Základné imanie spoločnosti a pôžička spoločnosti

Otázka:

Dobrý deň,

chcel by som sa spýtať, či ja a môj spoločník, ako fyzické osoby, môžeme požičať právnickej osobe v ktorej sme obaja spoločníci finančné prostriedky na vytvorenie jej základného imania. V spoločenskej zmluve spoločnosti je už však uvedené, že spoločníci splatili svoje peňažné vklady v hotovosti do rúk správcu vkladu. Ak je toto možné, stačí na uznanie tohto dlhu právnickej osoby voči nám spísať uznanie dlhu podľa §558 obč.zak., alebo to musí byť podložené aj zmluvou o poskytnutí pôžičky? Ak chce dlžník vrátiť tieto prostriedky veriteľom mal by tak urobiť pred, alebo v priebehu likvidácie? Podstatou mojej otázky je nájsť spôsob, ako sa vyhnúť plateniu odvodov do ZP z likvidačného zostatku. Za odpoveď vopred ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky vytvárania základného imania spoločnosti a pôžičke spoločnosti uvádzame nasledujúce stanovisko:

Podľa aktuálne platného právneho stavu každá spoločnosť s ručením obmedzeným musí mať vytvorené základné imanie, ktorého hodnota sa zapisuje do Obchodného registra SR.

Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) „základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti“.

Základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným sa teda vytvára z peňažných a nepeňažných vkladov spoločníkov. Základné imanie teda nevytvára spoločnosť s ručením obmedzeným, ale jej spoločníci osobitnými peňažnými a nepeňažnými vkladmi. Vklad, ktorý spoločník vloží do základného imania spoločnosti sa následne stáva majetkom tejto spoločnosti a spoločník v zásade nemôže požadovať, aby mu spoločnosť jeho vložený vklad vrátila (Obchodný zákonník to vylučuje).

V tejto súvislosti poukazujeme predovšetkým na ustanovenie § 123 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého „spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa ustanovenia § 179 ods. 3 a 4. Spoločnosť nesmie vyplácať najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na podiely na zisku“. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže medzi svojich spoločníkov rozdeliť iba svoj čistý zisk a aj to iba v prípade, ak hodnota jej vlastného imania je vyššia než hodnota jej základného imania zapísaná v Obchodnom registri SR.

Spoločník má v zásade právo poberať zo spoločnosti príjmy iba vo forme:

  1. podielu na zisku;
  2. vyrovnacieho podielu v prípade zániku jeho účasti na spoločnosti;
  3. podielu na likvidačnom zostatku v prípade zániku spoločnosti s likvidáciou.

V prípade, ak spoločník požičia nejaké finančné prostriedky (takáto pôžička nie je platným právnym poriadkom vylúčená), tak tieto finančné prostriedky netvoria základné imanie spoločnosti, nakoľko peňažnú pôžičku nie je možné považovať za vklad do spoločnosti (a to ani vtedy, ak pôžičku spoločnosti poskytol jej spoločník). Tieto finančné prostriedky predstavujú iba voľné likvidné zdroje financovania činnosti spoločnosti. Samozrejme takýmto spôsobom vzniká aj záväzok spoločnosti vrátiť požičané peniaze jej spoločníkovi.

Požičanie finančných prostriedkov predstavuje klasickú zmluvu o pôžičke, ktorá v zmysle platného právneho stavu nemusí byť uzatvorená v písomnej forme. Pre účely účtovníctva spoločnosti, resp. na účel zvýšenia stupňa právnej istoty oboch účastníkov tohto zmluvného vzťahu odporúčame takúto zmluvu uzatvoriť v písomnej forme.

Uznanie dlhu vo svojej podstate predstavuje jednostranné prehlásenie dlžníka, že jeho záväzok voči veriteľovi existoval v čase uznania. Takéto uznanie má okrem iného tie účinky, že dochádza predĺženiu, resp. opätovnému plynutiu premlčacej doby od momentu uznania dlhu.

Na záver si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 39 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov „neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom“.

Rovnako tak v zmysle ustanovenia § 265 Obchodného zákonníka „výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu“. To inými slovami vyvoláva ten účinok, že právny úkon urobený v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku je neplatný.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

25.11.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje