Trvanie práceneschopnosti zamestnanca a výpoveď z pracovného pomeru

Otázka:

dobry den chcela by som sa informovat moja sestra pracovala v cechach kde sa jej stal prac.uraz a tak nastupila na pn avsak odcestovala na slovensko tak pn v cechach musela ukoncit k dnu23.1.2011 ale od 24.1.2011 dostala pn na slovensku stym ze vybavila papiere o vyplacani v ceskej republike ale dnes jej prisla vypoved od 24.1.2011 ma narok na pn v cechach ked ju skoncila az 24.2.2011 stym ze ju poslala oneskorene kvoli nieakym papierom ktore potrebovala ale v osetreni chirurga bola hned a pn jej vystavili dodatocne od osetrenia na slovensku mozu jej poslat vypoved aj ked bola na pn dakujem vopred

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky k možnosti výpovede v pracovnom pomere počas práceneschopnosti Vám zasielame nasledujúce stanovisko:

Nakoľko je Vaša sestra zamestnankyňou v Čechách, je potrebné posúdiť aká legislatíva akého štátu sa na ňu vzťahuje.  V prípade ak sa pracovná zmluva riadi českým právom, resp. je miestom výkonu práce Česká republika, je príslušným český právny poriadok (určité výnimky platia pre zamestnania v doprave).

V prípade vystavenia dokladu o práceneschopnosti lekárom v zahraničí je tento povinný vyplniť jednotný európsky formulár- doklad „E 116 - Lekárska správa o pracovnej neschopnosti (choroba, materstvo, pracovný úraz, choroba z povolania)“. Na tomto formulári sú uvedené informácie týkajúce sa zdravotného stavu poistenca, ktorý ochorel na území iného členského štátu, ako v tom v ktorom je poistený. V prípade, ak lekár príslušného členského štátu dospeje k záveru, že zdravotný stav poistenca  zakladá pracovnú neschopnosť, slúži tento formulár poistencovi ako potvrdenie pracovnej neschopnosti, ktoré musí doručiť do troch dní Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa zašle spolu so žiadosťou o nemocenské (formulár E 115) inštitúcii, u ktorej je osoba poistená, v Čechách teda príslušnému orgánu Českej správy sociálneho zabezpečenia.

V súvislosti so začatím a ukončením dočasnej práceneschopnosti Vás upozorňujeme, že v zmysle § 64 ods. 1 písm. p) zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, je zamestnanec povinný „předat neprodleně zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (karantény), potvrzení o době jejího trvání a rozhodnutí o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a informovat zaměstnavatele předem o změně místa pobytu v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě náleží-li pojištěnci po uplynutí tohoto období v době dočasné pracovní neschopnosti nadále započitatelný příjem, též v období, po které mu v době dočasné pracovní neschopnosti náleží tento příjem.“

V zmysle § 53 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníka práce, zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, t.j. i v dobe keď je zamestnanec uznaný dočasne práce neschopným.

Z uvedeného dôvodu je potrebné posúdiť, či v deň podanej výpovede bola Vaša sestra práceneschopná. Teda je potrebné zistiť kedy bola ukončená práceneschopnosť v Čechách a kedy bola začatá na Slovensku.

Zákaz výpovede v ochrannej dobe sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi pre:

  1. organizačné zmeny, t.j. v prípade kedy sa zamestnávateľ ruší alebo sa premiestňuje (v oboch prípadoch stačí keď sa premiestňuje alebo ruší iba časť zamestnávateľa),
  2. dôvod, pre ktorý môže zamestnávateľ zrušiť pracovný pomer, pokiaľ sa nejedná o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnanca v dobe čerpania rodičovskej dovolenky,
  3. dôvody, pre ktoré by mohol zamestnávateľ so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre závažné porušenie pracovnej disciplíny, alebo pre závažné porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov vzťahujúcim sa k zamestnancom vykonávanej práci, alebo pre menej závažné porušovanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov vzťahujúcich sa k vykonávanej práci, pokiaľ bol v dobe posledných 6 mesiacov v súvislosti s porušením povinností vyplývajúcich z právnych predpisov vzťahujúcich sa k vykonávanej práci upozornený na možnosť výpovede.

Ak je výpovedným dôvodom jeden z vyššie uvedených, tento zákaz výpovede neplatí, preto je potrebné zistiť aký výpovedný dôvod uviedol zamestnávateľ.

Pokiaľ bola daná zamestnancovi výpoveď pre začiatkom ochrannej doby, bude výpovedná doba plynúť v ochrannej dobe, ochranná doba sa do výpovednej doby nezapočítava, pracovný pomer skončí až uplynutím ostávajúcej časti výpovednej doby po skončení ochrannej doby, avšak za predpokladu, že zamestnanec neoznámi zamestnávateľovi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám odporúčame kontaktovať Sociálnu poisťovňu, kde Vám kompetentné osoby podajú informácie, či potvrdenia, ktoré následne môžete predložiť zamestnávateľovi.

V prípade zistenia, že bol pracovný pomer ukončený v rozpore so zákonom, Vám odporúčame navštíviť advokátsku kanceláriu za účelom spísania návrhu na určenie neplatnosti výpovede.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

03.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje