Reštitúcia majetku po presídlených predkoch

Otázka:

Dobrý deň. Som občianka SR. Starý otec s rodinou v marci r. 1947 sa presťahovali do ZSSR spolu s inými občanmi Československa za podmienok jednorazového aktu štátu ako pri Dohode medzi vládou Československa a vládou ZSSR o vzájomnom presidleni občanov z 10.7.1946, nakoľko bol rusinskej národnosti . Nehnuteľný majetok bol ponechaný podľa článku 17 a 18 do ochrany štátu. Nárokujem na vrátenie pôdy a lesu ako dedička podľa zákona. Odvolavam sa na to, že nasledujúce legislatívné úpravy ohľadom podmienok presťahovania a nakladania s majetkom na rodinu starého otca sa nevzťahujú, nakoľko v Dohode o vzájomnej výmene občanov Československa a občanov českej a slovenskej národnosti bývalej Volynskej hubernii ZSSR zo dňa 10.07.1946
sa jednalo o občanoch ruskej, ukrajinskej a bieloruskej národnosti pôvodom z bývalých Ruskej monarchie a ZSSR. Rodina starého otca pôvodom z Československa , národnosť rusínska.
Stary otec sa presťahoval v marci 1947. Ďakujem za vysvetlenie.

Odpoveď:

Dobrý deň prajeme,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne.

 

Nehnuteľný majetok občanov ČSSR, ktorí boli presídlení do ZSSR na základe Vami uvádzanej dohody, riešil zákon č. 183/1950 Sb. o majetku zanechanom na území Československej republiky osobami, ktoré optovali pre Zväz sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie.

V zmysle § 2 ods. 1 cit. zákona prešlo vlastnícke právo na Československý štát.

 

Po páde komunizmu boli prijaté spolu 2 reštitučné zákony, na základe ktorých bolo možné žiadať o vrátenie poľnohospodárskej a lesnej pôdy, a to:

  •     zákon č.   229/1991 Sb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku;
  •     zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých  opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

 Obe právne predpisy umožňovali reštitúcie prevodu majetku vykonaného podľa zákona č. 183/1950 Sb., to jest majetku osôb presídlených do ZSSR.

 Podľa aktuálnej ustálenej súdnej praxe v SR (napr. rozhodnutím Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/205/2009) sa osoby, ktoré mohli požiadať o reštitúciu majetku podľa daných predpisov (zákon č. 229/1991 a zákon č. 503/2003) t.j. spĺňali podmienky na uplatnenie reštitučného nároku, mali domáhať navrátenia majetku podľa predmetných predpisov a podanie žaloby podľa všeobecných predpisov (žaloba na určenie práva resp. že vec patríd o dedičstva po predkovi) už nie je možné.

 

Dôležité teda je, či ste v čase účinnosti daných predpisov a lehote týmito predpismi stanovenej uplatnili reštitučný nárok na vrátenie majetku po Vašich predkoch. Ak ste nespĺňala niektoré z podmienok na uplatnenie si nároku podľa daných predpisov (napr. ste nemali trvalý pobyt na území SR v danom čase), je možné sa domáhať navrátenia pozemkov žalobou na určenie vlastníckeho práva resp. toho, že vec patrí do dedičstva na príslušnom súde. Treba uviesť, že pokiaľ tieto pozemky nie sú vo vlastníctve osoby oprávnenej na ich vydanie v zmysle reštitučných zákonov (obec, družstvo a pod.), ale už boli prevedené iným osobám, v súdnom konaní sa bude skúmať dobromyseľnosť nadobudnutia vlastníckeho práva týchto tretích osôb. Pokiaľ sa preukáže ich dobromyseľnosť (pozri k tomu rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 549/2015 zo 16. mar­ca 2016), žaloba môže byť aj napriek svojej relevancii zamietnutá z dôvodu ochrany dobromyseľného nadobúdateľa.

 

Ak ste spĺňali podmienky na uplatnenie reštitučného nároku v lehote určenej danými predpismi, a neuplatnili si nárok podľa daných predpisov, žaloba s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou nebude úspešná, pričom neexistuje ani iný prostriedok nápravy.

 

V prípade riešenia navrátenia majetku je potrebné v prvom rade presne zistiť, čo sa s ním stalo (napr. z pozemkovej knihy), následne zanalyzovať možnosť/nemožnosť aplikácie reštitučných zákonov na Váš prípad a až tak navrhnúť vhodné právne riešenie. S týmto Vám odporúčame sa obrátiť na advokáta v blízkosti Vášho bydliska, ktorý Vám odborne poradí a pomôže s ďalším postupom.

 

S pozdravom,

tím AdvokatnaWebe.sk

 

08.12.23

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje