Právo na užívanie cesty v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb

Otázka:

Dobrý deň,

som majiteľom pozemku v záhradkárskej oblasti. Na cestách pozemku máme odkupeny podiel. Cesta je zaznačená na katastrálnej mape,ako spevnená cesta. Majiteľka susedného pozemku si neželá,aby sme chodili na pozemok autom, nejazdime pred jej pozemkom, len si nadchádzame na ceste pred jej pozemkom,aby sme mohli nacuvať na náš pozemok. Nie sme jediný, kto tam jazdí autom,vadíme jej len my od začiatku,ako sme kúpili pozemok jej vždy niečo vadilo. Akonáhle sme odstránili na jej podnet jednu vec našla si druhú. Od začiatku jej vadí,že tam jazdíme autom. Ona tam chce mať trávnik a kôli tomu nás roky atakuje. Doteraz to bolo len verbálne. Pred mesiacom boli v ceste napichané klince, ostrou časťou nahor. Našťastie sme si to všimli, klince pozbierali a upozornili susedov. V piatok sme si našli vzduchovou zbraňou rozstrielanu lampu nad vchodom a výstrel smeroval z ich pozemku. Privolali sme policajnú hliadku a podali oznámenie na polícii na neznámeho páchateľa, keďže nemáme dôkaz, že to boli oni.

Moja otázka znie:
Môže suseda zakazovať pohyb motorového vozidla na spoločnej ceste? Nie sú vymedzené presne podiely na ceste.
Čo môžme spraviť,aby sa jej agresívne správanie nestupnovalo?
Nainštalovali sme exteriérové kamery,ale mám obavu o naše deti, keďže sa jedná o chatu nie sme tam každý deň a môže dôjsť pri jej agresívnom správaní k väčšej majetkovej ujme. Samozrejme ona vníma nás ,ako agresorov a konfliktných susedov.

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

K Vašej otázke ohľadom užívania prístupovej cesty v podielovom spoluvlastníctve, uvádzame nasledujúce stanovisko:

Vo Vašej otázke uvádzate, že k predmetnému pozemku (spoločnej prístupovej ceste) máte odkúpený podiel. Pokiaľ ide o výkon práv podielových spoluvlastníkov platí ustanovenie § 136 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“), z ktorého vyplýva (citujeme) § 136 (1) „Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. (2) Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové.“ § 137 (1) „Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.“

V otázke ste síce neuviedli, či aj problémová suseda, ktorú spomínate, má na spoločnej prístupovej ceste spoluvlastnícky podiel, avšak vzhľadom na skutkový stav, ktorý ste popísali, predpokladáme, že má, preto pri formulovaní našej odpovede budeme vychádzať z tejto skutočnosti.

Zo znenia ustanovenia § 137 ods. 1 OZ vyplýva, že veľkosť podielu toho-ktorého podielového spoluvlastníka k spoločnej veci vyjadruje len mieru, akou sa ako podielový spoluvlastník podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Právna úprava však nepozná tzv. delené spoluvlastníctvo (t.j. že by ste mali určený konkrétnu časť pozemku, ktorú môžete užívať), pretože podiel všetkých spoluvlastníkov k tej istej veci (vo vašom prípade pozemku – prístupovej cesty) je ideálnym podielom. Počas trvania spoluvlastníctva preto nie je známe, ktorému spoluvlastníkovi patrí tá-ktorá časť spoločnej veci.

Aj v zmysle právnej vedy platí, že každý z podielových spoluvlastníkov je spoluvlastníkom celej spoločnej veci a ako vlastník je v medziach zákona oprávnený spoločnú vec držať, užívať, požívať jej plody a úžitky a nakladať s nimi, pričom v zmysle ustanovenia § 137 ods. 1 OZ mieru jeho práv a povinností k spoločnej veci vyjadruje jeho spoluvlastnícky podiel. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu je teda rozhodujúca len napr. v prípade predaja tohto pozemku, (kedy by sa kúpna cena rozdelila medzi spoluvlastníkov podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov), alebo v určení rozsahu povinnosti podielových spoluvlastníkov platiť daň z nehnuteľností (v pomere určenom podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov).

Čo sa týka užívania spoločného pozemku, tak platí, že v zásade každý zo spoluvlastníkov je oprávnený tento pozemok užívať a vstupovať naň, pokiaľ medzi spoluvlastníkmi nebolo dohodnuté inak, resp. ak tomu nebráni iná skutočnosť (napr. prenájom celého pozemku inej osobe).

Z uvedeného teda vyplýva, že pokiaľ ste sa s ostatnými podielovými spoluvlastníkmi (vrátane problémovej susedy) nedohodli inak, žiaden z ostatných spoluvlastníkov cesty Vám nemôže brániť v užívaní spornej časti pozemku (na ktorú si nadchádzate autom pri vchádzaní na vlastný pozemok).

Vo vzťahu k možnej obrane proti agresívnemu správaniu Vašej susedy uvádzame, že v prípade, ak Vám bude suseda spôsobovať ďalšie škody na majetku alebo sa Vám nejakým iným spôsobom vyhrážať, obávame sa, že Vašou jedinou možnosťou je obrátiť sa na príslušný orgán činný v trestnom konaní, t.j. políciu, ktorá bude danú situáciu ďalej riešiť.

Nad rámec uvedeného vo vzťahu k exteriérovým kamerám, ktoré máte nainštalované na Vašom dome/chate dodávame, že záznamy z týchto kamier môžete v prípade potreby poskytnúť polícii ako dôkaz. Avšak dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade monitorovania vonkajšieho, verejnosti prístupného priestoru (pokiaľ je tento priestor prístupný verejnosti, t.j. nie je oplotený a môže sa naň dostať akákoľvek tretia osoba) kamerovým systémom, je Vašou zákonnou povinnosťou tento priestor zreteľne označiť nápisom o monitorovaní, aby ste sa tak vyhli ďalším prípadným problémom. 

Keďže pri spracovávaní odpovede sme vychádzali výlučne zo znenia Vašej otázky a nemali sme k dispozícii podrobnejšie informácie, na záver Vám v prípade ďalších nejasností odporúčame, aby ste sa v tejto záležitosti obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, informovali ho o všetkých podrobnostiach a predložili mu všetky podklady, ktoré máte k dispozícii. Advokát následne celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.

S pozdravom,

Tím ADVOKATnaWEBE.sk

28.03.24

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje