Pozastavenie prevádzkovania živnosti a platnosť obchodnej zmluvy

Otázka:

Dobrý deň,

chcem sa opýtať, naša firma uzatvorila rámcovú zmluvu o obchodnej spolupráci na 5 rokov s jednou živnostíčkou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá v čase uzatvorenia zmluvy síce mala platné živnostenské oprávnenie ale počas plynutia zmluvy si nechala pozastaviť živnosť. Zmluva bola uzatvorená dňa 15.11.2012, živnosť bola pozastavená od 11.11.2013 do 31.10.2016. Chcem sa opýtať, či táto zmluva sa dá považovať za platnú nakoľko pozastavenie končí ešte v rámci tých 5 rokov. Alebo dňom pozastavenia živnosti automaticky zmluva zaniká? Alebo to vôbec nemá vplyv na platnosť zmluvy?

Mám dojem, že ide o voľné živnosti, na živnostenskom registri má uvedené Masérske služby, Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť, Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb.

Tiež by som sa v súvislosti s týmto problémom chcela opýtať, aký bude na ňu platiť režim pri doručovaní písomností a pri úrokoch z omeškania? či režim obchodného práva alebo občianskeho práva keď má tú živnosť pozastavenú? Dňa 16.04.2014 sme jej zasielali výpoveď zmluvy spolu s výzvou na vrátenie peňazí avšak zásielka sa vrátila ako adresát je neznámy dňa 22.04.2014. Chcem sa opýtať od kedy môžeme nárokov úroky z omeškania?

Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom platnosti obchodnej zmluvy uzatvorenej s podnikateľom, ktorý pozastavil prevádzkovanie svojej živnosti, uvádzame nasledujúce stanovisko:

Čo sa týka samotného „prerušenia živnosti“, tak v zmysle ustanovenia § 57 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Živnostenský zákon“) „podnikateľ môže oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“

Dňom pozastavenia prevádzkovania živnosti podnikateľ stráca živnostenské oprávnenie na činnosti uvedené v oznámení o pozastavení prevádzkovania živnosti, pričom podľa ustanovenia § 57 ods. 5 Živnostenského zákona „po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti“.

Z citovaných ustanovení Živnostenského zákona teda vyplýva záver, že podnikateľ, ktorý živnostenskému úradu doručil písomné oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, dočasne stráca oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť (v rámci živnostenských oprávnení, ktorých sa oznámenie týka). V prípade, ak tento podnikateľ pokračuje v podnikateľskej činnosti aj v období, počas ktorého má pozastavené prevádzkovanie živnosti, tak sa dopúšťa neoprávneného podnikania, za čo mu živnostenský úrad môže v zmysle ustanovenia § 63 Živnostenského zákona uložiť pokutu až do výšky 1.659,- € (resp. do výšky 3.319,- € podľa ustanovenia § 64 Živnostenského zákona).

Čo sa týka platnosti zmluvy o obchodnej spolupráci, ktorú ste s danou podnikateľkou (živnostníčkou) uzatvorili pred tým, než ona pozastavila prevádzkovanie svojej živnosti, tak v tejto súvislosti poukazujeme na ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa ktorého „platnosť právneho úkonu nie je dotknutá tým, že sa určitej osobe zakázalo podnikať alebo že určitá osoba nemá oprávnenie na podnikanie“.

Z citovaného ustanovenia Obchodného zákonníka inými slovami vyplýva, že táto zmluva o obchodnej spolupráci je platná a účinná aj potom, čo daná živnostníčka pozastavila prevádzkovanie svojej živnosti. Táto zmluva teda nestratí platnosť ani potom, čo daná živnostníčka dočasne stratila svoje živnostenské oprávnenie. V prípade, ak nemáte záujem ďalej pokračovať v spolupráci s predmetnou živnostníčkou, tak túto zmluvu budete musieť formálne ukončiť niektorým zo spôsobov uvedených v Obchodnom zákonníku - § 344 a nasl. Obchodného zákonníka (výpoveďou, odstúpením od zmluvy, vyplatením odstupného, zmarením účelu zmluvy,...).

Uvedené ustanovenie je koncipované na ochranu práv a oprávnených záujmov zmluvných partnerov, ktorí by v prípade absencie tohto ustanovenia boli povinní podnikateľovi bez živnostenského oprávnenia vrátiť všetky plnenia, ktoré od neho dostali. V opačnom prípade by sa totiž zmluva uzatvorená s podnikateľom bez podnikateľského oprávnenia považovala za neplatnú so všetkými právnymi dôsledkami (povinnosť zmluvných strán navzájom si vrátiť všetko, čo na základe neplatnej zmluvy od seba obdržali).

To, že predmetná zmluva o obchodnej spolupráci sa aj naďalej považuje za platnú, je len jedna stránka veci. Druhou stránkou veci je skutočnosť, že „osoba, ktorá bez oprávnenia na podnikanie vykonáva túto činnosť, a osoby, ktoré túto činnosť uskutočňujú v jej mene a na jej účet, zodpovedajú za škodu, ktorú tým spôsobili“ (§ 3 ods. 2 Obchodného zákonníka). Teda v prípade, ak by v dôsledku neoprávneného podnikania Vám vznikla nejaká škoda, tak daná živnostníčka bude povinná Vám túto škodu nahradiť.

Čo sa ďalej týka právneho režimu, ktorým sa spravuje právny vzťah založený Vami uvádzanou zmluvou o obchodnej spolupráci, tak tento právny vzťah sa od začiatku riadil ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na tejto skutočnosti nič nezmení ani fakt, že daná živnostníčka pozastavila prevádzkovanie svojej živnosti. Z uvedeného vyplýva, že vo všetkých právnych úkonoch týkajúcich sa tejto zmluvy sa musí postupovať podľa ustanovení Obchodného zákonníka, a to aj v prípade výpovede zmluvy a aj v prípade úrokov z omeškania.

Trochu odlišná situácia však bude v prípade doručovania písomností, keďže Obchodný zákonník neobsahuje osobitnú úpravu tejto otázky. Na doručovanie písomností je teda možné použiť právnu úpravu zakotvenú v právnych predpisov občianskeho práva.

Na záver v súvislosti s úrokmi omeškania uvádzame, že veriteľ má nárok na zaplatenie úrokov z omeškania od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí určenej alebo dohodnutej lehoty na zaplatenie (splnenie záväzku). Teda napríklad, ak ste danej podnikateľke vo výzve určili lehotu na zaplatenie, tak úroky z omeškania môžete od nej požadovať od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty na dobrovoľné splnenie povinností. V prípade, ak však vo Vašej výzve nebola určená lehota na zaplatenie, tak v súlade s ustanovením § 365 ods. 2 Obchodného zákonníka má daná živnostníčka zo zákona 30 dní na splnenie tejto povinnosti, pričom táto lehota sa počíta od doručenia výzvy. Teda úroky z omeškania od nej môžete v tomto prípade požadovať až vtedy, keď Vami požadovanú sumu neuhradí v tejto lehote, t. j. počnúc 31. dňom od kedy jej bola doručená Vaša písomná výzva. V prípade, ak si daná živnostníčka Vašu písomnú výzvu neprevzala, tak lehota na splnenie záväzku sa počíta odo dňa, kedy táto zásielka bola vrátená odosielateľovi.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

15.06.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

4

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje