Cudzinec konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným

Otázka:

Dobry den. Mame s.r.o. gde su 2 konatelia cudzinci ( Rusi,s prechodnym pobytom na Slovensku) a 1 spolocnik, ktory je taktiez Rus, ale nema prechodny pobyt na Slovesnku, ma iba vizum. 2 konatelia spolocnosti sa rozhodli vystupit z s.r.o. Spolocnik, ktory je z Ruska by sa chcel stat tym padom jedinym konatelom s.r.o. Problem je ze nema prechodny pobyt na Slovesku. Ako postupovat v danej situacii? A taktiez ma zaujma ako postupovat v pripade ak mam generalnu plnu moc na danu frimu od konatelia ktory chce vystupit s s.r.o.
Dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom podmienok pre výkon funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným cudzincom uvádzame nasledujúce stanovisko:

Právny poriadok Slovenskej republiky vo všeobecnosti nebráni žiadnej fyzickej osobe vo výkone funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným. Inými slovami každá fyzická osoba, bez ohľadu na jej štátne občianstvo, môže byť konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným.

Zákon však v prípade cudzincov, ktorí nie sú štátnymi občanmi  členského štátu EÚ alebo členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), stanovuje podmienku pobytu na území Slovenskej republiky, aby tento cudzinec mohol vykonávať funkciu štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti.

Podmienka uvedená v predchádzajúcom odseku vyplýva z ustanovenia § 7 ods. 14 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom sa uvádza, že „pred zápisom zahraničnej fyzickej osoby ako osoby oprávnenej konať v mene podnikateľa registrový súd preverí, či táto fyzická osoba má povolenie na pobyt v Slovenskej republike. Povolenie sa nevyžaduje, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo občana členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.“

Taktiež v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť „ak sa navrhuje zapísať zahraničná fyzická osoba ako osoba oprávnená konať v mene podnikateľa, k návrhu na zápis údajov do obchodného registra alebo k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov sa priloží doklad o povolení na pobyt tejto osoby v Slovenskej republike; to neplatí, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo občana členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj“.

Nakoľko Ruská federácia nie je členským štátom EÚ a ani OECD, tak z citovaných ustanovení vyplýva, že ruský štátny občan, ktorý má záujem byť konateľom predmetnej spoločnosti s ručením obmedzeným, musí mať povolený pobyt na území Slovenskej republiky, aby mohol túto funkciu vykonávať. Vízum na vstup na územie Slovenskej republiky na výkon funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným nepostačuje.

Potvrdenie o povolení pobytu tohto cudzinca na území Slovenskej republiky sa povinne prikladá k návrhu na zápis zmeny v osobe konateľa do Obchodného registra SR. V prípade, ak by toto potvrdenie nebolo priložené k návrhu na zápis zmeny v osobe konateľa do Obchodného registra SR, tak registrový súd tento návrh odmietne a zmenu v osobe konateľa do obchodného registra nezapíše.

Zo všetkých doteraz uvedených skutočností teda vyplýva, že predmetný ruský občan, ktorý chce vykonávať funkciu konateľa spoločnosti musí v prvom rade získať aspoň prechodný pobyt na území slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 20 a nasl. zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o pobyte cudzincov“).

Prechodný pobyt podľa platnej právnej úpravy je viazaný len na jeden účel, pričom podľa ustanovenia § 22 Zákona o pobyte cudzincov môže tento ruský štátny občan požiadať o prechodný pobyt na účely podnikania, ktorý slovenské orgány (po splnení všetkých zákonných podmienok) udeľujú na nevyhnutný čas podnikania, najdlhšie však na 3 roky s možnosťou ďalšieho obnovenia tohto prechodného pobytu.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu sa podáva na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v štáte, kde má dotknutý cudzinec svoje bydlisko (vo Vašom prípade na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre Ruskú federáciu). Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive, ku ktorému je potrebné priložiť dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm a dokumenty preukazujúce:

  1. účel pobytu (výkon podnikateľskej činnosti na území SR);
  2. bezúhonnosť (výpis z registra trestov alebo inej obdobnej evidencie vedenej v domovskom štáte cudzinca);
  3. finančné zabezpečenie pobytu;
  4. finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti;
  5. zabezpečenie ubytovania na území SR.

Podrobnosti o podmienkach a postupe udelenia prechodného pobytu nájdete na webovej stránke Ústredného portálu verejnej správy (https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_pobyt-cudzincov1) alebo na webovej stránke Migračného informačného centra (http://mic.iom.sk/sk/pobyt/prechodny-pobyt.html).

Čo sa týka generálnej plnej moci, ktorú Vám vystavil odchádzajúci konateľ, tak pre Vás je dôležité, že v čase, keď predmetná generálna plná moc bola vystavená bol tento konateľ osobou oprávnenou konať v mene predmetnej spoločnosti s ručením obmedzeným. Ak táto podmienka je splnená, tak táto generálna plná moc bude aj naďalej platná aj potom, čo tento konateľ spoločnosti odstúpil zo svojej funkcie v danej spoločnosti (pokiaľ účinnosť tejto generálnej plnej moci nezanikla iným spôsobom – napr. uplynutím doby uvedenej v tejto generálnej plnej moci alebo odvolaním plnej moci štatutárom danej spoločnosti).

Skutočnosť, že predmetnú generálnu plnú moc vystavil konateľ, ktorý už svoju funkciu nevykonáva, nemá žiadny vplyv na platnosť tejto generálnej plnej moci (ak táto generálna plná moc bola riadne udelená v súlade s právnym poriadkom platným v čase jej udelenia).  

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

26.08.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

11

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje