Nárok na dovolenku po skončení materskej a rodičovskej dovolenky

Otázka:

Dobrý deň prajem.
Chcela by som sa opýtať resp. overiť si na koľko dní dovolenky mám nárok po návrate do zamestnania po ukončení materskej a rodičovskej dovolenky. Mám 32 rokov.
Materská dovolenka trvala od 2.7.2013 do 24.2.2014. Pred ňou som ešte vyčerpala dovolenku, na ktorú mi vznikol nárok za obdobie od 1.1. 2013 - 1.7.2013 , a to 10,5 dňa.
Rodičovskú som mala od 25.2.2014 do 31.12.2015 a od 1.1.2016 som nastúpila opäť do zamestnania.
Poprosím o presný rozpis nároku na dovolenku.
Pracovný pomer je uzavretý na dobu neurčitú.
Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom nároku zamestnankyne na dovolenku po návrate z materskej/rodičovskej dovolenky uvádzame nasledujúce stanovisko:

I.

Na úvod tejto odpovede v prvom rade poukazujeme na platnú právnu úpravu, ktorá sa zaoberá nárokom zamestnanca na dovolenku všeobecne. Na základe tejto právnej úpravy v nasledujúcej časti tejto odpovede konkrétne odpovieme na Vaše otázky. 

Podľa ustanovenia § 101 Zákonníka práce zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.

Ďalej podľa ustanovenia § 105 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

Z citovaných ustanovení Zákonníka práce teda vyplýva, že v praxi (aj vo Vašom prípade) je potrebné rozlišovať medzi:

  • dovolenkou za kalendárny rok, na ktorú má nárok iba zamestnanec, ktorý počas celého kalendárneho roka bol zamestnaný iba u jedného zamestnávateľa a zároveň  odpracoval v tomto kalendárnom roku aspoň 60 dní;
  • dovolenkou za odpracované dni, na ktorú má rovnako nárok iba zamestnanec, ktorý počas celého kalendárneho roka bol zamestnaný iba u jedného zamestnávateľa, avšak v danom kalendárnom roku neodpracoval minimálne 60 dní.

Inými slovami, ak Váš pracovný pomer u jedného zamestnávateľa trval počas celého kalendárneho roka, avšak v tomto kalendárnom roku ste neodpracovali aspoň 60 dní, tak za tento kalendárny rok nemáte nárok na dovolenku za kalendárny rok (podľa § 101 Zákonníka práce), ale iba na dovolenku za odpracované dni (podľa § 105 Zákonníka práce).

V tejto súvislosti je ešte potrebné uviesť, že na účely nároku na dovolenku sa za výkon práce považuje aj čerpanie materskej dovolenky (viď. § 144a ods. 1 písm. a/ Zákonníka práce), avšak čerpanie rodičovskej dovolenky sa za výkon práce nepovažuje (viď. § 144a ods. 3 písm. b/ Zákonníka práce). Teda doba čerpania materskej dovolenky sa pri posudzovaní nároku zamestnankyne na dovolenku posudzuje ako odpracované dni a doba čerpania rodičovskej dovolenky sa v tejto súvislosti posudzuje ako ospravedlnená absencia v práci (táto doba sa pri posudzovaní nároku zamestnankyne na dovolenku nezapočítava).

 

Ďalej podľa ustanovenia § 109 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2“.

Taktiež podľa ustanovenia § 109 ods. 2 Zákonníka práce dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá a za obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1".

V prípade rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce sa však jedná o rodičovskú dovolenku poskytnutú mužovi, ktorý sa hneď po narodení dieťaťa stará o toto narodené dieťa (zjednodušene povedané rodičovská dovolenka podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce poskytnutá mužovi je ekvivalentom materskej dovolenky, ktorá sa poskytuje žene hneď po pôrode dieťaťa).

Inými slovami, ak by ste mali nárok na dovolenku za kalendárny rok (odpracovali by aspoň 60 dní v danom kalendárnom roku), avšak v priebehu tohto kalendárneho roka ste nastúpili na rodičovskú dovolenku, tak zamestnávateľ môže Vašu dovolenku krátiť spôsobom uvedeným v § 109 ods. 1 Zákonníka práce. Dovolenku Vám zamestnávateľ môže krátiť iba za čas trvania rodičovskej dovolenky (za čas trvania materskej dovolenky krátenie neprichádza do úvahy). V prípade, ak ste čerpali rodičovskú dovolenku počas celého kalendárneho roka, tak sa to berie, že v tomto kalendárnom roku ste neodpracovali ani jeden deň, a teda v tomto kalendárnom roku Vám nevznikne nárok žiadnu dovolenku (ani na dovolenku za kalendárny rok, ani na dovolenku za odpracované dni). 

Ku kráteniu dovolenky podľa ustanovenia § 109 ods. 1 písm. b) zamestnávateľ môže a nemusí pristúpiť (je to na jeho rozhodnutí). Ak však ku kráteniu dovolenky pristúpi, tak táto skutočnosť je pre zamestnanca záväzná.

Nárok zamestnanca na dovolenku – či konkrétny zamestnanec spĺňa podmienky na čerpanie dovolenky za kalendárny rok, alebo len na čerpanie dovolenky za odpracované dni, sa posudzuje vždy osobitne pre každý kalendárny rok. Rovnako tak sa osobitne pre každý kalendárny rok posudzuje aj prípadné krátenie dovolenky.

II.

Ako uvádzate v texte Vašej otázky, v súčasnosti máte 32 rokov, a teda základná výmera Vašej dovolenky podľa ustanovenia § 103 ods. 1 Zákonníka práce je 4 týždne, čo pri štandardnom 5-dňovom pracovnom týždni predstavuje 20 dní platenej dovolenky.

Iná, dlhšia výmera Vašej dovolenky môže byť dojednaná vo Vašej pracovnej zmluve, alebo v kolektívnej zmluve (ak taká je u Vašeho zamestnávateľa uzatvorená). Ak máte so zamestnávateľom dojednanú dlhšiu výmeru dovolenky, tak pri výpočte Vašich nárokov je potrebné vychádzať z tejto dlhšej výmery. Pre účely tejto odpovede (nakoľko v texte Vašej otázky nie je táto skutočnosť uvedená) budeme vychádzať zo základnej výmery dovolenky podľa Zákonníka práce v trvaní 4 týždňov.

Dovolenka za kalendárny rok 2013:

Na tento kalendárny rok pripadalo celkovo 250 pracovných dní.

V období od 01.01.2013 do 01.07.2013 ste riadne vykonávali prácu, resp. ste čerpali dovolenku, ktorá sa na tento účel považuje za výkon práce. Na toto obdobie pripadá 125 pracovných dní, ktoré sa vo Vašom prípade považujú za odpracované.

Ďalej v období od 02.07.2013 do 31.12.2013 ste boli na materskej dovolenke, pričom na toto obdobie pripadá 125 pracovných dní (tieto pracovné dni sa vo Vašom prípade rovnako považujú za odpracované dni).

Z uvedeného teda vyplýva, že za kalendárny rok 2013 Vám vznikol nárok na plnú výmeru dovolenky za kalendárny rok v rozsahu 20 dní platenej dovolenky. Zamestnávateľ nemá právo v tomto kalendárnom roku pristúpiť ku kráteniu Vašej dovolenky.

Ako uvádzate v texte Vašej otázky, tak pred nástupom na materskú dovolenku ste už vyčerpali 10,5 dňa dovolenky za tento kalendárny rok, z čoho vyplýva, že za kalendárny rok 2013 máte ešte nárok na platenú dovolenku vo výmere 9,5 dňa.

 

Dovolenka za kalendárny rok 2014:

Na tento kalendárny rok pripadlo celkovo 248 pracovných dní.

V období od 01.01.2014 do 24.02.2014 ste boli na materskej dovolenke, pričom na toto obdobie pripadá 37 pracovných dní. Tieto pracovné dni sa vo Vašom prípade považujú za odpracované dni.

Následne v období od 25.02.2014 do 31.12.2014 ste boli na rodičovskej dovolenke podľa ustanovenia § 166 ods. 2 Zákonníka práce, pričom na toto obdobie pripadá 211 pracovných dní, ktoré sa však vo Vašom prípade považujú za neodpracované.

Keďže v tomto kalendárnom roku vo Vašom prípade nebola splnená podmienka 60 odpracovaných dní, tak za kalendárny rok 2014 Vám prislúcha dovolenka za odpracované dní podľa § 105 Zákonníka práce, a to vo výmere jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok, čo vo vyjadrení na dni predstavuje 1,5 dňa platenej dovolenky.

 

Dovolenka za kalendárny rok 2015:

Na tento kalendárny rok pripadlo celkovo 250 pracovných dní.

Počas celého tohto kalendárneho roka ste boli na rodičovskej dovolenke podľa § 166 ods. 2 Zákonníka práce, a teda žiadny z uvedených pracovných dní nie je možné vo Vašom prípade považovať za odpracovaný.

Za kalendárny rok 2015 Vám teda nevznikol nárok na žiadnu dovolenku (ani na dovolenku za kalendárny rok a ani na dovolenku za odpracované dni).

III.

Na základe doteraz uvedených skutočností máte, za obdobie trvania Vašej materskej a následne rodičovskej dovolenky, voči svojmu zamestnávateľovi nárok na dovolenku v celkovej výmere 11 dní, ktorá pozostáva z nevyčerpanej dovolenky za kalendárny rok 2013 a dovolenky za kalendárny rok 2014.

Túto dovolenku máte právo vyčerpať po svojom návrate z rodičovskej dovolenky späť do zamestnania (v súlade s ustanovením § 113 ods. 3 Zákonníka práce).

 

Pozn.:

Prezentovaný výpočet vychádza zo štandardného 5-dňového pracovného týždňa, čo pri základnej 4-týždňovej výmere dovolenky predstavuje 20 dní platenej dovolenky. V prípade, ak zamestnanec pracuje na pracovnom mieste s inou dĺžkou trvania pracovného týždňa (kratšou alebo dlhšou), tak týždeň dovolenky pri vyjadrení na dni vždy zodpovedá počtu pracovných dní, ktoré pripadajú na pracovný týždeň zamestnanca.

Ak zamestnanec pracuje na pracovnom mieste napr. so štvordňovým pracovným týždňom, tak týždeň dovolenky tohto zamestnanca predstavuje 4 dní a základná výmera dovolenky v trvaní 4 týždňov po prepočítaní na dni predstavuje 16 dní platenej dovolenky.

Na strane druhej, ak zamestnanec pracuje na pracovnom mieste napr. so šesťdňovým pracovným týždňom, tak týždeň dovolenky tohto zamestnanca predstavuje 6 dní a základná výmera dovolenky v trvaní 4 týždňov po prepočítaní na dni predstavuje 24 dní platenej dovolenky.

Pri výpočte nároku na dovolenku takéhoto zamestnanca bude potrebné vždy vychádzať z takto zníženého/zvýšeného počtu dní nároku na platenú dovolenku.   

S pozdravom

ADVOKATnaWEBE.sk

10.02.16

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

7

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje