom na materskú zostali práceneschopnou, máte za zákonom stanovených podmienok nárok na nemocenské. Podľa § 37 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) „výška nemocenského zamestnanca je 55% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57, ak tento zákon neustanovuje inak.“

Podľa § 53 zákona o sociálnom poistení „výška materského je 60% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57.“

Kľúčovým pre posúdenie výšky Vašich dávok nemocenského poistenia, a to ako nemocenského tak aj materského, je teda zistenie denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia (§ 55 ods. 1 zákona o sociálnom poistení.)

Podľa § 54 ods. 1 zákona o sociálnom poistení „ak nemocenské poistenie trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku,v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, do dňa, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je kalendárny rok predchdázajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.“

Uvedené znamená, že ak ste boli najmenej od 01.01.2010 nepretržite nemocensky poistená a v roku 2011 Vám vznikne nárok na nemocenské alebo materské, rozhodujúcim obdobím vo Vašom prípade bude rok 2010 a príjem, ktorý ste v tom roku dosiahli a ktorý sa zahŕňa do vymeriavacieho základu. To znamená, že prípadné zníženie Vašej mzdy v roku 2011 by nemalo vplyv na výšku nemocenského / materského, na ktoré budete mať nárok, pretože podstatný bude príjem dosiahnutý v roku 2010, nie v roku 2011.

Z Vašej otázky však nevyplývajú všetky skutočnosti, ktoré sú podstatné pre posúdenie toho, či sa uvedené pravidlo bude na Vás vzťahovať alebo nie. Problematika výpočtu dávok sociálneho poistenia je totiž značne obsiahla a závisí od mnohých podmienok a okolností – napr. dĺžka trvania pracovného pomeru a tým pádom dĺžka trvania nemocenského poistenia, prípadné predchádzajúce dobrovoľné nemocenské poistenia a pod.). Ide skôr o problematiku účtovného charakteru, než právneho. Odporúčame Vám preto v tejto veci obrátiť sa s konkrétnymi informáciami na účtovného poradcu.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

14.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje