Neplatnosť zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Otázka:

Dobrý deň

Družstvo, ktoré hospodári v šiestich obciach na okolí má uzatvorené nájomné zmluvy od 1.1.2008 na dobu neurčitú, najmenej však na 10 rokov.
Určitá časť vlastníkov teda podala k 30.10. písomnú výpoveď nájomnej zmluvy a vyzvala družstvo k vráteniu pôdy k 1.1.2018.
No časť vlastníkov zastáva názor, že pokiaľ v obci prebehla v roku 2014 ROEP-ka, dané zmluvy už považujú za neplatné. A to z dôvodu neaktuálnosti prílohy zmluvy, nakoľko sa menili čísla parciel a čísla LV. Pozemkové úpravy však ešte neprebehli.

Je možné považovať zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov po skončení ROEP za neplatnú a žiadať o jej vydanie už od 1.1.2017 ?

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky Vám zasielame nasledovné stanovisko:

V zmysle § 14 ods. 8 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového spoluvlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v platnom znení "dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam a registrácia vinohradov podľa osobitného predpisu. Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných nehnuteľností, má právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku za podmienok, ktoré sú dohodnuté pri nájme pôvodných nehnuteľností, a to na výmeru nových pozemkov zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých nehnuteľností, upravenú podľa § 13 ods. 1."

Z uvedeného vyplýva, že pôvodné zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov zanikajú. Pokiaľ družstvo plní svoje záväzky riadne a včas, má právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy za podmienok pôvodne dohodnutých a na výmeru nových pozemkov zodpovedajúcu výmere pôvodných, upravenú podľa rozdeľovacieho plánu, o ktorom pojednáva § 13 ods. 1 v spojení s § 12 ods. 9 citovaného zákona.

Ak si však družstvo svoje záväzky z pôvodnej nájomnej zmluvy riadne a včas neplní, právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy nemá.

 S pozdravom,

ADVOKATnaWEBE.SK

20.10.16

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

5

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje