Nekalá súťaž

Otázka:

Nasa byvala predavacka si otvorila o ulicu dalej rovnaku predajnu s rovnakym dizajnom, tovarom..iny nazov. Doslova kopiracia, zrejme sa aj dostala k nasim dodavatelom tovaru cez stitky a faktury ktore sme mohli mat na predajni. Mozem to povazovat za nelegalne a skusit to pravne riesit? Dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadom postupu bývalej predavačky Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Neuvádzate to presne, ale predpokladáme, že predavačka bola u Vás zamestnaná v pracovnom pomere. Dávame Vám do pozornosti, že s účinnosťou od 01.09.2012 platí, že podľa § 83a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter. Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, iba ak zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu. Podľa ods. 4 tohto ustanovenia zamestnávateľ poskytne zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku zdržať sa výkonu takejto zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru. Peňažná náhrada je splatná vo výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, a to za predchádzajúce mesačné obdobie, ak sa nedohodlo inak. Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť na primeranej peňažnej náhrade, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak poruší svoj záväzok. Suma peňažnej náhrady nesmie presiahnuť celkovú sumu peňažnej náhrady zamestnávateľa dohodnutej podľa odseku 4. Suma peňažnej náhrady sa primerane zníži, ak zamestnanec splnil svoj záväzok sčasti.

Predpokladáme, že ste takúto klauzulu v pracovnej zmluve s predavačkou nemali, do budúcnosti Vám odporúčame zvážiť výhody a nevýhody s tým spojené a pouvažovať o jej začlenení do pracovných zmlúv so zamestnancami.

Pokiaľ ide o možnosti Vašej obrany po tom, čo už takéto konanie zo strany predavačky nastalo, v zmysle Zákonníka práce je jednou zo základných povinností zamestnanca (§ 81 písm. e) ZP) „nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa.“ Pritom platí, že  zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom.V zásade je zamestnávateľ povinný preukázať zamestnancovo zavinenie, teda, že škodu mu spôsobil zavinene.

Okrem týchto základných povinností má zamestnanec celý rád zákonných povinností prípadne povinností určených vnútornými predpismi zamestnávateľa (pracovným poriadkom, etickým kódexom a pod.)

Z uvedeného vyplýva, že teoreticky by ste sa žalobou na súde mohli domáhať náhrady škody voči zamestnancovi, avšak museli by ste tzv. uniesť dôkazné bremeno. Museli by ste teda preukázať jednak, že došlo k porušovaniu povinností zamestnanca počas trvania pracovného pomeru, spočívajúcom buď v tom, že konal v rozpore s Vašimi oprávnenými záujmami (teda že si napr. privlastňoval dôverné informácie o Vašich dodávateľoch, aby ich neskôr využil vo svoj prospech), alebo v porušovaní iných jemu známych povinností,  že Vám v dôsledku tohto porušovania povinností vznikla škoda (napr. v podobe ušlého zisku), a zároveň aj to, že zamestnanec tak konal zavinene (vedome). V konečnom dôsledku by bolo na rozhodnutí súdu, či by Vaše tvrdenia mal za preukázané, či by v konaní zamestnanca videl porušenie jeho zákonných povinností a či by tým pádom rozhodol vo Váš prospech. Domáhať sa náhrady škody voči zamestnancovi máte možnosť aj teraz, hoci už došlo ku skončeniu pracovného pomeru. Avšak je nutné prihliadať aj na premlčacie doby, keďže právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá (subjektívna lehota), avšak najneskoršie za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla (objektívna lehota). Vo svojej otázke neuvádzate podrobnosti ohľadne časového hľadiska, preto sa k prípadnému premlčaniu Vášho nároku na náhradu škody nevieme vyjadriť.

Okrem toho stojí za zváženie možnosť domáhať sa právnej ochrany v zmysle ustanovení o nekalej súťaži podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „ObZ“). Nekalou súťažou sa zjednodušene povedané rozumie nedovolené konanie osôb pôsobiacich na trhu, ktoré Obchodný zákonník postihuje a rozlišuje viacej typov takéhoto konania.

Jedným z nich je napr. vyvolanie nebezpečenstva zámeny podľa § 47 ObZ, ktorým sa o.i. rozumie aj „použitie osobitných označení podniku alebo osobitných označení alebo úpravy výrobkov, výkonov alebo obchodných materiálov podniku, ktoré v zákazníckych kruhoch platia pre určitý podnik alebo závod za príznačné (napr. aj označenie obalov, tlačív, katalógov, reklamných prostriedkov), a tiež napodobenie cudzích výrobkov, ich obalov alebo výkonov, ibaže by išlo o napodobenie v prvkoch, ktoré sú už z povahy výrobku funkčne, technicky alebo esteticky predurčené a napodobňovateľ urobil všetky opatrenia, ktoré od neho možno požadovať, aby nebezpečenstvo zámeny vylúčil alebo aspoň podstatne obmedzil, pokiaľ tieto konania sú spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámeny s podnikom, obchodným menom, osobitným označením alebo výrobkami alebo výkonmi iného súťažiteľa.“

Prípadne je potrebné zvážiť aj možnosť podľa § 48 ObZ - parazitovanie na povesti. Parazitovaním je využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol.

Pre všetky typy nekalej úťaže platí, že osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené (t.j. v tomto prípade Vy), môžu sa proti rušiteľovi (t.j. teoreticky bývalá predavačka) domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.

V každom prípade, to, či vo Vašej konkrétnej situácii je možné hovoriť o parazitovaní na povesti alebo o nebezpečenstve vyvolania zámeny, ako aj to, či existujú dôkazy preukazujúce Váš prípadný nárok na náhradu škody od bývalej zamestnankyne, či je pravdepodobné, že z jej strany došlo k porušeniu nejakej povinnosti v pracovnom pomere, ktorým Vám zavinene spôsobila škodu, Vám odporúčame konzultovať osobne s advokátom v mieste Vášho bydliska po zanalyzovaní všetkých okolností prípadu. Advokát Vám bude odborne spôsobilý aj vypracovať prípadnú žalobu a efektívne Vás zastupovať na súde. 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

12.06.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje