Exekúcia – rozsah zrážok zo mzdy

Otázka:

dobrý deň

moj zamestnávateľ dostal exekučný rozkaz,aby mi strhával exekúciu z platu.Pracujem za minimálnu mzdu ,priemer za rok 2013 v sume 340 eur.Od januára 2014 je moja minimálna mzda v sume 355 EUR.
Koľko mi može stiahnuť zamestnávateľ,aká suma mi zostane ? Viete mi poskytnúť výpočet ?

Nevyživujem deti ani iné osoby.

ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom rozsahu zrážok zo mzdy v rámci exekúcie uvádzame nasledujúce stanovisko:

Rozsah zrážok zo mzdy je vo všeobecnosti upravený v ustanovení § 68 a nasl. zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“). Exekučný poriadok pri zrážkach zo mzdy zavádza tzv. tretinový systém, na základe ktorého sa určí presná suma, ktorú súdny exekútor môže zraziť zo mzdy povinného.

Pri určovaní výšky zrážok zo mzdy sa vychádza z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od hrubej mzdy uvedenej v pracovnej zmluve sa odpočíta:

-        preddavok na daň z príjmov;

-        poistné na zdravotné poistenie;

-        poistné na sociálne poistenie;

-        príspevok na starobné dôchodkové sporenie;

-        poistné na sociálne zabezpečenie.

Do čistej mzdy povinného sa však započítavajú aj odmeny a iné príspevky vyplácané povinnému jeho zamestnávateľom (po odpočítaní daňových a odvodových povinností z týchto príjmov).

Z čistej mzdy povinného sa následne odpočíta tzv. základná suma podľa ustanovenia § 70 ods. 1 Exekučného poriadku, ktorá sa povinnému z jeho mzdy nesmie zraziť. Výška tejto základnej sumy predstavuje 60 % zo sumy životného minima platného v mesiaci, kedy sa zrážka vykonáva. Pri aktuálnej sume životného minima vo výške 198,09,- € táto základná suma predstavuje 118,85,- €.

Zostatok čistej mzdy po odpočítaní základnej sumy sa následne zaokrúhli na celé eurocenty nadol tak, aby výsledná suma tohto zostatku bola deliteľná tromi. Z tohto zostatku môže súdny exekútor zraziť:

  1. jednu tretinu v prípade bežných pohľadávok;
  2. dve tretiny v prípade tzv. prednostných pohľadávok.

Prednostnými pohľadávkami podľa ustanovenia § 71 ods. 2 Exekučného poriadku sú:

-        pohľadávky výživného;

-        pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví;

-        pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi;

-        pohľadávky daní, poplatkov a ciel;

-        pohľadávky sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia.

Z doteraz uvedených skutočností vyplýva záver, že pri vykonávaní zrážok zo mzdy môže súdny exekútor zraziť zo mzdy povinného maximálne:

 a.     sumu jednej tretiny z hore uvedeného zostatku čistej mzdy povinného, ak vymáha bežnú pohľadávku;

b.     sumu dvoch tretím z hore uvedeného zostatku čistej mzdy povinného, ak vymáha prednostnú pohľadávku.

 

Informatívny výpočet (účinný k januáru 2014):

                  Hrubá mzda:                                                                                                             355,00,- €

                  Čistá mzda:                                                                                                               307,60,- €

                  Základná suma, ktorá sa nesmie povinnému zraziť:                          118,85,- €

                  Zostatok čistej mzdy:                                                                       188,75,- €

                  Zaokrúhlenie zostatku čistej mzdy:                                                                  188,73,- €

                  1/3 zostatku čistej mzdy (bežné pohľadávky):                                             62,91,- €

                  2/3 zostatku čistej mzdy (prednostné pohľadávky):                              125,82,- €

Na základe uvedeného informatívneho výpočtu Vám súdny exekútor môže z mesačnej mzdy zraziť maximálne sumu 62,91,- € pre bežné pohľadávky a sumu 125,82,- € pre prednostné pohľadávky.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

29.01.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

66

7

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje