Zamietnutie žiadosti o invalidný dôchodok

Otázka:

Dobrý deň!

Som po operácii driekovej platničky. Na odporúčanie neurológa som požiadala o invalidný dôchodok. Posudkový lekár ma zaradil v zmysle zákona do oddielu E, položka 4. b) a určil mieru poklesu schopnosti zárobkovej činnosti na 35 %. Počas trvania PN na komisii mi tento istý lekár odporučil, vzhľadonm na vek a iné diagnózy, denzitometrické vyšetrenie. Zistili mi T-skóre 2,2. On sám mi pri posudzovaní miery invalidity povedal, že teraz mi môže hocikedy hociktorý stavec vypovedať službu.
Moja otázka znie: Nemal tento môj druh zdravotného postihnutia v zmysle zákona oddiel B položka 1. a) zvýšiť mieru poklesu o 10 % ? A nemala som mať mieru poklesu zárobku 35 % + 10 % = 45 % ?Veď podľa zákona pri posudzovaní "Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť". A myslím si, že moje T-skóre 2,2 má priamy vplyv na moje ochorenie chrbtice.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky k invalidnému dôchodku Vám zasielame nasledujúce stanovisko:

V zmysle § 184 zákona č. 461/2003  o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), sa Vašou žiadosťou o invalidný dôchodok začalo  dávkové konanie. 

Podľa § 70 zákona o sociálnom poistení  je poistenec invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

V zmysle § 153 zákona o sociálnom poistení lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár. Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia zahŕňa i posudzovanie poklesu pracovnej schopnosti.

Podľa §  209 zákona o sociálnom poistení sa rozhodnutie o žiadosti vydáva písomne, ak tento zákon neustanovuje inak. Rozhodnutie musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

V zmysle § 214  zákona o sociálnom poistení sa rozhodnutie účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, pokiaľ uvedený zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia. Ako účastník konania máte proti rozhodnutiu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne právo podať odvolanie, pokiaľ ste sa nevzdali odvolania písomne alebo ústne do zápisnice. Tento opravný prostriedok musíte podať do 30 dní od jeho oznámenia a to na zložke Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala.

Teda, v prípade, ak máte za to, že posudkový lekár nedostatočne zvážil uvedené zdravotné postihnutie a jeho vplyv na schopnosť zárobkovej činnosti a na základe tohto posudku, príslušná organizačná zložka rozhodla, máte voči tomuto rozhodnutiu právo sa odvolať.

Pre bližšie otázky Vám odporúčame obrátiť sa na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, kde Vám kompetentné osoby podajú informácie k ďalším krokom.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

07.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

13

25

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje