Živý plot prerastajúci zo susedného pozemku

Otázka:


Dobry den,

Rada by som vas poziadala o legalne moznosti pri rieseni prerastajuceho ziveho plota suseda. Plot ma 40m dlzku a je vysoky cca 2,20m. Okrem obtazovania vo forme prerastania vetiev, tienenia... je tu jeden zasadny a to, ze susedov zivy plot ma cca 1.5cm ostne (ako ruze). kedze mame okrasnu zahradu tiahnucu sa popri jeho plote, ktora ma z casti strkovy a z casti korovy podklad, padajuce ostrihane ostne sa nedaju odstranit a pichaju sa nam do noh a prepichnu aj topanku. Mame male deti, ktore neustale okrikujeme aby sa obuli a nemozu sa volne pohybovat po zahrade.
Sused nie je ochotny sa dohodnut na ostrihani plota pod vysku 1,80m, co je vyska nasho noveho oplotenia(kvoli nemu sme ho natahovali) , ktore z vacsej casti brani plotu prerastat. Jeho argumentacia je, ze sme to mali riesit ked ho zasadil...Bohuzial tu vtedy manzel nebyval. Zacal tu zit az s novou rodinou a to pred 3 rokmi. Plot medzicasom prerastol a neustale strihanie (na ktore sme museli investovat do krovinorezu, aby bolo vobec mozne plot strihat) uz nie je riesenim. Nasim hlavnym problemom je ohrozovanie bezpecnosti a zdravia nas a nasich deti z padajucich ostnov. Uz sme ich mali pri likvidacii plotu zapichnutych nespocetne mnozstvo v nasich rukach a nohach a je to velmi bolestive a casto sa miesto vpichu zapali a trva niekolko dni kym prestane boliet. Aku mame sancu tento problem riesit sudne? dakujem za radu, Broni

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa prerastajúceho živého plota zo susedného pozemku zaujímame nasledujúce stanovisko:

Podľa ustanovenia § 123 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“): „Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníckeho práva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.“ 

Pri výkon vlastníckeho práva sa niekedy môže stať, že vlastník nehnuteľnosti výkonom svojho vlastníckeho práva prekročí zákonnom stanovené medze a tým zasiahne do pokojného vlastníckeho (užívateľského) práva vlastníka (užívateľa) susednej nehnuteľnosti.

V zmysle ustanovenia § 127 ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka: Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.“

V súlade s citovaným zákonným ustanovením sa teda vlastník veci musí zdržať takého konania, ktorým by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo ktorým by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Oba predpoklady (miera primeraná pomerom, resp. vážne ohrozenie výkonu práv iných vlastníkov) sa skúmajú v každom jednotlivom prípade objektívne. T.j. nie je rozhodujúce subjektívne hľadisko toho, kto je výkonom vlastníckeho práva vlastníka obmedzený, ale v konkrétnych prípadoch sa splnenie uvedených predpokladov musí posúdiť aj z odbornej stránky, napr. pomocou znalca.     

Ak vlastník veci nerešpektuje obmedzenia jeho vlastníckeho práva uvedené v ustanovení § 127 Občianskeho žákonníka (tzv. susedské práva), teda výkonom svojho vlastníckeho práva nad mieru primeranú pomerom obťažuje iného, alebo vážne ohrozuje výkon jeho práv, môže sa ten, kto je ohrozený jeho neoprávnenými zásahmi, domáhať súdnej ochrany. Žalobným návrhom sa však voči vlastníkovi, ktorý nerešpektuje tzv. susedské práva, možno domáhať len toho, aby sa zdržal presne vymedzeného rušenia, ktorým obťažuje svojho suseda, prípadne ktorým vážne ohrozuje výkon jeho práv.

Z uvedeného teda vyplýva, že je vylúčené, opierajúc sa o právny dôvod žaloby, aby žalobca žalobou požadoval, aby bola žalovanému (vlastníkovi) uložená povinnosť niečo vykonať. V tejto súvislosti poukazujeme aj na závery ustálenej judikatúry, konkrétne na Rozhodnutia R 3/1988 publikované v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk vydávanej Najvyšším súdom ČSFR, ktoré uvádza nasledovné: „ Podľa § 130a (teraz 127 ods. 1 OZ) návrhom sa možno úspešne domáhať len toho, aby súd uložil vlastníkovi povinnosť zdržať sa presne vymedzeného rušenia, nie však už povinnosť niečo pozitívne konať.“    

Teda konkrétne vo vašom prípade nie je možné žalobou podľa ustanovenia § 127 Občianskeho zákonníka žiadať, aby bola vášmu susedovi uložená povinnosť odstrániť presahujúce časti živého plota, prípadne mu uložiť povinnosť ostrihať živý plot na určitú veľkosť. Žalobou v zmysle ustanovenia § 127 sa možno, ako je vyššie uvedené, len domáhať, aby sa vlastník, ktorý výkonom svojho vlastníckeho práva obmedzuje iných, tohto svojho konania zdržal. Vo vašom prípade sa však váš sused nemá akého konania zdržať, nakoľko vaše obmedzovanie spočíva v prerastaní susedovho živého plota na váš pozemok.

Jedinou možnosťou, ako sa na súde domáhať uloženia povinnosti vlastníkovi niečo aktívne konať, je podanie žaloby podľa ustanovenia § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

V zmysle ustanovenia § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka: „Ak ide o vážne ohrozenie, ohrozený má právo sa domáhať, aby súd uložil vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody.“

Ak teda pri výkone práv vlastníkov susedných nehnuteľností dôjde k takému vážnemu ohrozeniu práv iného vlastníka, pri ktorej hrozí vznik vážnej škody, môže sa tento ohrozený vlastník domáhať na súde, aby súd uložil žalovanému vlastníkovi povinnosť niečo vykonať (napr. vo vašom prípade odstrániť prevísajúce časti živého plota alebo ostrihať živý plot na určitú veľkosť), ak to možno považovať za opatrenie vhodné a primerané na odvrátenie hroziacej vážne škody. Na tomto mieste je však potrebné ešte dodať, že žalobe opierajúcej sa o ustanovenia § 417 Občianskeho zákonníka nie je možné vyhovieť, pokiaľ žalobca nepreukáže, že mu hrozí vážna škoda, pričom nestačí preukázať ohrozenie vzniku vážnej škody, ale musí ísť o ohrozenie aktuálne a skutočne hroziace. To či ide o vážne ohrozenie, resp. o ohrozenie vzniku vážnej škody v konečnom dôsledku posúdi samotný súd.

V zmysle vyššie uvedeného teda pokiaľ by prerastajúcim živým plotom vášho suseda došlo k vážnemu ohrozeniu vášho majetku, prípadne zdravia, môžete sa v súlade s ustanovením § 417 Občianskeho zákonníka domáhať na súde, aby uložil ohrozovateľovi vykonať vhodné a primerané opatrenia na odvrátenie hroziacej škody (napr. ostrihať živý plot na určitú dĺžku).

Nakoľko nám nie sú známe konkrétne okolnosti tohto prípadu, odporúčame Vám, aby ste sa v tejto veci obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celú vec s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.      

Ako vlastník nehnuteľnosti (pozemku), na ktorý prerastá zo susedného pozemku porast- živý plot, máte právo zo svojho pozemku tieto prerastajúce časti susedovho živého plota šetrným spôsobom a vo vhodnej ročnej dobe odstrániť (podľa ustanovenia § 127 ods. 1 veta posledná Občianskeho zákonníka).                

Aj keď, ako sme vyššie uviedli, ako dotknutý vlastník sa síce nemáte právo obrátiť na súd (teda z výnimkou, ak by Vám prerastajúcim živým plotom hrozilo vážne ohrozenie vášho majetku prípadne zdravia), môžete sa ochrany dožadovať na obci (obecný úrad, mestský úrad).

Podľa ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka: „Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.“

Podľa citovaného zákonného ustanovenia, ak teda došlo k zásahu do pokojného stavu (t.j. vo vašom prípade bol prerastajúcim živým plotom porušený váš doterajší pokojný stav, nakoľko nemôžete využívať váš pozemok tak ako predtým), môže sa osoba, ktorej bol zasiahnutý pokojný stav, domáhať ochrany na obci, pričom obec môže takýto zásah zakázať, alebo uložiť, aby bol obnovený pôvodný stav (t.j. stav pred zásahom). Vo vašom prípade preto odporúčame obrátiť sa na obec, ktorá v zmysle ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka môže zásah do pokojného stavu zakázať, prípadne nariadiť obnovenie predchádzajúceho stavu, a teda vášmu susedovi nariadiť, aby živý plot ostrihal na určitú veľkosť, čím by sa zabránilo prenikaniu ostnatých častí živého plota na Váš pozemok, a tým by došlo k obnoveniu predošlého stavu, prípadne mu uložiť pokutu, ak nebude rozhodnutie obci rešpektovať.     

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

11.08.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

32

15

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje